به بهانه روز ارتباطات

Byte - - NEWS - رشیـد زارعی

عصـر حاضر، به عنـوان عصر اطالعـات و ارتباطات شـناخته شـده اسـت. در ایـن میـان رشـد روزافزون فنـاوری و انـواع وسـایل هوشـمند، برقـراری ارتبـاط را نسـبت بـه گذشـته آسـان تـر کـرده اسـت. میتـوان گفـت در حـال حاضـر یکـی از پـر اسـتفاده تریـن راههای ارتباطـی، اینترنت میباشـد. چنانچـه در ایـن مسـیر، خدمـات اینترنتـی بـا کیفیـت مناسـب و ارزانتـر در اختیـار کاربـران قرار بگیـرد، ارتباطـات بـا سـرعت بیشـتری توسـعه پیدا خواهـد کـرد. اگـر بـه بهانـه روز ارتباطـات و روابط عمومـی، مـروری بـر دسـتاوردهای ارتباطـی دولت یازدهـم داشـته باشـیم بـه ایـن نتیجـه مـی رسـیم کـه اقدامـات مناسـبی انجـام شـده اسـت کـه البته الزم امـا کافـی نمیباشـد. از جملـه ایـن اقدامـات مـی تـوان به افزایـش پهنـای باند، افزایـش ضریب دسترسـی بـه اینترنـت، ارائه نسـلهای باالتـر تلفن همـراه، راهانـدازي شـبکه ترانزیت ملـي با هدف

IP افزایـش کیفیـت در تبـادل ترافیـک اطالعات داخل کشـور، کاهـش تعرفـه اینترنـت و اجرایـی شـدن طـرح هـم کدسـازی هزینه تلفـن ثابت اشـاره کرد. ممکـن اسـت در ایـن راسـتا اقدامات دیگـری انجام شـده باشـد که امـکان اشـاره بـه آن هـا در این جا وجـود نـدارد. آن چـه مهـم بـه نظـر میرسـد ایـن اسـت کـه بایسـتی ارائـه ایـن خدمـات بـا کیفیـت بیشـتر، قیمـت و تاخیـر کمتـری نسـبت به گذشـته انجـام شـود و ادامـه پیـدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.