گوشیتان قاچاق است یا از سرویسهای اینترنتی ناراضی هستید؟

Byte - - NEWS -

گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد. گمرک ایران اعالم کرد: استعالم شماره سریال گوشیهای تلفنهمراه جهت تشخیص گوشیهای قاچاق از غیرقاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا لینک مخصوص اســتعالم شماره سریال گوشیهای تلفن همراه وارداتی که در سایت رســمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکانپذیر است. نحوه استعالم به این صورت است که شماره شناسه 5۱ رقمی گوشــی تلفنهمراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعالم ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعالم شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارســال میشود و پس از آن، امکان استعالم شماره سریال گوشیهای تلفن همراهی که از ابتدای سالجاری به صورت رســمی وارد کشور شده است، فراهم می شــود. بر این اساس ارائه شناسه بینالمللی گوشیهای تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاههای موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی ،GSM دارای ایــن کــد 5۱ رقمی مختص به خود هســتند که در این کد اطالعات مربوط به مدل گوشــی، شرکت ســازنده، کشور سازنده ...و وجود داشــته و گوشــیهای تلفن همراه با این کد در شبکههای مخابراتی ثبت میشوند. بر روی بستهبندی دستگاه تلفن همراه یا عموما در زیر باتری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شمارهگیری *#??# تلفن همراه کد 5۱ رقمی شناســه گوشی تلفن همراه )IMEI( نمایش داده میشود. سامانه ثبت و دریافت شماره ســریال گوشیهای تلفن وارداتی که از دستاوردهای ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شــدن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شــدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کاال برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهرهگیری از سامانههای هوشمند گمرکی برای ردیابی کاالهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروههای کاالیی است. در حوزه دیگری مدتی است که برروی سیستم خود ویروسیاب ‪NOD 32‬ را نصب کردهام، اما پس از نصب سرعت سیستمم بسیار پایین آمده و کند شده است. لطفأ توضیح دهید که مشکل از کجا میتواند باشد. همچنین راهنمایی کنید که چگونه میتوانم آنتیویروس فوق را ازروی سیستم خود پاک کنم؟ به منظور پاک کردن نرمافزار ویروسیاب بایستی به

‪Control Panel‬ برویدوسپسازقسمت نرمافزارفوق

‪Add or Remove program‬ راانتخابکردهوازرویسیستم کنید.

Remove چنانچه سرعت سیستم شما پس از نصب ویروسیاب پایین

Nod32 آمده و کند شدهاست بایستی بدانید که میزان فضا حافظه

RAM موجود برروی سیستم شما پایین میباشد. ویروسیابها برای اجرا به میزان فضا حافظه نسبتا باالیی احتیاج دارند که بایستی سیستم توانایی پشتیبانی و در اختیار گذاشتن این میزان حافظه را برای اجرای نرمافزار داشته باشد. همچنین دقت داشته باشید که ویروسیابها در هم باید گفت که به تازگی امکانی در نظر گرفته شده است که با استفاده از آن میتوانید میزان رضایتمندی خود از سرویسهای اینترنتی دریافتیتان را اعالم کنید.در سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطالعات، اپراتورها براســاس شاخصهای کیفیت سرویس، تعرفه، سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه مورد ارزیابی قرار میگیرند. اغلب شــرکتهای بــا تجربه و موفق در این عرصه این نکته را درک کردهاند که عوامل موفقیت یا شکست فقط حضور و ارائه خدمات در فضای مجازی و یا بهای پایین نیســت، بلکه عامل مهم، انتقال کیفیت باالی خدمات الکترونیکی اســت. در این راستا چندی پیش خبر راهاندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطالعات در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم شد. هدف از راهاندازی این سامانه نظارت مطلوبتر بر کیفیت سرویسدهی اپراتورها عنوان و تاکید شــد که در این ســامانه اپراتورها براساس شاخص های کیفیت ســرویس، تعرفه، ســرعت، رسیدگی به شــکایات، پشتیبانی و وفاداری مشــترک به صورت مکانیــزه مورد ارزیابی قــرار میگیرند. بر این اســاس در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به 00۴ هزار مشــترک سرویسهای فناوری اطالعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار رقمی از ســوی سامانه ارسال میشود و مشترکان این سرویسها میتوانند با مراجعه به ســایت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس ،www.cra.ir بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطالعات و یا آدرس الکترونیکی http:// itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت کنند. همچنین بطور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از مشترکین نیز انجام میشود و نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به صورت عمومی اطالعرسانی خواهد شد. هنگام اجرا توان پردازش به نسبت باالیی را از سیستم میگیرند، CPU بنابراین این امر باعث شده که هنگام شدن ویروسیاب سیستم RUN کند به نظر برسد.

از کجـا بفهمیـم کارت گرافیـک بـه درسـتی نصـب شـده لطفـا راهنمایـی کنیـد. در زمــان نصــب وینــدوز بســیاری از درایورهــای ســختافزاری مـورد شناسـایی وینـدوز قـرار گرفتـه و آن را بـه صـورت پیشفـرض نصــب میکنــد. در مــورد کارت گرافیــک نیــز اینچنیــن اســت. بــرای آنکــه بدانیــد کارت گرافیــک بــه درســتی نصــب شــده س ـادهترین و مطمئنتری ـن راه آن اس ـت ک ـه ب ـه قس ـمت

Device بروی ـد و روی گزین ـه کارت گرافی ـک کلی ـک کنی ـد، در Manager صورتـی کـه نـام و مشـخصات کامـل کارت گرافیـک بـرای شـما درج ش ـد، از نص ـب کام ـل کارت مطمئ ـن باش ـید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.