سرعت باالی اینترنت تا یک گیگ با فیبر نوری

Byte - - NEWS -

معاون مشــتریان شرکت مخابرات ایران با اشــاره به امکان انتقال دیتا با ســرعت باال تا یک گیگابیت بر ثانیه توسط فیبر نوری و تجهیز یک میلیون نقطه به این ســرویس، از تالش برای تجهیز سایر نقاط تا پایان امســال خبر داد. داوود زارعیان درباره فیبر نوری توضیح داد: فیبر نوری بستر انتقالی است که در آن امکان انتقال دیتای پرسرعت باال از گیگابیت وجود دارد. یعنی اگر تاکنون اینترنت نهایتا 80 مگابیت بر ثانیه ســرعت داشــت، با فیبر نوری این امکان وجود دارد که سرعت تا هزار مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه به مشــتری تحویل داده شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز مردم به اســتفاده از خدمات اینترنتی در عرصههای بانکداری، ســرگرمی، تجارت، ویدئو و فیلم بیشــتر میشــود، شرکت مخابرات تصمیم گرفت توسعه اینترنت بر بستر فیبر نوری را فراهم کند. بر این اساس مخابرات از سال گذشته توسعه زیرساختها را شروع کرد که اخیرا یک میلیون بســتر یا زیرساخت مورد بهرهبرداری قرار گرفت. معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به تجهیزات الزم برای تبدیل کابل مســی به فیبر نوری بیان کرد: برای یک میلیون مشترک زیرساختهای اولیه فراهم شده که باید کامل شود. این تجهیزات شامل سیمکشی در داخل مکانها اعم از منازل و مکانهای تجاری است که باید تامین شود. ســایر تجهیزات برای این یک میلیون هم باید فراهم و بــه تدریج واگذار شــود. زارعیان در ادامه گفــت: در حال حاضر فیبر نوری در قالب بســتههای با سرعت باال، متناســب با نیاز مشترکان و حجم مشخص در پورتال شرکت مخابرات ایران موجود است. مشترکان میتوانند با مراجعه به پورتال شــماره تلفن خود را وارد کرده، اگر برای آنها بسترســازی شــده بود اقدام به ثبتنام کــرده و بالفاصله دریافت ســرویس برای آنها شروع میشــود. وی درباره نحوه ارائه سرویس به مشــترکانی که فیبر نوری برای آنها ارائه نشده، توضیح داد: مشترکانی

شنیدهام که در هاردهای اکسترنال کیفیت فیلمها بهتدریج خراب میشود و برای جلوگیری ازآن باید فیلمها مرورشود، آیا این شنیده درستاست؟آیاراهیدیگربرایایمننگهداشتنفایلهاوجوددارد؟ دوست عزیز تا کنون چنین موضوعی را نشنیده بودیم، البته این گفته شما میتواند برای کاستهای قدیمی صادق باشد، اما برای هارد این چنین نیست. از

VHS طرفی دلیل منطقی برای بازبینی تمام فیلمها چیست؟ شما زمانی که هارد را فراخوانی میکنید هارد به صورت کامل در اختیار شماست و تمام اطالعات آن قابل دسترس پس لزومی برای بازبینی وجود ندارد. به نظر میرسد این موضوع بیشتر شبیه به یک شوخی است، البته اگر شما یا خوانندگان محترم دلیل فنی برای این مدعا دارند به ما اعالم تا بعد از بررسی، اطالع رسانی کنیم.

ویندوز سیستم خود را به دلیل عدم کارکرد صحیح عوض کردهام، پس از نصب کامل ویندوز درایورکارت صدا را برروی رایانه خود نصب کردم، اما پس از طی مراحل نصب با اینکه که ســرویس فیبر نوری را دریافت نکردهاند میتوانند به پورتال مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن درخواست خود را ثبت کنند و در نوبت قرار بگیرند. این درخواســت رایگان بوده و نیازی به مراجعه حضوری به مخابرات نیســت. اولویت با مشترکانی است که نیاز بیشتری به اینترنت پرسرعت دارند از جمله دانشگاهها، مراکز آموزشی و تجاری و این افراد در اولویت هســتند. پس از آن به سمت منازل مسکونی میرویم. معاون مشــتریان شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هزینهای که واگذاری اینترنت پرســرعت دارد، همان هزینه اســت، افزود: اما طبیعتا

ADSL مشــترک نیازمند مودم و تجهیزات الکترونیکی در داخل منازل اســت کــه با توجه به فاصله و متراژ منــازل هزینهای را در حدود 300 تا 500 تومان در بر دارد. بنابراین مشترک برای تبدیل کابل مسی به فیبر نوری تا در منازل هزینهای نمیپردازد و تنها هزینه سیمکشــی داخل منازل و مودم را متقبل میشــود. زارعیان همچنین درباره لزوم تعویض مودمها اظهار کرد: مودمهای قبلی مخصوص ،ADSL مودمهای ظرفیت پایین هستند و باید برای فیبر نوری مودمهای جدید خریداری شود که معموال در مکانهای تجاری امکان اینکه با یک مودم تعداد زیادی به صورت بیسیم استفاده کنند، وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: سرمایهای که سال گذشته برای تبدیل کابل مســی به فیبر نوری برای یک میلیون انجام شد، 00۲۱ میلیارد تومان اســت. ما در حدود چهار میلیون و 600 هزار مشترک داریم که امیدواریم به همان نسبت سرمایهگذاری انجام شود و بنا داریم بخش عمدهای از کار امسال انجام شود. اینترنت پرسرعت برای دانلود فیلم و نرمافزار، تلفن تصویری، مشاهده برنامههای زنده تلویزیونی با کیفیت و K4، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش

HD و پزشــکی از راه دور و اینترنت اشیا از جمله سرویسهای قابل ارائه به صورت همزمان بر بستر فیبر نوری است. آیکون صدا در نوار ابزار ظاهر شده است با این حال صدایی از سیستم شنیده نمیشود. الزم است بگویم که از درستی عملکرد Speaker های سیستم خود کامأل مطمئن هستم. لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجا میتواند باشد؟ ابتدابایستیازدرستینصبکارتصدابررویسیستمخودمطمئنشوید.بدینمنظور به برویدوسپسازقسمت ‪Sound, Video and Game Device manger‬ درستی نصب درایور کارت صدا را برروی سیستم بررسی کنید. Controllers چنانچه کارت صدا به درستی و کامل نصب شده است اما همچنان صدای سیستمتان قطع میباشد بایستی درستی تنظیمات صدا را بررسی کنید. به منظور دسترسیبهاینتنظیماتبه برویدو ‪Sounds And Audio Control Panel‬ را انتخاب کنید. در این مرحله پنجره مربوط به تنظیمات صدا به Devices عنوان برایشمابازخواهد ‪Sounds And Audio Devices Properties‬ شد که در آن بایستی به سربرگ بروید و بررسی کنید که در ‪Device Volume‬ گزینه درحالتانتخابشدهنباشد. ‪Mute Volume‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.