اگر تازه آیفون خریدهاید

Byte - - NEWS -

بســیاری از کاربرانی که به گوشی آیفون عالقه داشته و آن را خریداری میکنند برای کار کردن با سیســتم عامل آن دچار مشــکل شــده و حتــی نمیدانند که چگونه میتوانند نــرم افزارهای مورد نیاز خود را روی این گوشــی نصب کنند. در ترفنــد این هفته تصمیم بر آمــوزش نصب نرم افزار روی گوشــیهای آیفون را داریم.براي نصب نرمافزار روي این گوشــيها چند روش وجود دارد. اولیــن و اصليترین راه براي نصب نرمافزارهاي متعدد روي گوشيهاي آیفون استفاده از نرمافزارمخصوصشــرکتاپلبهنام است.

iTunes در واقع این نرمافزار که روي سیستم خانگي شما نصب ميشــود کار برقراري ارتباط بین گوشي و کامپیوتر و همچنین پایگاه اینترنتي شرکت اپل را براي آیفون که همان فروشگاه نرمافزاري آیفون است، انجام ميدهد. خرید از این فروشــگاه چندان کار آساني نیست چون اساسا خدمات پرداخت و داشتن یک حساب مالي براي ایرانيها در این ســایت با مشکالتي همراه است. یکي از روشهاي کنار گذاشــتن این مشــکالت استفاده از برنامههاي کرک شده است که روشهاي مخصوص خود را دارد. بعضي از کاربران براي راحتي بیشتر سراغ «جیلبریک» ميروند و بعضي دیگر سراغ نرمافزارهاي کمکــي را ميگیرند. بــه طور کلي براي اســتفاده از برنامههاي کرک شــده شما باید راهي به جز

iTunes را انتخاب کنید. شــما با جیلبریک کردن گوشیتان در حقیقت اجازه دسترســي به فایلهاي سیستمي گوشي را پیــدا ميکنیــد و هماننــد روت در آندروید خیلي از کارهایي که تاکنون غیر مجاز بوده، حاال در دســترس قرار ميگیرند. دقت کنید که جیلبریک هیچ زیاني براي گوشــي و یا گارانتي آن ندارد و با یک بازیابي ســاده، گوشي به حالت عادي برميگردد. البته باید گفت که در کشور ما مفهومی برای گارانتی گوشیهای آیفون وجود ندارد. براي کار با برنامههاي کرک شــده برنامه واسط ومعروف موجوداســتکهباکمکجیلبریک

Cydia کردن و این برنامه خیلي از مشــکالت حل خواهد شد اما عدهاي هستند که مایل به جیلبریک کردن گوشي آیفونشان نیســتند. براي این کاربران نیز نرمافزارهاي مختلف دیگري وجــود دارد که بدون جیلبریک کردن ميتوانند از نرمافزارها و بازيهاي کرک شده استفاده کنند. دقت داشــته باشید که اکثر برنامههایي که خارج از عرضهميشوند،همگيکرکشدههستند

iTunes اما براي انتقال فایل و نصب برنامه از کامپیوتر حتما سر وکارتانبهنرمافــزار ميافتد.درمرحلهاول

iTunes شما باید یک حساب کاربري در فروشگاه آیفون براي خود ایجاد کنید و از طریق گوشــي خود را به

iTunes پایگاه اپل معرفي کنید. برای این کار به یک اپل آیدی احتیاج خواهید داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.