موفق خواهد شد؟

Byte - - News -

گلـوگاه هـای حسـاس و حیاتـی را شناسـایی کـرده. البتـه شـاید بـرای دسـتیابی بـه نسـخه پایـدار نهایـی اندرویـد اهالـی مانتـن ویـو مجبـور شـوند بخشـی از ایـن کارآیـی را فـدا نماینـد، امـا تـا اینجـا کـه همـه چیـز خـوب بـه نظـر میرسـد.

Oاز جملــه تغییــرات آشــکارتر در اندرویــد میتــوان بــه تغییــر و ســاده ســازی منـوی تنظیمـات اشـاره کـرد کـه نیـاز بـه آن همـواره احسـاس میشـود. سـاختار نوتیفیکیشـنها نیـز دسـتخوش تغییـر شـده و گـوگل آنهـا را

‪Notification Dots‬ مینام ـد. ای ـن اعالنه ـا ب ـه ص ـورت دس ـته بن ـدی ش ـده ب ـه نمای ـش در میآین ـد و جالـب اینکـه رنـگ ایـن هـا بـر اسـاس آیکـن اپلیکیشـن مربـوط بـه آن

Dot تعییــن میگــردد. بــا فشــردن درازمــدت آیکــن اپلیکیشــنی کــه اعالنهــا

Dot برایــش بــه نمایــش درآمــده، میتوانیــد بــه منــوی ثانویــهای دســت یابیــد و اعالنهــا را حــذف کنیــد، بــدون اینکــه در بیــن انبوهــی از نوتیفیکیشــنها بــه دنبـال آن بگردیـد. اگـر شـما هـم یکـی از کاربـران موبایلهـای اندرویـدی هسـتید، احتمـاًال بخـش زیـادی از اعالنـات خـود را از طریـق پنـل باالیـی تعبیـه شـده روی صفحـه دریافـت میکنیـد و چنـدان بـر اعالنـات و شـمارههای نمایـش داده شـده روی آیک ـن اپلیکیش ـنهای گوناگ ـون متک ـی نیس ـتید. ام ـا ب ـا اندروی ـد O، گ ـوگل در حـال ایجـاد تغییـرات اساسـی بـوده و قابلیتـی بـه نـام ‪»Notification Dots«‬ را بـه کنـار آیکـن اپلیکیشـنها اضافـه میکنـد. هـا در واقـع

‪Notification Dot‬ نقاط ـی حباب ـی ش ـکل هس ـتند ک ـه در کن ـار آیک ـن اپلیکیش ـنها ق ـرار میگیرن ـد. ای ـن حبابه ـا تنه ـا زمان ـی ب ـه نمای ـش در میآین ـد ک ـه ش ـما اعالن ـی ناخوان ـده داش ـته باش ـید و ب ـا نگ ـه داش ـتن انگش ـت روی آیک ـن، حبابه ـای بزرگت ـری در قالـب پیـش نمایـش بـه وجـود میآینـد. در ایـن مرحلـه شـما یـا میتوانیـد بـا ضربه روی آیکـن اپلیکیشـن، وارد آن شـوید یـا بـه صـورت سـنتی، با کشـیدن انگشـتتان بـه سـمت پاییـن نمایشـگر، اطالعـات بیشـتری دریافـت نماییـد. طـی کنفرانـس توس ـعه دهن ـدگان ،I/O دی ـو ب ـرک، نای ـب ریی ـس واح ـد مهندس ـی اندروی ـد

2017 چگونگـی عملکـرد ایـن قابلیـت روی آیکـن اپلیکیشـنی ماننـد اینسـتاگرام را نمایش داد.یـک رویهـوماسـکرینبـهتصویـرکشـیدهشـدکـهنشـان

‪Notification Dot‬ م ـیداد وی کامن ـت جدی ـدی در پس ـت اینسـ تاگرامی خ ـود دریاف ـت نم ـوده اس ـت. بـا ایـن همـه بایـد امیـدوار بـود کـه ایـن قابلیـت صرفـًا گزینـهای اضافـی بـرای نمای ـش نوتیفیکیش ـنها باش ـد و تم ـام کارب ـران ب ـه اس ـتفاده از آن مجب ـور نش ـوند.

