تاریخ ایرانی

پرونده های ویژه سیاسی تاریخی را پیگیری نمایید

Byte - - News - www.tarikhirani.ir

پیشــنهاد بعدی این هفته یک سایت تاریخی میباشــد. در وب سایت تاریخ ایرانی میتوانید از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع شده، پروندههای تاریخی را دنبال نموده و پروندههای ویژه را نیز پیگیری نمایید. در پروندهها میتوانید موضوعاتی همچون جدایی بحرین از ایران، یادنامه اســتاد مطهری، آخرین روز آلنده و ... را مطالعه نموده، ضمن اینکه مقالههایی نظیر زیر و بم موسیقی ایران پس از انقالب، ناگفتههای جنگ ایران و عراق، اسرار ماجرای مک فارلین، حزب جمهوری اسالمی از تاسیس تا تعطیلی، خاطرات 444 روز گروگانگیری، سیمای جهانی سینمای ایران و ... از پروندههای ویژه این وب سایت به شمار میروند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.