زبانی برای تمام نرم افزارها

مصاحبه با بیارنه استراس Stroustrup(پورت ،)Bjarne خالق زبان سیپالسپالس

Byte - - News -

برنامهنویسی ســاختیافته به صورت شیگرا، آرزوی دیرین تمامی برنامهنویسان حرفهای بود، با ایجاد این زبان دیگر زبانهای برنامهنویســی از جمله جاوا هم تحت تاثیر قرار گرفتند به طوریکه تغییر محسوســی در ساختار آنها بهوجود آمد. زبان از نمونههای

C++ اولیه زبانهای برنامهنویســی رایانه بهشــمار میآمد و همچنــان هم توســط میلیونهــا برنامهنویس در سراسر جهان استفاده میشــود. بسیاری از سیستمها و برنامههــای کاربردی ویندوز و همچنین برنامههای اینترنتی با این زبان قدرتمند نوشته شدهاند. آفــای استراســتراپ در ســالهای خیلــی دور محقــقکمپانــی بودهاســت،امــااکنون

AT&T پروفســور و دانشــمند بســیار معروفــی در زمینــه علــوم رایانــه میباشــد و در دانشــگاه تگزاس هم فعالیــتدارد.ســایت مصاحبــهای

linuxjournal را بــا ایشــان انجام داده کــه در ادامــه میخوانیم.

کمی در مورد جوانی خود و شــهری که در آن متولد شــدید و محل تحصیلتان برای ما صحبت کنید.

من در شــهر آرهاس در کشور دانمارک متولد شدم، افــراد خانواده من هیچ کدام تحصیالت دانشــگاهی نداشــتند اما چون من در دوران تحصیل شاگرد خوبی محسوب میشدم با تشویق معلمانم به دبیرستان و از آنجا هم به دانشگاه رفتم. لیسانسم را در رشته ریاضیات رایانه گرفتم و بعد از آن به انگلستان رفته و تحصیالتم را تــا مقطع دکترا در دانشــگاه کمبریــج ادامه دادم. آیا شما در دوران کودکی رایانه داشتید؟

در آن زمــان افــراد خیلی کمی امــکان تهیه کردن رایانه را داشــتند و فقط دانشــگاههای خیلی بزرگ و ســازمانهای دولتی رایانه داشــتند، اولین رایانهای که من دیدم در مرکز رایانه دانشــگاه ریاضیاتم بود. رایانه بزرگی که تقریبا فضای یک اتاق را به طور کامل اشغال کرده بود، برنامههایی که توســط ایــن رایانه پذیرفته میشــدند به زبان الگول نوشته میشــدند و من هم برنامه نویســی به آن زبان را در همان سال یاد گرفتم.

همه افراد مشــهور برای کارشــان آغازی دارند کــه ســکوی پرتاب آنها به شــمار میآمده اســت، مثال بیل گیتس با یک برنامه کاربردی که به زبان بیسیک نوشته بود کارش را به طور جدی شروع کرد، این آغاز برای شما چگونه بود؟

من برای شروع کارم برنامهای نوشتم که از طرف یک شرکت بازرگانی در دانمارک به من پیشنهاد شد و هدف آن برنامه برآورده کردن اهداف تجارتی و بازرگانی آن شرکت بود و خوشبختانه از کارم استقبال بسیار خوبی شد و شــرکتهای دیگرهم به من سفارش کار دادند. چگونه شــد که تصمیم به ایجاد زبان C++ گرفتید؟

بعد از اینکه در ســال 1979 تحصیالت دانشــگاهی مــن در کمبریج به اتمام رســید، بــرای کار به آمریکا رفتم و پروژههای مختلفی در آنجا نوشــتم اما همیشه از کمبودهایی که زبانهای برنامه نویســی داشتند رنج میبردم و آنها نمیتوانستند نیازم را برآورده کنند، این بود که تصمیم گرفتم زبانی خلق کنم که حداقل همه نیازهای خودم را برآورده سازد. در ابتدا برنامهای نوشتم و اسم آن را

گذاشــتم و بعد از آن هم را نوشتم که اساس و C++ C پایه آن کالسهای موجود در بود ولی امکانات بیشتری C داشت و بیشتر توسط برنامه نویسان مورد توجه قرار گرفت.

به نظر شــما خلــق این زبــان، مهمترین واقعهای نیســت که در زندگی شما رخ داده اســت؟ آیا امکان دارد در آینده، کاری انجام دهید که از آن مهمتر باشد؟

بــه طــور حتــم، آن پــر اهمیــت تریــن اتفاقی بــود کــه در زندگــی کاری مــن رخ داد و مــن در آینــده هــم تمــام تالشــم را خواهم کــرد که آن را گســترش بدهــم، بهطــوری که تمــام نیازهای برنامهنویســان را در زمینههای مختلف پوشش دهد. شما به طور متوسط چند ساعت در روز با رایانه کار میکنید؟

مــن بعضی مواقع بــه خاطر کار زیــاد با موس در ناحیه بازو دچار ناراحتی میشــوم و همچنین به خاطر اینکه زیاد در پشت میز رایانه مینشینم دچار دردهای شــدیدی در ناحیه کمرم میشوم، علت این عارضهها این است که در طول روز شش تا هشت ساعت بهطور مداوم پای رایانه میباشم. نظر شما در مورد زبانهای .NET مخصوصا سی شارپ چیست ؟ آیا سی شارپ میتواند به یک زبان فراگیر و همه منظوره تبدیل شود؟

من چیز زیادی در مورد نمیدانم اما مطمئنم

.NET که سیشارپ فراگیر نمیشود چون زبانی بسیار سطح باال میباشد و به درد همه سیستم عاملها نمیخورد و بیشتر سیستمهایی که از ویندوز استفاده میکنند از آن بهره میبرند. البته باید بگویم که این زبان کار را برای برنامهنویسان تا حد زیادی راحت کرده است. چه توصیهای برای برنامهنویســانی که از زبان C++ استفاده میکنند، دارید ؟

اینکه در کدهایی که مینویسند احتیاط کنند اما در این زمینه پر جرات باشــند و قدرت خطر کردن داشته باشــند، مهم است که باور داشته باشــند زبان برنامه نویســی تنها یک ابزار اســت و آنها باید این زبان را مطابق میل و خواسته خودشان هدایت کنند، نه اینکه تنها به دنبال استفاده از امکاناتی باشند که آن زبان به طور محدود در اختیارشان گذاشته است. به این صورت هر برنامهنویس قدرت خلق یک زبان را خواهد داشت.

زبان برنامه نویسی C++ از نمونههای اولیه زبانهای برنامه نویسی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.