بهبود احراز هویت پیامکی اپلیکیشنها

Byte - - News - گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

وقتـی کـه میخواهیـد هویـت خودتـان را بـرای ثبـت نـام در یـک اپلیکیشـن یـا س ـرویس آنالی ـن مش ـخص کنی ـد، گاه ـی وقته ـا الزم اس ـت منتظ ـر دریاف ـت یـک کـد پیامکـی بمانیـد. مطابـق گزارشـات منتشـر شـده، بـه نظـر میرسـد کـه نسـخه جدیـد سیسـتم عامـل گـوگل یعنـی اندرویـد قـرار اسـت کـه فرآینـد تأیی ـد هوی ـت پیامک ـی س ـرویسهای مختل ـف را آس ـانتر کن ـد. در ح ـال حاض ـر اگـر بـرای احـراز هویـت خـود مجبـور بـه دریافـت کدهـای پیامکی باشـید، یـا باید کـد را بـه طـور دسـتی در اپلیکیشـن مـد نظرتـان تایـپ کنیـد یا بـه آن اپلیکیشـن یـا سـرویس اجـازه دهیـد کـه پیامـک هایتـان را خوانـده و بدیـن شـکل کـد را بـه طـورخـودکارتشـخیصبدهیـد.انجمـن گـزارشدادهکـه

XDA-Developers اندرویـد بـه لطـف بهـره گیـری از یـک جدیـد میتوانـد انجـام فرآینـد

API احـراز هویـت پیامکـی را بهبـود ببخشـد. اندرویـد بـه طـور خـودکار میتوانـد کلیـه پیامکهـای دریافتـی را بـرای پیـدا کـردن کدهـای 11 کاراکتـری جسـتجو کنـد. بعـد از ایـن کار، حـاال ایـن خـود سیسـتم عامـل اسـت کـه کـد الزم بـرای احـراز هویـت را در اختیـار اپلیکیشـنها و سـرویسها قـرار میدهـد، نـه ایـن کـه اپلیکیشـنها مسـتقیما بـه محتـوای پیامکهـا دسترسـی داشـته باشـند. مضـاف ب ـر ای ـن در اندروی ـد کده ـای تصدی ـق هوی ـت هرگ ـز در اینباک ـس پیامکه ـا ظاهـر نمیشـوند. ایـن قابلیـت کاربـردی سـبب خواهـد شـد کـه کاربـران بـرای دریافـت کـد پیامکـی معطـل نماننـد. از طـرف دیگـر نیـاز بـه تایـپ کد بـه صورت دسـتی هـم از میـان برداشـته میشـود. در ظاهـر ایـن ویژگـی میتوانـد بـه مـذاق کاربـران ایرانـی اندرویـد بسـیار خـوش بیایـد، زیـرا یکی از مشـکالت قدیمـی برای کاربـران ایرانـی ایـن بـوده اسـت کـه در زمـان دریافـت پیامکهـای ایـن گونـه، بـا مشـکل مواجـه شـده و از خیـر نصـب برنامـه مـورد نظـر خـود میگذرنـد.

OOOOگــوگل در تــالش اســت تــا قابلیتهــای امنیتــی و ســرعت اجــرا شــدن اپلیکیش ـنها در اندروی ـد را تـا حـد ممکـن بهبـود بخشـد و در همیـن رابطـه ط ـی روی ـداد ،I/O قابلیتهای ـی «حیات ـی» را معرف ـی ک ـرد. یک ـی از ویژگیه ـای تـازه اندرویـد O، گـوگل پلـی پروتکـت نـام دارد کـه «سـرویس امنیتـی جامعـی» را بـرای سیسـتم عامـل مذکـور بـه ارمغـان مـیآورد. همچنیـن در بخـش دیگـر ه ـم ب ـه بهین ـه س ـازیهای انج ـام گرفت ـه اش ـاره میش ـود ک ـه ب ـا کم ـک آنه ـا اپلیکیش ـنها روانت ـر اج ـرا ش ـده و از مص ـرف بی ـش از ح ـد بات ـری توس ـط آنه ـا

