نرمافزاری برای دوستداران برق

Byte - - NEWS - گلسـا ماهیـان

خوشــبختانه بیشــتر نرمافزارهای امــروزی به یک رشــته خــاص اختصــاص ندارند و در چند رشــته تخصصــی میتــوان از آنها اســتفاده کــرد. این هفته قصد داریم که به شــما نــرم افزاری را معرفی کنیــم کــه در رشــتههایی چون مهندســی برق و الکترونیک، مهندســی کامپیوتر سخت افزار، فیزیک و رشــتههایی که نیاز بــه تحلیل و آنالیــز مدارها داشته باشــند، کاربرد فراوانی دارد. این نرم افزار که

،Electronics نــام دارد، نرم افزار Workbench پیشــرفته تســت و آنالیز کلیه مــدارات الکترونیک اســت. ایــن برنامــه از مهمتریــن و قدرتمندترین برنامههــای نرم افزاری در زمینه طراحی، تســت و آنالیز مدارهای الکترونیکی میباشــد. شما با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود که تمامی مدارهای دلخواه خود را بســته و آنها را با کمک همین نرم افزار با دقت بســیار باالیی تست کنید. کار کردن با این نرم افزار بســیار آســان و لذت بخش است و از مزایایی که نســبت به دیگر نرم افزارهای مشابه به خــودش دارد، میتوان به این نکته اشــاره کرد که دسترسی به قطعات و طراحی در محیط کاربری این نرم افزار بســیار ساده و آســان است. این ویژگی به قدری در مقایســه با دیگر نرم افزارها واضح اســت کــه آن را از این دیدگاه از بقیه نــرم افزارها متمایز میکند. در بخشی که به تســت مدارهای دیجیتال مربوط میشــود هم میتوان گفــت

electronics ،workbench بســیار موفق عمل کرده اســت. به گونهای که بســیاری از برنامههای نرم افزاری دیگر مانند پرونئوس در این زمینه دچار مشــکل هســتند و در تســت کردن برخی از مدارهــا عاجز میمانند، این نرمافزار بســیار ســازگارتر بوده و از بسیاری از اشــکاالت جزئی به دور میباشد. یکی از بزرگترین مزایای این نرم افزار این اســت که شــما میتوانید تنها از طریــق نصب یکی از نســخههای آن کلیه مدارهای الکتریکی، الکترونیکی و مدارهای منطقی را در رایانه خود شبیه سازی کرده و نتایجی را که از آنها میگیرید، اندازهگیــری کنید. این نرم افزار در حقیقت یک آزمایشگاه کامل الکترونیک را در اختیار شــما قرار میدهد و تا حد زیادی نیازهای افرادی را که به کار با مــدارات دیجیتال عالقه دارند، برطرف میسازد. ضمن اینکه کار کردن و یادگیری آن هم بسیار آســان بوده و پیچیدگیهای فراوانی را که در نرم افزارهای مشابهاش مانند ،Protel وجود دارد را به هیچ وجه ندارد. با اســتفاده از این نرم افزار شما قادر خواهید بود که بعد از طراحی هر مدار خروجی، آن را به دستگاه اسیلســکوپ موجود در این برنامه وصــل کرده و نتیجه آن را به شــکلی کامال واقعی همانند یک ابزار حقیقی، روی صفحه نمایش اسکوپ مشاهده نمایید. همچنین با استفاده از نوار ابزاری که بــرای طراحی مدار و در قســمت قطعات وجود دارد میتوانید مدار را طراحی کرده و بعد از آن منبع ولتاژ را در صفحه قرار دهید. همچنین با اســتفاده از این نرم افزار شــما قادر خواهید بود کلیه مقادیر را بعد از سیم بندی مدار تغییر دهید. با زدن دکمه از

Active منوی مدارخودراروشــنکردهونتیجه

Analysis کارتان را مشــاهده کنیــد. در صورتی که به اصول و مبانی الکترونیک آشــنا باشــید، بــه طور حتم در مدت زمان بسیار کوتاهی میتوانید به این نرم افزار تســلط یافته و در زمینههای مختلف طراحی، تست مدارهــا و در نهایت تولید محصــوالت الکترونیک از آن اســتفاده کنیــد. ایــن نرم افزار را از ســایت

میتوانید دانلود کنید. https://goo.gl/UZs01s

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.