Oهمــان طــور کــه گفتیــم اندرویــد گــوگل قــرار اســت تغییراتــی شــگرف در ای ـن سیس ـتم عام ـل و پلتف ـرم محب ـوب موبای ـل ب ـه وج ـود آورد و احتم ـاًال یک ـی از محســوسترین تغییــرات، حداقــل بــرای دارنــدگان موبایلهــای نکســوس و پیکسـل، اموجیهایـی باشـد کـه بـه صـورت تمـام و کمـال از نـو طراحـی شـدهاند. وبسـایت توانسـتهبـهتصاویـریاختصاصـیازایـناموجیهـای

Emojipedia تـازه دسـت پیـدا کنـد و بـا توجـه بـه ایـن تصاویـر، دیگـر خبـری از اموجیهـای حباب ـی ش ـکل اندروی ـد پیش ـین نب ـوده و بای ـد مج ـدداً در انتظ ـار اموجیهای ـی ب ـا صورته ـای دای ـرهای ش ـکل باش ـیم. گفت ـه میش ـود ک ـه ای ـن بازطراح ـی، ت ـک ت ـک اموجیه ـا را ش ـامل ش ـده و زب ـان طراح ـی کام ـًال ت ـازهای ب ـرای آنه ـا ب ـه وجـود آمـده اسـت؛ همیـن مسـئله سـبب شـده تـا پروسـه اعمـال تغییـرات در ایـن ش ـکلکهای دوس ـت داش ـتنی، نزدی ـک ب ـه 18 م ـاه ط ـول بکش ـد. گفتن ـی اس ـت کـه اندرویـد از کاتالـوگ کاراکترهـای اموجـی 5.0 پشـتیبانی میکنـد و گـوگل طـی کنفرانـس امسـال خـود اعـالم کـرد کاربـران میتواننـد بسـتههای اموجـی مختلـف را نیـز دانلـود کـرده و بـه دلخـواه اسـتفاده کننـد. ایـن کـه گـوگل همیشـه سـعی کـرده اسـت کـه در پلتفرمهایـی کـه طراحـی میکنـد، یـک آزادی نسـبی را بـرای کاربرانـش در نظـر بگیـرد، قابـل توجـه اسـت. بـدون شـک طراحیهـای ایـن شـرکت همیشـه منحصـر بـه فـرد بـوده و طرفـداران زیـادی داشـته اسـت، امـا ایـن احسـاس کـه شـما فکـر کنیـد در زنـدان قـرار گرفتهایـد و مجبـور هسـتید کـه فق ـط از ی ـک س ـری بس ـتههای خ ـاص ک ـه در اختیارت ـان ق ـرار داده ش ـده اس ـت، اسـتفاده کنیـد، بـه هیـچ وجـه حـس خوبـی نمیباشـد. برخـالف گـوگل، اپـل دقیقا ایـن طـرح را اجـرا میکنـد و کاربـران خـود را در تنگنـا قـرار میدهـد و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه کاربرانـی کـه لـذت کار کـردن بـا اندرویـد را چشـیده باشـند، هیـچ گاه نمیتواننــد در حصارهــای اپــل، طاقــت بیاورنــد. یکــی دیگــر از قابلیتهــای دیگ ـر ای ـن سیس ـتم عام ـل جدی ـد گ ـوگل، ویژگ ـی تصوی ـر در تصوی ـر آن اس ـت. بــرای بســیاری از کاربــران، ویژگــی تصویــر در تصویــر اندرویــد میتوانــد بــه قابلیـت کاربـردی محبوبـی تبدیـل شـود. در ایـن حالـت مشـترکین سـرویس

