جستجوی هارددیسک

محتوای جستجو شده در لیست فایل ها را هایالیت نمایید

Byte - - News - حجم فایل : 3.65 مگابایت www.finditgames.com

آخریــن نرم افزار ایــن هفته را به برنامــهای جهت جســتجوی فایل در فضای هارددیسک و شبکه اختصاص دادهایم. Find-it برنامهای کاربردی برای جستجوی فایل در سیستم و شــبکه است. با اســتفاده از این نرمافزار میتوان با فیلترهای مختلــف مانند نام، اندازه، تاریخ و ... به جســتجوی فایلها بــا هر فرمتی و در هر مکانی از فضای هارد دیسک و شــبکه حتی بر روی سیستمهای کالینت پرداخت. از جمله امکانات بی نظیر این برنامه میتوان به جســتجوی فایلها با اســتفاده از فیلترهای ترکیبی و عبارات منطقی، نمایش فایلهای یافته شــده در فایل لیســت مشابه با ‪Windows Explorer‬ و امکان انجام تمامی عملیات متداول ویندوز مانند کپی، جابجا، اجرا، مشاهده، فشرده ســازی و ،... هایالیت نمودن محتوای جستجو شــده در لیست فایلها و کنترل نمودن برنامه با استفاده از زبان اسکریپت در سایر محیطها اشاره نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.