ناتان دریک

Uncharted

Byte - - NEWS -

ناتـاندریـکشـخصیتاصلـیبازی اسـتکهحسـابیدربیننسـل جدیـد طرفـدار پیـدا کرده اسـت. دیالـوگ ها و رفتار خـاص و منحصر بـه فرد ناتان کـه عـاری از طنـز و شـوخی هـم نیسـت بـه او شـخصیتی بخشـیده که به آسـانی از ذهـن نمـی رود . ناتـان دریـک شـخصیتی نیسـت که فقـط دنبـال ماجراجویی و کارهـای خطرنـاک باشـد او بـه همراه دوسـتان خـودش یعنـی سـالیوان و کلویی و الینـا فیشـر بـه دنبـال یک راز هسـتند و آن راز، راز فرانسـیس دریک اسـت. البته در ایـن راه همیشـه در خطـر قـرار مـی گیرنـد و ایـن مبـارزات و صحنه هـای هیجان انگیـز بـا این کـه با بـزرگ نمایی زیـادی مانند فیلم هـای جیمز باند همراه هسـتند امـا بـه خاطـر نوع شـخصیت پـردازی بسـیار خـوب و دلنشـین بـه نظر می رسـند. ناتـان دریـک شـخصیتی بـا اعتماد به نفس بـاال را به تصویر می کشـد کـه توانایی مواجهـه بـا هـر شـرایط سـختی را دارد. او روحیـه جنگجویـی دارد امـا در عین حال ماننـد یـک قهرمـان ضـد گلولـه نیسـت و مـی تـوان آن را در صحنـه هایـی کامال ناتـوان دیـد مثـل زمانی که زخمـی در یک واگن قطـار در سـرمای هیمالیا از هوش مـی رود. او توانایـی بدنـی بسـیار باالیـی دارد و مبـارزی بسـیار چیره دسـت اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه صداگـذاری بسـیار عالـی ایـن شـخصیت یکـی دیگـر از عوامل ماندگار شـدن آن در ذهن گیمرهاسـت. نحوه معرفی و آشـنایی با گوشـهای از شـخصیت ناتـان هـم در بـازی هـای به قـدری خوب کار شـده که

uncharted شـما احسـاس مـی کنیـد بـا یـک فیلمنامـه خـوب و قـوی سـرو کار داریـد نه یک بازی برای سـرگرم شـدن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.