Red یوتـوب قادرنـد ویدیـوی در حـال پخـش را بـه گوشـهای از نمایشـگر موبایـل منتقل

OOOکـرده و ضمـن تماشـای آن، بـه کار کـردن عـادی بـا دسـتگاه بپردازنـد. اپلیکیشـن مکالمـه صوتی/تصویـری گـوگل یعنـی نیـز از ایـن قالـب پشـتیبانی میکنـد،

Duo امـا در حـال حاضـر فقـط محـدود بـه همیـن دو برنامـه هسـتیم. شـاید در آینـده بـا اسـتفاده بیشـتر توسـعه دهنـدگان از سیسـتم تصویـر در تصویـر، بتـوان تجربـه لـذت بخشتـری از انجـام چنـد کار همزمـان در سیسـتم عامـل اندرویـد داشـت.

Oکاربرانـی کـه آخریـن نسـخه پیش نمایـش توسـعه دهندگان سیسـتم عامـل گوگل را مـورد آزمایـش قـرار دادهانـد، متوجـه شـدهاند کـه النچـر پیکسـل پیـش فـرض اندروی ـد O، از پنـج طـرح و شـکل مختلـف بـرای آیکـن اپلیکیشـنها پشـتیبانی میکنـد. اگرچـه طـرح دایـرهای آیکـن اپلیکیشـنها بـه صـورت پیـش فـرض مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد، امـا گـوگل تنظیماتـی بـرای اعمـال تغییـرات و شـخصی سـازی آیکنهـای اپلیکیشـنها در صفحـات هـوم و اپ دراور در نظـر گرفتـه کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه طـرح مربعـی، مربـع بـا لبه هـای گـرد و اسـتوانهای اشـاره کـرد. در دومیـن نسـخه پیـش نمایـش از اندرویـد O، این ویژگـی در قالـب گزینهای بـه نـام ‪»Change Shape«‬ در بخـش انتهایـی منـوی تنظیمـات ظاهـر

Icon میشـود. گفتنـی اسـت کـه قابلیـت تـازه مـورد اشـاره، در راسـتای تحقـق هـدف گـوگل بـرای تطابـق پذیـری هرچـه بیشـتر آیکنهـا بـه اندرویـد اضافـه شـده و توسـعه دهنـدگان بایـد خـود آیکنهایشـان را دچـار تغییـر کننـد تـا بـا

Change سـازگاری یابنـد. در نهایـت الزم بـه اشـاره اسـت کـه آخریـن ورژن ‪Icon Shape‬ سیسـتم عامـل گـوگل، در حـال حاضـر در فـاز آزمایشـی بـه سـر میبـرد و برخـی از ویژگیهـای فعلـی آن ممکـن اسـت راه خـود را بـه نسـخه نهایـی بـاز نکننـد، امـا بعیـدبـهنظـرمیرسـدکـه یکـیازآنهـاباشـد.ناگفتـه

‪Change Icon Shape‬ نمانـد کـه گـوگل میدانـد احتمـاًال بسـیاری از توسـعه دهنـدگان بـرای مدتهـای طوالنـی آیکـن اپهایشـان را بـه روزرسـانی نخواهنـد کـرد و از ایـن جهـت، هنـگام تغیی ـر ط ـرح پی ـش ف ـرض آیکنه ـا، تفاوت ـی در ای ـن دس ـت از اپلیکیش ـنها ب ـه وجـود نیامـده و بـا مشـکل مواجـه نمیشـوند. یکـی دیگـر از ویژگیهـای جـذاب اندرویـد O، سـاده سـازی ویرایـش متـن در ایـن سیسـتم عامـل اسـت. مـاه پیـش گـوگل راهـی بـرای کپـی و پیسـت کـردن متنهـا روی موبایـل ارائـه کـرد کـه در حقیقـت نیـازی بـه کپـی و پیسـت کـردن ماننـد امـروز نـدارد. امـا امـروز یـک گامدیگـرروبـهجلـوبرداشـتهشـد. نیـازبـهفشـاریـک

