لپتاپی با نمایشگر قدرتمند

Omen »HP«

Byte - - NEWS -

لپتاپهایســری ساختشــرکت از محصــوالت حرفــهای ایــن شــرکت هســتند که ســختافزارهای قوی و امکانات متعدد، آنها را در رده کاربری مخصوص بازی قرار میدهد. یکی از مدلهای این سری ‪»Omen 17-W000ne«‬ است و همانطور که از عدد 7۱ در نامش پیداست، یک لپتاپ 7۱اینچی اســت. صفحهنمایش بزرگ کامال بــرای یک لپتاپ مخصوص بازی مناســب است و با کیفیت فوقالعادهای که دارد، میتوان ساعتها بدون خستگی چشم با آن کار کرد. البته صفحهنمایش بزرگ باعث بزرگشدن ابعاد این لپتاپ هم شده است و با وزن ۲.85 کیلوگرم شاید نتوان خیلی راحت آن را جابهجا کرد. درحالیکه این لپتاپ در مقایسه با سایر لپتاپهای مخصوص بازی، بدنه باریکتر و وزن سبکتری دارد. کیبورد جزیرهای با نور پسزمینه، تاچپد یکتکه بزرگ با حساسیت باال و تنوع خوب پورتها از امکانات این محصول هســتند. البته در این دستگاه از پورتهایجدیــدوحرفهایمثــل و

‪USB Type-C‬ خبــری نیســت. اچپی بــرای قطعات DisplayPort سختافزاری این دســتگاه از پردازنده مرکزی قدرتمند

ســاخت شــرکت اینتل، پردازنده ‪Core i7 6700HQ‬ گرافیکی ســاختانویدیابا۴

‪GeForce GTX 960M‬ گیگابایت حافظه اختصاصــی و 6۱ گیگابایت رم از نوع

استفاده کرده است. بهگفته شرکت اچپی، باتری DDR4 شش ســلولی این دستگاه با ظرفیت ۲6 واتساعت تا 5 ساعت شــارژدهی این لپتاپ را فراهم میکند که این شــارژدهی در شرایط وبگردی و اتصال به وایفای است و هنگام اجرای بازیهای سنگین قطعا این میزان کمتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.