عکاسی تجاری و صنعتی

Byte - - NEWS - رضا رهنمای مقدم

اگـر بـه عکاسـی عالقـه داشـته باشـید بـه احتمـال خیل ـی زی ـاد عکاس ـی صنعت ـی ب ـه گوش ـتان زی ـاد خــورده اســت. متاســفانه ماننــد بســیاری دیگــر از ســبک هــای عکاســی ایــن روزهــا عکاســی صنعتــی هــم تبدیــل بــه شــغلی عمومــی شــده اســت و تقریبــا از حیطــه تخصصــی خــارج شــده. امــا عکاســی صنعتــی چیســت؟ بســیاری از افــراد عکاســی صنعتــی را تنهــا عکاســی از محصــوالت و سـاخته هـای یـک شـرکت مـی داننـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه هـدف عکاسـی تجـاری و صنعتـی تنهـا عکـس خـوب گرفتـن از محصـوالت نیسـت! یـک عـکاس تجـاری و صنعتـی بـه مشـتریهای خ ـود کم ـک م ـی کن ـد ت ـا س ـرویس ه ـای قاب ـل ارائـه و یـا محصـوالت خـود را بـه نحـوه بهتـری بــه نمایــش بگــذارد. شــما مــی توانیــد عکاســی تجـاری و صنعتـی کنیـد بـدون ایـن کـه حتـی از یـک محصـول عکـس بگیریـد. زمانـی کـه فـردی یـا شـرکتی ارائـه دهنـده خدمـات هسـتند و شـما بــا گرفتــن عکــس بــه نوعــی کارهــای آنهــا را معرفـی مـی کنیـد در واقـع عکاسـی تجـاری انجـام داده ایـد. در واقـع عکاسـی صنعتـی هـم در زمـره کار تجــاری انجــام مــی شــود و حتــی در یــک صنعـت ممکـن اسـت شـرکتی تنهـا ارایـه دهنـده خدماتـی باشـد کـه بـرای سـاخت یـک محصـول الزم اســت. عکاســی از فراینــد کاری، محیــط کار و یــا عکاســی هدفمنــد جهــت معرفــی نــوع کار همگــی بــه نوعــی عکاســی صنعتــی محســوب میشــوند. یــک عــکاس صنعتــی ممکــن اســت در شــرایط خطرناکــی هــم قــرار بگیــرد و مثــال نیـاز باشـد در یـک ارتفـاع بـاال و روی سـبد یـک باالبـر عکاسـی کنـد. نکتـه جالـب توجـه در مـورد ایــن عکاســی ایــن اســت کــه عــکاس همیشــه نبایــد بــه دنبــال چیدمــان باشــد بلکــه اتفاقــا بســیاری از مواقــع بایــد فریــم را در لحظــه ثبــت کنـد تـا همـه چیـز شـکل زنـده و طبیعـی خـود را داشـته باشـد. عکاسـی صنعتـی از آن زمینـه هـای عکاسـی هسـت کـه تجهیـزات هـم در آن نقـش بس ـیار مهم ـی ایف ـا م ـی کنن ـد ع ـالوه ب ـر اینک ـه بســیاری از عکاســان صنعتــی و تجــاری فقــط در یـک حـوزه خـاص کار مـی کننـد. مثـال در زمینـه عکاســی از جواهــرات کــه نشــان دادن جزییــات و ظرافــت و همچنیــن طیــف رنگــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت عــکاس هــای مختلــف روش ه ـا و تکنی ـک ه ـای خ ـاص خ ـود را دارن ـد. عکاسـان حرفـه ای در ایـن زمینـه هـا سـعی مـی کننـد تـا از جدیدتریـن دوربیـن هـا اسـتفاده کننـد تـا از رقیبـان عقـب نیفتنـد چـه بسـا گاهـی تنهـا به دلیـل بیشـتر بـودن دامنـه دینامیکـی سنسـور یـک دوربیـن حتـی برنـد دوربیـن خـود را عـوض مـی کنن ـد. ی ـک ع ـکاس صنعت ـی معم ـوال اس ـتودیوی مجهــزی داشــته و انــواع و اقســام تجهیــزات نورپ ـردازی را دارد، البت ـه ای ـن ب ـدان معن ـا نیس ـت کـه بـا تجهیـزات کـم نمـی تـوان مطلقـا عکـس صنعتــی گرفــت امــا قطعــا کیفیــت کار در ایــن زمینــه بیــش از هــر نــوع عکاســی دیگــری بــه تجهیـزات وابسـته اسـت. بـه عنـوان مثـال وجـود دوربینهــای مدیــوم فرمــت کــه بــرای چــاپ عکسهــای بســیار بــزرگ تبلیغاتــی بــا کیفیــت اســتفاده میشــوند میتوانــد تاثیــر بــه ســزایی در خروجـی کار داشـته باشـد بـه طـوری کـه گاهـی الزمــه کار اســت. اســتفاده از پهپادهــا یــا همــان

هــای مخصــوص عکاســی هــم در دادن drone نماهــای بدیــع و خــاص بســیار موثــر اســت چــه بسـا کـه عکاسـی از یـک بنـا از زاویـه بـاال مـی توانـد بسـیار تاثیـر گـذار باشـد و قطعـا گرفتـن آن بــدون تجهیــزات کار آســانی نیســت. امـا عـالوه بـر تجهیـزات عکاسـی تجـاری نیازمنـد ایـن اسـت کـه عـکاس بدانـد مشـتری از عکـس چــه انتظــاری دارد. گاهــی صرفــا گرفتــن یــک کادر درســت و هنــری نمــی توانــد نیــاز مشــتری را بـرآورده کنـد. یـک عـکاس تجـاری نبایـد تنهـا بـه جنبـه هـای هنـری عکـس توجـه داشـته باشـد نــه بــه ایــن معنــی کــه نبایــد آن هــا را رعایــت کنـد بلکـه عـالوه بـر رعایـت اصـول و قوانیـن باید بـه کاربـرد و دلیـل عکاسـی خـود هـم بیندیشـد بـه همیــن دلیــل اســت کــه قبــل از انجــام عکاســی تجـاری و صنعتـی عـکاس بایـد ماننـد یک پزشـک کــه قبــل از تجویــز دارو تمــام عالیــم بیمــار را بررسـی مـی کنـد، از خـم و چـم کار آشـنایی کافـی پیـدا کنـد و بدانـد کـه عکـس هـای بـا چـه هدفـی و در کج ـا م ـورد اس ـتفاده ق ـرار م ـی گیرن ـد. چ ـرا کـه بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت یـک عکـس کـه در مجلـه بسـیار خـوب بـه نظـر مـی رسـد در یـک بیلبـورد تبلیغاتـی آن کارایـی الزم را نداشـته باشــد. یادتــان باشــد اگــر مــی خواهیــد در هــر زمینــه ای عکاســی تجــاری و یــا صنعتــی انجــام دهیــد بــد نیســت کــه قبــل از انجــام کار در آن زمینـه مطالعـه کنیـد تـا بتوانیـد کار بهتـری ارائـه دهیـد. در عکاسـی گاهـی همـه چیـز تجهیـزات و هنــر عکاســی نیســت، بایــد نســبت بــه ســوژه و نـوع کار هـم کسـب دانـش کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.