نقش های کلیدی در فرایند ساخت یک بازی

Byte - - NEWS -

امروز میخواهیم به نقشهای اصلی و کلیدی استودیوهای بازیسازینگاهیبیندازیم.

برنامه ریزی و هماهنگی تولید بازی با تیم تولید کننده است. تولید کننده به عنوان مدیر تولید یک بازی وظایف نظارتی خاص خود را دارد و باید نسبت به پیشبرد اهداف با توجه به گزارش کار و فعالیت سازندگان اقدام نماید. تولید کننده و نحوه برنامهریزی و دریافت کار از سازندگان نقش بسیار مهمی در کیفیت نهایی بازی دارد. یادتان باشد اگرزمانیبهعنوانمدیرتولیدیکبازیکامپیوتریخواستید مشغول به کار شوید تا جای ممکن در مسائل فنی و هنری بازی نباید دخالت کنیــد و آنها را به متخصصان مربوطه بسپارید، چرا که به عنوان مدیر تولید شما در تعیین وظایف نقش اساسی داشته و باید به افرادی که انتخاب میکنید اطمینان داشــته باشــید. تولید کننده بازی وظیفه تامین بودجه، بازاریابی، انجام مذاکرات و بستن قرارداد با ناشرها برای عرضه بازی را بر عهده دارد و نمیبایست اجازه دهد استرس ناشی از این بخشها به هسته بازیسازی برسد.

ناشر بازی در واقع شرکتی است که وظیفه توزیع و تبلیغات در آن حوزه را در دست میگیرد و استراتژیهای آن اهمیت بسیار زیادی در فروش موفق بازی دارد.

تولید کننده و ناشر بازی های کامپیوتری معموال خارج از تیم توسعه هستند و تنها تیم توسعه بازی را تحت نظر دارند اما اساسا تیم توسعه بازی کامپیوتری هسته کار بوده و این تیم است که به صورت اجرایی و مستقیم در پیادهسازی بازی و روح بخشیدن به آن نقش دارد.تیم توسعه

های مختلفی تشکیل شده است. این تیم توســعه در شرکتهای بازی ســازی میتواند 0۲ تا 00۱ عضو و حتی خیلی بیشتر عضو داشته باشد. برنامه نویسان و طراحان و متخصصان تیم توسعه به گروههای اصلی زیر تقسیممیشوند.

کســی که طراحی کلی بازی و گیمپلی آن را برعهده دارد. بســیاری از طراحان کار خود را به صورت آزمــون و خطا پیگیری میکنند و با تعامل با دیگر بخشها تایید نهایی در مورد هر بخش از بازی را میدهند. طراح بازیهای کامپیوتری ممکن است خیلی در مورد مسائل فنی توانایی نداشته باشد اما باید با محدودیتها و سطح توانایی تیمش آشنا باشد.

آنچه ما به عنوان گرافیک بازی از آن یاد میکنیم کار کسی نیست جز همین طراح هنری. فرآیند ایجاد مدل های دو بعدی و سه بعدی برای شخصیت ها و محیط و ... همه و همه کار طراح هنری است. در این بخش هم هر فرد تخصص خود را دارد برخی فقط کار مدلسازی را انجام می دهند و برخی بر روی سایهها و تکسچرها کار میکنند. گاهی در شرکتهای بزرگ این تخصص ها به قدری ریز می شــوند که مثال فردی تنها مسول طراحی سنگ یا شیشــه های موجود در فضا می شود به همین دلیل اســت که معموال در بازیهایی که اســتودیوهای بزرگ می سازند جزییات به طرز عجیبی پرداخته میشود.

برنامــه نویــس دارای مهارت های مهندســی نرم افزار بوده و به شــکل تخصصی در حوزه توســعه بازی های کامپیوتری مهارت دارد. این افراد هم در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند از جمله تهیه موتور بازی سازی و فیزیک بازی، برنامه نویسی گیم پلی، صدا، واسط کاربری و یا هوش مصنوعی و ... همه و همه از تخصصهای مربوط به برنامه نویسی بازی است.

این هم یکی از کلیدی ترین کارها در زمان ســاخت یک بازی کامپیوتری است وظیفه طراحی محیط و ماموریت های موجود در آن به گونه ای که اســتثناهای غیرقابل پیش بینی در آن بهوجود نیاید کار بســیار مهم و پیچیده ای است که به تخصص خاص خود نیاز دارد.

خب همان طور که میدانید نقش صدا در تاثیرگذاری بازی بسیار مهم اســت و قطعا وجود یک شخص و یا تیم متخصص می تواند تاثیر به سزایی در نتیجه کار داشته باشد.

بله برخی از افراد هستند که برای بازی کردن پول می گیرند! تسترهای بازی، گیمرهای حرفه ای هستند که با بازی کردن کیفیت بازی را تضمین و مشکالت و باگ های بازی را گزارش می کنند تا در زمان انتشار بازی با کمترین مشکل ممکن همراه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.