پرفروشترین DSLR های 201۷

Byte - - News -

دوربینهای محبوبترین نوع دوربینها در بین کسانی هستند که عکاسی را کمی DSLR جدیتر از افراد عادی دنبال می کنند. در این قسمت سعی داریم پرفروشترین دوربینهای سال 2017 تا به امروز را معرفی کنیم. توجه داشته باشید که پرفروش بودن دوربین DSLR به معنای برتری آن از لحاظ کیفی نیست. ‪nikon d5500‬ شایدتعجبکنیداماایندوربیننیکونکهدرسال5102بهبازارآمدهنوزکههنوزجزوپرطرفدارترین دوربینهای است و همینطور که میبینید در رتبه اول این لیست قرار گرفته است. DSLR ‪Nikon D3400‬ این دوربین 24.4 مگاپیکسلی در سال 2016 توسط نیکون معرفی شد و به عنوان یک DSLR برای کسانی که میخواهند تازه کار با این دوربینها را تجربه کنند بسیار مناسب است. نوع لنزهای این دوربین است و تعداد زیادی از لنزهای نیکون را پشتیبانی می کند. F-mount ‪Canon EOS Rebel T6‬ ایندوربین18مگاپیکسلی همدرسال2016معرفیشدوامکاناتینظیر و جهت ‪nfc wifi‬ canon

شدن راحت با گوشی در اختیار کاربران قرار میدهد و دوربین مناسبی برای کسانی است که به pair عکاسی با موبایل خود عادت کردهاند و دوست دارند وارد سطحی باالتر و حرفه ای تر از عکاسی شوند. ‪Canon EOS Rebel T5‬ یک دوربین 18.1 مگاپیکسلی نسبتا قدیمی ( )2014 که هنوز هم در لیست پرفروشترینها قرار میگیرد. این دوربین هم مانند برای کسانی که میخواهند کمی حرفهایتر عکاسی T6 کنند انتخاب بسیار مناسبی است و با توجه به اینکه با گذر زمان قیمت مدلهای قدیمیتر ارزان تر میشود برای کسانی که بودجه کمتری دارند میتواند انتخاب خوبی به حساب بیاید.

‪Canon EOS 70D‬

یک دوربین نسبتا قدیمی دیگر از کنون که در سال 2013 به بازار آمده و همچنان با وجود ورژن جدید آن یعنی جزو پرفروشترین دوربینها به حساب میآید. هدف اصلی از 80D معرفی این دوربینها این بود که زمانی که میخواهید یک دوربین برای شروع کار انتخاب کنید الزم نیست همیشه بهترین دوربین و با باالترین مشخصات را انتخاب کنید. همینطور که در لیست باال میبینید هنوز هم دوربینهایی که بیش از سه یا چهار سال پیش تولید شدهاند در لیست پرفروشترینها قرار دارند و دلیل آن هم بسیار ساده است. برای یادگیری و شروع بهتر است منطقی هزینه کنید تا زمانی که خودتان با توجه به توانایی ها و تجربه خود بتوانیدبهترینتصمیمگیریرانمایید.دوربینهای هممیتوانندباتوجهبهتوان entry-level عکاس، عکسهایی درجه یک را خلق کنند و بزرگترین خوبی آنها این است که به دلیل وجود برخی محدودیتها عکاسهای آماتور را برای یادگیری، بیشتر به چالش میکشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.