حواستان به بدافزارها هست؟

اینترنت، اصلی ترین مسیر ورود بدافزارها، ابزاری برای ارتقای امنیت

Byte - - NEWS -

اصلیتریـن راه ورود بدافزارهـا بـه رایانههـا، اینترنـت اسـت. رایانه بسـیاری از کاربـران در ایران از طریـق فلـش مموریهـای آلوده به بدافـزار آلوده میشـود امـا با این وجـود همچنـان اینترنـت عامل اصلـی انتشـار بدافزارهـا محسـوب میشـود. یـک سـوال اساسـی کـه متخصصـان امنیـت در زمینـه بدافزارهـا مطـرح میکننـد ایـن اسـت کـه آیـا میتـوان بـه رایانـهای کـه بـه بدافـزار آلـوده اسـت اعتمـاد کـرد، به طـوری کـه همیـن رایانه به شناسـایی بدافـزار بپردازد و بـا اسـتفاده از ابزارهای امنیتـی خـود را پاکسـازی کنـد؟ بدیهـی اسـت کـه اسـتفاده از همیـن روش سـنتی، سـریعترین راه ممکـن اسـت امـا بدافزارهـای امـروزی با اسـتفاده از روشهـای بسـیار پیشـرفتهای میتوانند سیسـتم عامـل را فریـب دهنـد و بـرای مدتـی طوالنـی مخفـی باقـی بماننـد و بـه فعالیتهـای خـود ادامـه دهند. در بسـتر شـبکههای متوسـط و نسـبتا بـزرگ از رایانههـا کـه در ادارات یافـت میشـوند، آنتـی ویروسهـای خاصـی بـه کار گرفتـه میشـوند کـه میتوانـد بـی نیـاز از قـدرت پـردازش کالینتهـا و تنهـا بـا اسـتفاده از تـوان شـبکه و قـدرت سـرور، رایانههـا را اسـکن و پاکسـازی کند. یکـی از دالیل بـه کارگیـری ایـن چنیـن روشـی ایـن اسـت کـه متخصصـان امنیـت بـه رایانـه آلـوده اعتمـاد ندارند و مسـئولیت پاکسـازی ایـن چنیـن رایانـهای را بـه همـان رایانـه نمیسـپارند. بـا توجـه بـه گسـترش دامنـه دسترسـی بـه اینترنـت در سراسـر جهـان، آنتـی ویروسهـای آنالیـن توسـعه یافتنـد تـا رایانـه آلـوده، بـدون اتـکا بـه تـوان پردازشـی خـود، اسـکن و پاکسـازی شـود. شـرکتهایی ماننـد مایکروسـافت، پانـدا و کسپراسـکی بـه سـاخت آنتـی ویروسهـای آنالین مبتنـی بـر کلـود کامپیوتینـگ دسـت زدند تـا بتوان رایانههـا را از راه دور ویروسیابـی و پاکسـازی کـرد. اسـتفاده از ایـن روشهـا معمـوال بـه پهنـای بانـد بـاالی اینترنت نیـاز دارد و چندین برابر بیشـتر از یـک پاکسـازی معمولـی زمـان میبـرد. در مقابل نتیجـه میتوانـد قابـل اعتمادتر باشـد. بـا این وجود بیشـتر کاربـران رایانـه در سرتاسـر جهـان همچنان بـه روش سـنتی پاکسـازی رایانهها عالقه بیشـتری نشـان میدهنـد امـا گویا کم کـم بـه مرحله جهش بـه مرحلـه بعـدی نزدیـک و نزدیکتـر میشـویم و گویـا گـوگل قصـد دارد ایـن جهـش بـزرگ را آغاز کند . در تمـام سیسـتمهای ویـروس یابـی مبتنـی بـر کلـود کامپیوتینـگ، همچنـان رایانـه احتمـاال آلوده نقـش بـه سـزایی ایفـا میکنـد. چـرا کـه بایـد بـه عنـوان کالینـت یـک نـرم افـزار روی ایـن رایانـه نصـب شـود و در تمـام مـدت ویـروس یابـی، اتصـال بـه سـرور برقـرار باقـی بمانـد امـا گـوگل بـا تکنیـک جدیـد ویـروس یابـی خـود نشـان داد کـه میشـود بـا سـرعت بسـیار بیشـتری بـه آلوده بـودن برخـی از رایانههـا پـی بـرد. مدیـر بخـش امنیـت گـوگل در یـک پسـت در وبـالگ گـوگل از فنـاوری جدیـدی از گـوگل خبـر داد کـه مـی تواند رایانههـای آلـوده را شناسـایی کنـد. بر اسـاس این خبـر، رایانههـای آلـوده بـه برخـی از بدافزارهـا، در هنـگام جسـت و جـو در گـوگل رفتـار خاصـی از خـود نشـان میدهنـد کـه توسـط سـرورهای جسـت و جـوی گـوگل قابـل شناسـایی و ردیابـی اسـت. در ایـن صـورت گـوگل میتوانـد در هنـگام جسـت و جـوی کلمـات توسـط کاربـران بسـیاری از رایانههـای آلـوده را شناسـایی کنـد. بدیهـی اسـت کـه سـایتی کـه بیشـترین ترافیـک را در سراسـر جهـان دارد، میتوانـد اخطارهـای الزم را بـه بسـیاری از کاربـران اینترنـت در تمـام جهـان ارائـه کنـد. در صورتـی کـه رایانـه کاربـر گـوگل بـه بدافـزار آلـوده باشـد، پیغـام متناسـبی بـه کار نمایـش داده میشـود. در صورتـی کـه رایانـه بـه آنتـی ویروسـی کـه قادر بـه نابـودی بدافزار باشـد، مجهـز باشـد، گـوگل کاربر را بـه سـایتی راهنمایی خواهـد کـرد کـه بتوانـد بـه روزرسـانی مـورد نیـاز بـرای نابـود سـازی بدافـزار را دانلـود کنـد. در غیر ایـن صورت گـوگل فهرسـتی از آنتـی ویروسهای توانمنـد در برابـر بدافزار موجود را بـه کاربر نمایش میدهـد. در حـال حاضـر گـوگل ایـن فنـاوری را تنهـا در اختیـار کاربرانـی قـرار مـی دهـد کـه بـه سیسـتم عامـل وینـدوز مجهـز هسـتند. ایـن سیسـتم امنیتـی بـا جسـت و جـوی هـر کلمـه در گـوگل فعـال میشـود. البتـه این سیسـتم بـه همه بدافزارهـا حساسـیت نشـان نمیدهـد. بنابرایـن اگر گـوگل هیـچ اخطـاری بـه شـما نشـان نمیدهـد، لزومـا نمیتـوان بـه پـاک بـودن رایانـه از وجـود بدافـزار رأی داد. در پـی ایـن خبـر، بسـیاری از متخصصـان امنیـت بـه پاکتـر شـدن جهـان رایانههـا اظهـار امیدواری کردنـد امـا در مقابـل، عـده ای نیـز از تـوان باالی گـوگل اظهـار نگرانـی کردنـد. گـوگل روز بـه روز قدرتمندتـر میشـود و معلـوم نیسـت کـه جسـت و جوهـای فـراوان کاربـران در ایـن موتـور جسـت و جـوی توانمنـد، چـه گنجینـهای از اطالعـات در اختیـار ایـن شـرکت قـرار داده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.