رسانهای به صرفه و پرسرعت

Byte - - News -

به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهــم، تاکید کرد: نقش شــبکههای اجتماعی در فرآیند انتخابات به خوبی نشــاندهنده فرصت محور بودن این فناوری است. کاهش مصرف کاغذ، سرعت اطالعرسانی، ایجاد شــفافیت و جلوگیری از انحصار رسانهای، همه و همه باعث شده است تا این فناوری بــه بهترین راه بــرای افزایش آگاهــی مردم منجر شــود. وزیر ارتباطات به درســتی به مزایای استفاده از شــبکههای اجتماعی و به طور کلیتر اســتفاده از اینترنت در نقش رسانه اشاره کرد. در جریان انتخابات افرادی بودند که تنها مســیر معرفی خود را فقط در شبکههای اجتماعی و اینترنت دیده بودند. گستردگی و دردسترس بودن این رســانه قطعا از عواملی بوده اســت که این افراد آنها را برای معرفی برنامههای خود به مردم چارهســاز دیده بودند. اما از خصوصیات ویژه اینترنت و مشتقات آن یعنی شبکههای اجتماعی تعاملی بودن این فناوریها اســت؛ به این معنی که افراد میتوانند با شــخص مورد نظر خود به گفتوگو بپردازنــد، خصوصیتــی که بــه غیــر از اینترنت در رسانههای دیگر یا وجود ندارد و یا به دالیل مختلف کمتر دیده شــده است. بدون شک اینترنت هم مانند دیگر رســانهها دچار ناهنجاریهایی است و میتواند به مخاطبان خود آســیب برســاند اما کفه امتیازهای آن نسبت به آســیبهای آن بسیار سنگینتر است و نمیتوان آن را با هیچ رسانه دیگری جایگزین کرد.

علیرضــا مظاهـری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.