‪Smart Text Selection‬ ثانیــهای روی متــن را حــذف میکنــد. اندرویــد بــا بهــره گیــری از یادگیــری

O ماش ـینی متوج ـه میش ـود ک ـه وقت ـی روی متن ـی دابل-َت ـپ میکنی ـد بای ـد آن را کپـی کنـد. خصوصـا آدرسهـا و شـماره تلفنهـا. از اینجـا بـه بعـد، اندرویـد بـه شـما پیشـنهاد میدهـد کـه با آن شـماره تمـاس بگیریـد و یـا روی نقشـه آن آدرس را نشـان دهـد. و ایـن اتفـاق سـریعا رخ میدهـد و نیـازی بـه جـا بـه جایـی میـان اپلیکیشـنها نیسـت. یکـی دیگـر از مشـکالت کاربـران موبایـل ایـن بـوده اسـت کـه بـه سـادگی کارهایـی ماننـد ثبـت نـام در یـک سـایت را نمیتوانسـتند از طریق گوشـی خـود انجـام دهنـد و همیشـه نیـاز بـوده اسـت کـه بـه سـراغ لپتـاپ خـود برونـد. امـا گـوگل بـرای ایـن ماجـرا هـم فکـری کـرده اسـت. همـه بـا قابلیـت اتو-فیـل یـا پـر شـدن خـودکار نوارهایـی کـه از مـا اطالعاتـی را میخواهنـد آشـنا هسـتیم. بـرای مثـال وارد سـایتی میشـوید و کـروم خـودش تشـخیص میدهـد کـه نـام کاربـری و رمـز عبـور شـما بـرای ورود بـه ایـن سـایت چیسـت. امـا اگـر بخواهیـد در یـک سـایت جدیـد شـروع بـه نام نویسـی کنیـد چطـور؟ اندرویـد جدید بـا پیشـنهادات شـما آشـنا اسـت و آنهـا را بـرای ثبـت نـام جدیـد پیشـنهاد میدهد.

Oدر مجمـوع، میبینیـم اندرویـد بـا تغییـرات ریـز و درشـت، بنیادیـن و ظاهـری، توانسـته تجربـه کاربـری را تـا حـد قابـل قبولی بهبود بخشـد، بـدون اینکـه تغییراتی اساسـی در نحـوه تعامـل بـا آن ایجـاد کند. ایـن رویکرد در ایـن برهـه از روند تکاملی اندرویـد بسـیار منطقـی بـه نظـر میرسـد و کاربـران بسـیاری را خوشـحال خواهـد سـاخت؛ امـا مشـکل اصلـی اینجاسـت کـه خیـل عظیمـی از اعضـای اکوسیسـتم موبایلـی گـوگل تـا ماههـا پـس از عرضـه رسـمی ایـن از آن بیبهـره میماننـد

OS و بسـیاری از آنهـا نیـز هیچـگاه بـدان دسـت نمییابنـد. قطعـا رسـیدن اندرویـد بـه جایـگاه شایسـتهاش، مسـتلزم رفـع ایـن مسـئله خواهد بـود. اگـر گوگل ایـن موضوع را جـدی نگیـرد و بـرای رفـع آن اقدامـی نکنـد، نمیتوانـد از موفقیـت صـد درصـدی خـود اطمینـان داشـته باشـد. البتـه بایـد هوشـمندی مدیـران گـوگل را دسـت کـم نگرفـت، زیـرا کمتـر پیـش آمـده اسـت کـه گـوگل بـه خاطـر تاخیـر در زمـان بندی ارائـه محصـوالت خـود دچار مشـکل شـود. اندرویـد میتوانـد یکـی از موفقترین نســخههای سیســتم عاملــی تلفنهــای همــراه از گذشــته تــا بــه امــروز باشــد.

OOO

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.