بانک مقاله

از بانک پژوهشگران و فرهیختگان بهرهمند شوید

Byte - - News - www.pajoohe.ir

آخرین لینکدونی این هفته به یک بانک مقاله اختصاص دارد. وب سایت پژوهه به عنوان بزرگ ترین بانک مقاالت علوم انسانی و اسالمی حاوی بخش های مختلفی نظیر اطالع رسانیهای علمی، بانک محتوای تبلیغ، بانک مقاالت، پرسش و پاسخ، تقویم عبادی، چند رسانهای، احادیث و فرهنگ علوم انسانی و اسالمی میباشد. در اطالع رسانیهای علمی شــما با کتب مختلف آشنا شده، به مطالعه نقد و بررسی فیلم و سینما پرداخته و از بانک پژوهشگران و فرهیختگان بهرهمند خواهید شد. همچنین در این وب سایت شما از محتوای مقاالت اخالق اسالمی، احادیث موضوعی، سخنرانیها و روضهها مطلع خواهید شد. ضمن اینکه آلبوم تصاویر، آرشیو فیلم و آرشیو صوت از دیگر بخشهای این وب سایت میباشند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.