Oجلوگیـری میشـود. گفتنـی اسـت طبـق اعـالم مدیـران گـوگل، توسـعه دهندگان تـالش کردهانـد تـا سـرعت اجـرای اپلیکیشـنها و سیسـتم عامـل بیـش از پیـش شـود و از همیـن رو زمـان مـورد نیـاز بـرای بـوت شـدن و بـاال آمـدن اندرویـد بـه نصـف کاهـش پیـدا کـرده اسـت. از طـرف دیگـر سـرعت بارگـذاری اطالعـات در اپلیکیشـنها هماننـد گـوگل شـیتز، تـا دو برابـر افزایـش پیـدا کـرده کـه در نـوع خـود جالـب توجـه اسـت. همچنیـن در مراسـم گـوگل از قابلیـت «محدودیتهـای خردمندانـه» رونمایـی شـد کـه طبـق آن فعالیـت اپلیکیشـنها در پـس زمینـه در سـه سـطح محـدود میشـود: سـرویسها، بـه روز رسـانیهای مکانـی و «پخـش تلویحـی». الزم بـه ذکـر اسـت مـورد آخـر از درجـه اهمیـت بیشـتری برخـوردار ب ـوده چ ـرا ک ـه س ـبب میش ـود سیس ـتم عام ـل چن ـد ن ـرم اف ـزار را ب ـه ص ـورت همزمـان اجـرا کنـد و همیـن عامـل سـبب مصـرف بـی رویـه باتـری و کاهـش پرفورمن ـس اپلیکیش ـنهایی میش ـود ک ـه ش ـما واقع ـًا ب ـا آنه ـا س ـر و کار داری ـد. عـالوه بـر آن ویژگـی دیگـری بـا نـام «پلـی کنسـول داشـبورد» در اختیـار توسـعه دهنـدگان قـرار خواهـد گرفـت و بـه آنهـا بـرای شناسـایی مـواردی کـه بـه مصرف بیـش از حـد باتـری و یـا کنـدی رابـط کاربـری منجـر میشـوند، کمـک خواهـد کـرد. در رابطـه بـا بهبـود عملکـرد باتـری در اندرویـد بایـد گفـت کـه زمانـی کـه یـک اپلیکیشـن در پـس زمینـه بخواهـد بـه موقعیـت مکانـی کاربـر دسـت پیـدا کنـد، اندرویـد آخریـن موقعیـت ثبـت شـده را در اختیـارش قـرار میدهـد و دیگـر اقـدام بـه فعالسـازی مجـدد یـا دیگـر سـخت افزارهـای مـکان یابـی

GPS بـرای شناسـایی موقعیـت آن لحظـه کاربـر نخواهـد کـرد. پـس از آن در صورتـی کـه برنامـه بـه صـورت دسـتی اجـرا شـود، دوبـاره قـادر اسـت بـه اطالعـات لحظه ای مـورد نیـازش دسـت یابـد. البتـه حتمـًا ایـن سـؤال بـه ذهـن شـما نیـز خطـور کـرده کـه چـرا تاکنـون چنین مکانیسـم سـاده و منطقـی در سیسـتم عامـل اندروید ب ـه کار گرفت ـه نش ـده ب ـود. هم ـان ط ـور ک ـه گفتی ـم گ ـوگل در کنفران ـس خ ـود مجموع ـه پیش ـرفتها و بهین ـه س ـازیهای ض ـروری ام ـا زیرس ـاختی در اندروی ـد را بـه نـام معرفـی کـرد. یکـی از مهـم تریـن اعضـای ایـن مجموعـه

vitals حیاتـی، افزایـش سـرعت بـوت شـدن سیسـتم عامـل اسـت کـه میتوانـد خبـر خوبــی بــرای هــواداران اکوسیســتم اندرویــد باشــد. افــرادی کــه نســخه پیــش نمایـش جدیـد ایـن را نصـب کردهانـد، میگوینـد ادعـای گـوگل مبنـی بـر

OS س ـرعت دو براب ـری ب ـوت در مقایس ـه ب ـا گذش ـته کام ـًال صح ـت دارد. از س ـوی دیگ ـر کارب ـران حت ـی در ای ـن نس ـخه ناپای ـدار و آزمایش ـی ه ـم ش ـاهد عملک ـرد بس ـیار روانت ـر سیس ـتم عام ـل هس ـتند ک ـه نش ـان میده ـد گ ـوگل ب ـه خوب ـی

OOOO

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.