ابرها،رویسرچشمبادامیها

رشد 121 درصدی درآمد حاصل از محاسبات ابری شرکت Alibaba

Byte - - News -

درآمدشرکت کهفعالیتهایخودراروی Alibaba محاسبات ابری متمرکز کرده است، در سال مالی 2017 منتهی به 31 مارس، با 56 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 22/99 میلیارد دالر رسید.

فعاالن خرده فروشی های آنالین

سایت های خرده فروشی آنالین طی یک سال 31 میلیون کاربر فعال را جذب کرده اند و در حال حاضر تعداد کاربران در این سایت ها به 454 میلیون نفر میططرسند. این در حالی است که سایت انگلیسی

و اپراتور تجارت الکترونیک ‪Lazada AliExpress‬ در جنوب شرقی آسیا به طور مشترک ساالنه 83 میلیون کاربر فعال دارند. همچنین تعداد کاربران فعال متغیر در ماه 97 میلیون می باشد که با اضافه شدن تعداد خریداران فعال در سایت های خرده فروشی در مجموع به 507 میلیون کاربر می رسد.

رشد معامالت آنالین در چین

ارزش معامـالت انجـام شـده در بـازار خرده فروشـی آنالیـن چیـن بـا 49 درصد افزایـش بـه 433 میلیارد دالر رسـیده اسـت. بـا در نظـر گرفتـن 79 درصـد از حجـم کل معامـالت انجـام شـده در سـال 2017 کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن 22 درصـد رشـد داشـته، ارزش معامـالت آنالیـن در ایـن کشـور بـه 547 میلیـارد دالر مـی رسـد. همچنیـن درآمـد متغیر حاصـل از کسـب و کار الکترونیـک در چیـن بـا 80 درصـد افزایـش بـه 13.18 میلیارد رسـیده اسـت. به طـور کلـی درآمد خرده فروشـی آنالین در یک سـال بـه ازای هـر خریدار فعـال تا 36 دالر رشـد می کند. در طـول مـدت سـه مـاه اخیـر 85 درصـد از درآمـد تجـارت الکترونیـک در چیـن مربـوط بـه دسـتگاه هـای تلفـن همـراه بـوده کـه نسـبت بـه 71 درصـد از ایـن درآمـد در مـدت مشـابه سـال گذشـته رشـد داشـته است.

توافق برای توسعه محاسبات ابری

درآمـد حاصـل از محاسـبات ابـری شـرکت

Alibaبـا رشـد 121 درصـدی در سـال مالـی اخیـر بـه ba 968 میلیـون دالر رسـیده اسـت. این شـرکت اعالم کـرده اسـت مشـتریان بیشـتر در حوزه هـای انرژی، موسسـات مالـی، بهداشـت و درمـان و نیـز سـاخت و سـاز از خدمـات ابـری اسـتفاده مـی کننـد. هفتـه گذشـتهتوافـقنامـهایبیـنشـرکت و

Alibaba گـروهصنعتـی آلمـانبـهامضارسـیدکهبه

Bosch موجـب آن تحقیـق و توسـعه بـرای اتصـال دسـتگاه هـای مختلـف از جملـه لـوازم خانگـی و سیسـتم هـای گرمایشـی و سرمایشـی بـه اینترنـت اشـیاء انجام شـود و بیشـتر از هوش مصنوعی و محاسـبات ابـری اسـتفاده گـردد. بـا وجـود رشـد درآمـد حاصل ازمحاسـباتابـری،واحـدکسـبوکار از

Alibaba زیـان عملیاتـی 73 میلیـون دالری در 3 ماه گذشـته خبـر داده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.