عکاسی حرفهای در آیفون

Byte - - NEWS -

آن دســته از مخاطبــان بایــت کــه کاربــر

iOS هســتند همیشــه گلــه از ایــن دارنــد کــه بیشــتر نــرم افزارهــای معرفــی شــده بــرای اندرویــد اس ـت و ای ـن هفت ـه ی ـک برنام ـه کارب ـردی ب ـرای ایــن دســته از مخاطبــان معرفــی خواهیــم کــرد. در انتخ ـاب ای ـن برنام ـه س ـعي ش ـده ب ـه جام ـع و حرفــهاي بــودن نرمافــزار توجــه شــود تــا کاربــر احســاس کنــد کــه یکــي از بهتریــن برنامههــا را در اختیــار دارد. ایــن نــرم افــزار

PhotoForge نــام دارد و ميتــوان از آن بــه عنــوان یــک برنامــه بســیار مفیــد نــام بــرد. زیــرا بــا اســتفاده از ایــن نرمافـــزار ميتوانیــد بــه کارهایــي ماننــد روتــوش تصاویـر، نقاشـي، تصحیــح رنـگ و هـر کاري کـ ـه ب ـا ی ـک تصوی ـر ميتـ ـوان انج ـام داد، بپردازیــد. در واقـــع اگــر بــه ایــن برنامـــه نــام فتوشـاپ بدهیـد، به هیــچ وجه اشتبــاه نکردهایــد؛ بــا ایــن همــه، وجـــود یــک چنیـــن برنامـــهاي بــراي خلــق آثــار هنــري و ویرایــش تصاویـــر بــراي دســتگاه شــما الزامــي اســت. برنامــه iOS یــک ابــزار عکاســي بســیار عالــي PhotoForge اســت کــه در حقیقــت کار یــک تاریکخانــه دیجیتـال را بـراي شـما انجـام ميدهـد و بـه شـما اج ـازه ميده ـد ت ـا ب ـا اس ـتفاده از فیلتره ـا و اب ـزار گوناگـون عکاسـي دیجیتـال، دسـت بـه خلـق یـک اثــر هنــري بزنیــد. وجــود منحنيهــاي گوناگــون ب ـراي تنظیم ـات دلخ ـواه بهتری ـن و حرفهايتری ـن ابـزار بـراي تشـکیل فیلتـر مـورد نظرتـان اسـت که در ایـن برنامـه قـرار داده شـده اسـت. قدرتمنـد و انعطافپذیـر بـودن ایـن ابـزار اساسـا بـراي ایجـاد فیلترهــاي مخصــوص و ترکیبــي کاربــرد دارد. از مشــکالت عکاســي دیجیتــال و بــه خصــوص در دوربینهــاي گوشــيهاي همــراه، وجــود نویــز در عکـس گرفتـه شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابـزار مخص ـوص ای ـن برنام ـه ميت ـوان نوی ـز تصوی ـر را برطـرف کـرد. حتـي قادریـد ایـن دسـتور را بـراي چنـد بـار و بـراي کاهـش بیشـتر درخواسـت کنیـد. همچنیــن بــراي تعــادل رنــگ ســفید در عکــس، قالبهـاي رنـگ غیـر واقعـي قابـل حـذف هسـتند، تـا تصویـر زندهتـري را بـه دسـت آوریـد. ایـن کار در مواجهـه بـا شـدت نـور بـاال ميتوانـد در حالـت خـودکار قـرار گیـرد. نوردهـي دسـتي در تصویـر و عکاسـي، بـه راحتـي و فقـط بـا حرکـت دادن نـوار لغزنــده در برنامــه امکانپذیــر اســت. در همیــن قس ـمت روش ـنایي و کنتراس ـت تصوی ـر نی ـز قاب ـل تنظیــم اســت. عــالوه بــر ایــن قلممــوي نقاشــي ایـن برنامـه داراي تنظیمـات منحصـر بـه خـودش اسـت کـه در آن مـواردي چـون رنـگ، انـدازه، نـوع و گزینههـاي شـفافیت وجـود دارد. بـراي روتـوش تصاویــر مهمتریــن ابــزار در نرمافــزار قدرتمنــد فتوشـاپ همـان نمونهگیـر اسـت کـه در ایـن جـا نی ـز ميتوانی ـد ب ـا اس ـتفاده از ای ـن اب ـزار پیکس ـل ب ـه پیکس ـل نمونهگی ـري کنی ـد و در ج ـاي دیگ ـر تصویــر از آن نمونههـا اسـتفاده کنیـد. در قسـمت فیلتره ـاي آم ـاده نی ـز بی ـش از ۴۱ فیلت ـر مج ـزا از تصاویـر تلویزیونـي گرفتـه تـا فیلترهـاي اسـتاندارد بـراي شـما در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در صـورت تمایــل ميتوانیــد ایــن برنامــه را از نشــاني زیــر دریافـت کنیـد. https://www.iphonecake.com/

app_314173066_.html

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.