اینترنت، شلوغتر و شلوغتر

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

جمعیــت کاربــران اینترنــت روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و بــه راحتــی میتــوان مشــاهده کــرد کــه تمامــی محدودیتهایــی کــه در گذشــته از نظــر سـنی بـرای اسـتفاده از جهـان مجـازی وجـود داشـت در حـال حاضـر از بیـن رفتـه اسـت. تـا سـالهای پیـش ایـن اعتقـاد در میـان مـردم وجـود داشـت کـه فناوریهـای نویـن و ابزارهـای دیجیتالـی بیشـتر بـه قشـر جـوان اختصـاص دارد و بـه همیـن دلیـل تعـداد کاربـران اینترنتـی در رده سـنی جـوان بسـیار بیشـتر از دیگـر ردههـای سـنی بـود امـا بـا گذشـته زمـان و بـه کار گرفتـن اسـتراتژیهای جدیــد توســط دولتهــای مختلــف، ایــن طــرز تفکــر از میــان رفــت و تعــداد کاربـران اینترنـت روز بـه روز بیشـتر از قبـل شـد. شـاید شـما هـم فکـر کنیـد کـه ترافیکـی کـه اکنـون در جهـان وب وجـود دارد بسـیار زیـاد اسـت امـا بایـد بدانیـد کـه اگـر چنـد سـال صبـر کنیـد میفهمیـد کـه ایـن دوران بـه نقطـه عطفـی در دوره زمانـی اینترنـت و کاربرانـش تبدیـل خواهـد شـد و در چنـد سـال بعـد تعـداد کاربـران اینترنتـی جهـش ویـژهای خواهـد داشـت. بـر اسـاس جدیدتریـن گزارشـی کـه بـه تازگـی شـرکت سیسـکو منتشـر کـرده اسـت ترافیـک اینترنـت در سـال 2020 بـه چیـزی در حـدود 4 برابـر رقـم فعلـیاش خواهـد رسـید. بـر اسـاس پیشبینیهـای انجـام شـده میـزان ترافیکـی کـه در سـال 2020 وجـود دارد از کل ترافیکــی کــه در فاصلــه ســالهای 1988 تــا 2016 وجــود داشــته اسـت، بیشـتر خواهـد بـود و چیـزی در حـدود 3/3 زتـا بایـت داده در سـال در آن زمـان در جهـان مجـازی انتقـال پیـدا خواهـد کـرد. بـرای ایـن کـه بزرگـی ایـن عـدد را احسـاس کنیـد بایـد گفـت کـه هـر یـک زتـا بایـت برابـر بـا 10 بـه تـوان 21 بایـت یـا بـه عبـارت دیگـر یـک تریلیـون گیـگا بایـت اسـت. مسـلما شـما هـم هیـچ تصـوری از میـزان بزرگـی ایـن عـدد نمیتوانیـد داشـته باشـید. جالـب اسـت کـه بدانیـد طبـق تحقیقاتـی کـه شـرکت سیسـکو انجـام داده اسـت، بیـن سـالهای 2019 تـا ،2020 میـزان ترافیکـی کـه فقـط بـه یـک منطقـه خـاص مربـوط میشـود 990 اگـزا بایـت خواهـد بـود و ایـن عـدد بسـیار نزدیـک بـه کل ترافی ـک س ـالهایی نظی ـر س ـال 2014 و 2015 میباش ـد. کارشناس ـانی ک ـه در حــال پیگیــری ایــن رونــد هســتند اعتقــاد دارنــد کــه ایــن افزایــش قابــل توجـه تعـداد کاربـران اینترنتـی و حجـم زیـاد دادههایـی کـه در جهـان مجـازی وجـود دارد بـه دالیـل مختلفـی خواهـد بـود کـه یکـی از آنهـا زیـاد شـدن تعـداد اتصـاالت وایفـای اسـت کـه بـه کاربـران ایـن اجـازه را میدهـد کـه بـدون محدودیـت و در مـدت زمـان بیشـتری آنالیـن باشـند. همچنیـن پیشبینـی شـده اسـت کـه در سـال 2020 بیـش از 4/4 میلیـارد نفـر در جهـان، آنالیـن بـوده و بـرای خـود یـک هویـت مجـازی داشـته باشـند و ایـن عـدد چیـزی در حـدود 50 درصــد از جمعیــت کل جهــان در آن موقــع خواهــد بــود. همچنیــن تــا آن زمـان تعـداد کاربـران تلفنهـای هوشـمند و ابزارهـای دیگـر چـون تبلـت هـم افزایـش پیـدا خواهـد کـرد. عـالوه بـر ایـن مـوارد تعـداد اتصـاالت شـبکه در جهـان هـم تـا آن زمـان بـه 38/9 میلیـارد خواهـد رسـید. تمامـی ایـن اعـداد نشـان دهنـده ایـن موضـوع اسـت کـه اینترنـت در حـال گسـتردهتر شـدن اسـت و تعـداد کاربرانـی کـه بـه فکـر زندگـی در جهـان مجـازی هسـتند روز بـه روز افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و شـاید بتـوان گفـت کـه در آینـده دو جهـان مـوازی بـا جمعیـت مسـاوی خواهیـم داشـت و هـر کسـی در جهـان حقیقـی بـه فکـر داشـتن یـک هویـت مجـازی بـرای خـود خواهـد بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.