انتخاب شرکت سرویسدهنده و نوع سرویس

آشنایی با سرویسهای اینترنتی

Byte - - NEWS -

مطمئنـا شـما هـم بـه خاطـر میآوریـد زمانـی را کـه نصـب وینـدوز بـرای بسـیاری از کاربـران رایانه رویـا و آرزو بـود. امـا امـروزه درصـد باالیـی از شـما عزیـزان توانایـی انجـام ایـن کار را داریـد. البته هنوز هـم هسـتند کاربرانـی که نصـب وینـدوز را همچون غولـی شـاخدار تصور کـرده و از نزدیک شـدن به آن واهمـه دارنـد. اما در حالـت کلی میتوان بـا اطمینان بیـان کرد کـه توان علمی بسـیاری از شـما در زمینه رایانـه نسـبت بـه گذشـته افزایش یافته اسـت. یکـی از فناوریهـای جدیـدی کـه امـروزه مـورد اسـتفاده بسـیاری از کاربـران قـرار میگیـرد اینترنت پرسـرعت اسـت. علـت ایـن امـر هـم الکترونیکـی شـدن بسـیاری از سـرویسها و خدمـات و بـه تبـع آن نیـاز بـه اینترنـت پرسـرعت اسـت. همیـن امـر باعـث شـده اسـت تـا کاربـران بـه سـمت آن روی بیاورنـد. شـرکتهای محـدودی در زمینـه ارائـه ایـن سـرویسها فعالیـت میکننـد کـه بـه راحتـی میتوانیـد بـا آنهـا آشـنا شـوید. اغلـب آنهـا هـم سـعی میکننـد بـا ارائـه بهتریـن خدمـات پشـتیبانی نسـبت بـه رقبـای خود پیشـی بگیرنـد. در ایـن میان برخـی نکات سـودجویانه نیز وجـود دارد. از آن جمله ارائـه مـارک خاصـی از مودمهـا توسـط یکـی از این شرکتهاسـت کـه بـا هوشـمندی تمـام آن را در فاکتـور سـفارش شـما قـرار داده و حـق انتخابتـان را از بیـن میبـرد. نکتـه جالـب این جاسـت کـه این مـارک خـاص چنـدان هـم در بـازار شـناخته شـده نیسـت. از لحـاظ قیمتـی هـم قیمـت ایـن مـدل خـاص بسـیار باالتـر از سـایر مدلهاسـت. ممکـن اسـت در ایـن مـدل خـاص سـرویسها و امکانـات ویـژه و پیشـرفتهای تعبیـه شـده باشـد امـا مهمتر از آن ایـن اسـت که ایـن سـرویسها و امکانـات برای اکثـر کاربـران خانگـی که تنهـا با یک یا دو سیسـتم بـه اینترنـت متصل میشـوند بال اسـتفاده اسـت. اما مطمئنـا وقتـی شـما بـه مشـتری بگویید که شـرکت مـا تنهـا همیـن مـدل را پیشـنهاد کرده و بـه فروش میرسـاند، او نیز مشـکل بررسـی مدلهـای مختلف را حـل شـده دیده و بـه خرید آن تـن در میدهد. ای کاش از این ناآگاهی کاربران سـوء اسـتفاده نمیشـد و بـه جـای آن اطالعـات جامعی از سـایر مدلها نیز بـه آنهـا ارائـه میگردید تـا بتواننـد با توجه بـه نیاز و بودجـه مالـی، انتخاب مناسـبی داشـته باشـند. متاسـفانه بـه دلیـل بحـث تبلیغاتـی شـدن نشـریه و کثیراالنتشـار بودن آن، امکان معرفی و پیشنهاد مدل خاصـی توسـط مـا وجود نـدارد. امـا به شـما عزیزان پیشـنهاد میکنیـم قبـل از فعـال کـردن سـرویس اینترنـت پرسـرعت، حتمـا بـا دوسـتان نزدیـک خود کـه اطالعات بیشـتری در ایـن زمینه دارند مشـورت کـرده و با ایـن کار عالوه بر باال بردن سـطح آگاهی خـود، در هزینههایتـان نیـز صرفهجویـی کنیـد.

ابتدا نوع سرویس

پـس از انتخـاب شـرکت سـرویسدهنده نوبـت بـه انتخـاب نـوع سـرویس اینترنـت میرسـد. البته الزم اسـت بـه ایـن نکتـه نیز اشـاره کـرد کـه در برخی از مناطق شـهر، تنها سـرویس قابل اسـتفاده، سـرویس فیبـر نـوری مخابرات اسـت کـه امکان فعالیت سـایر شـرکتها در آن مناطـق را از بیـن بـرده اسـت. بنابرایـن اهالـی ایـن مناطـق انتخابـی بـه جـز فیبـر نـوری مخابـرات نخواهند داشـت. امـا در سـایر مناطـق هنگامـی کـه بـه شـرکت سـرویسدهنده مراجعـه کنیـد اولیـن سـوالی کـه از شـما پرسـیده میشـود شـماره تلفـن شماسـت. ایـن سـوال بـرای آن اسـت کـه وضعیـت پـر و یـا خالـی بـودن پورتهـای شـرکت مربوطـه در مرکـز مخابراتـی منطقـه شـما بررسـی شـود. محـدود بـودن ایـن پورتهـا نیـز گاهـی باعـث محـدود شـدن انتخـاب شـما خواهـد شـد. در صـورت مثبـت بـودن مـورد اول نوبت بـه انتخاب نوع سرویسـی میرسـد که شـما میخواهیـد. در این مرحلـه شـرکت مربوطـه فهرسـتی از سـرویسهای مربوطـه را پیـش روی شـما قـرار میدهـد تـا حـق انتخـاب داشـته باشـید. در ایـن فهرسـت سـرعت اینترنـت، مدت زمـان آن، حجم دانلـود و البته قیمت سـرویسها قیـد شـده اسـت. بـه عنـوان مثال شـما میتوانیـد سرویسـی بـا سـرعت 8۲۱ کیلوبایـت و با حجـم دانلـود 3 گیگابایـت را برای مدت یـک ماه، یا همیـن سـرویس با حجـم 9 گیگابایـت را برای مدت 3 مـاه انتخـاب کنیـد. تمامـی المانهـای بیان شـده توسـط شـما قابـل تغییـر اسـت امـا واضح اسـت که تمامـی آنهـا حداقل و حداکثر تعریف شـدهای دارند. اگر از کاربران خانگی هسـتید و کارهای اینترنتی شـما به کارهای عادی و معمولی خالصه میشـود سـرعتی بـه اندازه مثال ذکر شـده برای شـما کافـی خواهد بود. هرچنـد کـه برخـی از شـرکتهای ارائهدهنـده نیـز به ایـن موضـوع اذعـان دارنـد کـه تفـاوت چندانـی در سـرعت سـرویسها وجـود نـدارد. زیـرا هیـچ یـک از آنهـا بـه اندازه واقعی خود نمیرسـند و تنها نـام آن را یـدک میکشـند. بنابرایـن برای شـما بهصرفه نیسـت کـه هزینـه زیادی را برای اسـتفاده از سـرعتی پرداخت کنیـد که هیچ وقـت نخواهید داشـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.