شناسنامه خدمات الکترونیک

Byte - - News -

یکـی از عوامل پیشـرفت و توسـعه پـروژه ها در هر حـوزه ای، وجود نقشـه راه برای انجام آن ها اسـت. توسـعه دولـت الکترونیـک از مهمتریـن اقدامـات حـوزه فنـاوری اطالعـات مـی باشـد کـه نقشـه جامـع توسـعه آن از سـال 93 ابـالغ شـده و قـرار اسـت در یـک فرآینـد سـه سـاله در شـهریور سـال جـاری بـه اتمـام برسـد. در همیـن راسـتا بایسـتی شناسـنامه خدمـات الکترونیـک ارائه شـود تـا مردم از خدماتـی کـه یک دسـتگاه ارائه می کنـد، آگاهی پیـدا کننـد. به عبـارت دیگر دسـتگاه ها بایـد برنامه ای ارائـه دهنـد کـه چطـور تصمیـم دارنـد خدمـات خـود را الکترونیکـی کننـد. مشـکلی که در گذشـته وجـود داشـت، ایـن بـود کـه شناسـنامه خدمـات دسـتگاه هـا بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات مـدون نشـده بـود. بـه همین علـت دسـتگاه هـای اجرایی بـا همـکاری سـازمان فنـاوری اطالعـات شـروع به آمارگیـری خدمـات کردنـد. همیـن اقـدام باعـث شـد 90 دسـتگاه از 108 دسـتگاه اصلـی کشـور و زیرمجموعـه هـای آن هـا صاحـب شناسـنامه خدمـات بشـوند. در حـال حاضـر 26 برنامـه مصوب از ایـن دسـتگاه ها ارائه شـده اسـت کـه وضعیت رو بـه رشـدی دارنـد. مـی تـوان گفـت هرچـه خدمات و برنامـه هـا از شـفافیت بیشـتری برخـوردار باشـند و نیـز فعالیـت های مشـترک بیشـتری بین دسـتگاه هـا وجـود داشـته باشـد، هزینـه اجـرای دولـت الکترونیـک کاهـش پیـدا مـی کنـد.

رشیـد زارعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.