بهینه سازی اشکال

تعداد چند ضلعی ها را بدون افت کیفیت تغییر دهید

Byte - - NEWS - حجم فایل : 61 مگابایت www.mootools.com

اولین پیشــنهاد نرمافزاری این هفته به برنامهای جهت بهینه ســازی اشکال چند ضلعــی اختصــاص دارد. ‪Mootools Polygon Cruncher‬ یــک نرمافزار کاربردی برای بهینه سازی اشــکال چند ضلعی در سیستم عامل ویندوز میباشد. بــا این برنامه میتوانید تعداد چند ضلعیها را بــدون اینکه افتی در کیفیت آن پیدا شود کاهش داده و بدین ترتیب ظاهر شکل تغییر میکند. همچنین با این نرمافزار میتوان با حفظ تمام جزئیات و تمام ریزه کاریهایی که در آن وجود دارد یک بهینه ســازی با کیفیت بســیار باال را انجام داد. از دیگر ویژگیهایی که این نرمافزار را با دیگر نرمافزارها متمایز میکند این اســت که بافــت تصویر را بههم نمیریزد و رنگهای راس و دیگر المانهای موجود در تصویر را به هم نمیریزد. ســرعت باال، حفظ قالبهای اجسام و امکان بهینه کردن دستهای فایلها از دیگر قابلیتهای این نرمافزار میباشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.