حکمت صدرا

به مطالعه اصطالحات و مقاالت حکمت و فلسفه بپردازید

Byte - - News - www.mullasadra.org

اولین لینکدونی این هفته را به مناسبت بزرگداشت مالصدرا به پایگاه اطالع رسانی بنیاد حکمت اسالمی صدرا اختصاص دادهایم. این وب سایت شامل بخشهایی مانند ترجمه اصطالحاتفلسفیوبانکمقاالتمیباشد.همچنیندراینوبسایتقسمتهایدیگری نیز وجود دارد که میتوان به تاریخ حکمت و فلسفه، خانه حکمت و فلسفه، همایشها و فلسفه و کودک اشاره کرد. در بانک مقاالت میتوانید مقاالت جدید را مطالعه کرده، طرحهای پژوهشی را پیگیری نموده و به فهرست موضوعی مقاالت دسترسی داشته باشید. افزون بر موارد باال خرد نامه صدرا و فصلنامه تاریخ فلسفه نشریات این وب سایت میباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.