عکس بگیرید، شهر بسازید

فیلم و تصویر منبعی برای نقشه سهبعدی شهر

Byte - - News -

در شـهرهای بـزرگ افراد مختلـف در زوایـای متعدد دائـم مشـغول گرفتـن عکـس و فیلـم از نماهـای متعـدد شـهر هسـتند. در تئـوری بـا اسـتفاده از ایـن دادههـا کـه تعـداد آنهـا کـم هـم نیسـتند، میتوان نقشـه تمـام خیابانهـا و سـاختمانهای شـهر را بازسـازی کـرد. اگـر بخواهیـم کمـی دقیقتر باشـیم میتوانیـم بگوییـم کـه در عمل چنین چیـزی ممکن شـدهاسـت.پـروژه کـهدرحقیقـتیـک

VarCity پـروژه مرتبـط بـا بینایـی ماشـین اسـت توانسـته از روی تصاویـر و فیلمهـا شـهر زوریـخ از سـوئیس را بازسـازی رایانـهای کند. ایـن پروژه کـه قدمت آن به چنـد سـال برمیگـردد تصاویـر و فیلمهای خـود را از منابـع مختلـف آنالیـن ماننـد رسـانههای اجتماعـی، وبکمهـای عمومـی، دوربینهـای حمـل و نقـل و تصاویـر هوایـی جمـعآوری کـرده اسـت. سـپس این فیلمهـا و تصاویـر به منظور سـاخت نقشـه سـهبعدی از شـهر زوریـخ بررسـی و تحلیـل شـدهاند. بـه نوعی میتـوانگفتکـه درجهـتعکسپروژه

VarCity

گـوگل عمـل میکنـد. تصاویر گرفته ‪Street View‬ شـده نقشـه آمـاده شـده شـهر را نمایـش نمیدهنـد بلکـه ایـن تصاویـر خـود بخشـی از نقشـه شـهر هسـتند. بـه دلیـل ماهیـت تصاویـر و فیلمهـای جمـعآوریشـده،دادههـای بسـیارغنیاز

VarCity اطالعـات هسـتند. در گذشـت زمـان، تصاویـر گرفته شـده از وبکمهـای خیابانـی نشـان میدهنـد کـه ترافیـک در شـهر بـه چـه جهتـی در جریـان اسـت، چـه زمانـی مـردم در حـال پیـادهروی هسـتند، یـا چـه وقتـی چراغهـای خانههـا و شـهرها خامـوش میشـوند. همچنیـن تصاویـر گرفتـه شـده از زوایای مختلـف یـک سـاختمان دادههـای ابعـادی را ماننـد ایـن کـه پنجرههـا در چـه ارتفـاع و بـا چـه ابعـادی سـاخته شـدهاند، نـور بـه چـه میـزان از چـه وجـه سـاختمان آن را روشـن میکنـد، سـطح دیـوار یـک بعـد از یـک سـاختمان چـه قـدر اسـت و ماننـد ایـن مـوارد، مشـخص میکند. الگوریتمهای سـاخته شـده توسـطتیـم بـرایبازسـازیشـهرها

‪ETH Zurich‬ در درطـولایـنسـالهابهینـهشـدهاند. VarCity ایـن الگوریتمهـا تفاوت بیـن پیـادهرو و خیابان، آب و فضـای سـبز را متوجـه میشـوند. شـاید وقتی نقشـه

را ببینید، از کیفیت به تصویر کشـیده شـده VarCity نـا امیـد شـوید اما اگر بـا شـهر در حال نمایش آشـنا باشـید، خیلـی زود متوجـه دقـت تصاویـر بـه نمایش درآمـده خواهیـد شـد. هدف چنیـن سیسـتمی در این اسـت کـه وقتـی دادههای بسـیار یـک شـهر دیگر را در اختیـار آن قـرار دهیـد، بتوانـد بـه صـورت خودکار نمـای نقشـه سـهبعدی آن را آمـاده و دادههـای مناسـبی را از آن اسـتخراج کنـد بـه طـوری که برای دسترسـی بـه آنهـا نیـازی بـه خود شـخص نباشـد. بایـد اشـاره کرد کـه در حـال حاضر چند اسـتارتآپ جدیـد بـر اسـاس همیـن پـروژه و الگوریتمهـای آن شـکلگرفتهاسـت.مانند و

‪Casalva Spectando‬ بـه منظـور بررسـی خرابـی و بازرسـی مجـازی سـاختمانیا بهمنظـورنمایشفضاهای

Parquery پـارک خـودرو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.