سیستمی مخصوص عاشقان بازی

Byte - - News -

لپتاپهای مخصوص بازی محصوالت حرفهای هستند که از امکانات بســیار زیادی بهــره میبرند و جدیدترین تکنولوژیها در ســاخت آنها مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع میتوان محصــوالت مخصوص بازی را میدانی بــرای رقابت و قدرتنمایی شــرکتهای فعــال در این صنعت دانســت. »MSI« هم در این بین، جزو مدعیان بزرگ محسوب میشــود و محصوالت مخصوص بازی این شرکت از کیفیت و محبوبیت باالیی برخوردار هستند. لپتاپهای سری از جمله همین محصوالت که به

GE دالیل کیفیت ساخت باال، امکانات متعدد و قیمت مناسب، طی سالهای اخیر با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شــدهاند.بهتازگیهماینشرکتســری مدل

GE62 خود را به نسل جدید پردازندههای اینتل ‪Apache Pro‬ باکد مجهــزکردهوبااعمالکمیتغییرات

Skylake در شکل ســاختاری و امکانات، این محصول را با پسوند

روانه بازار کرده است. در طراحی این محصول ‪MSI 6Q‬ از سختافزارهای جدید و قدرتمند موجود استفاده کرده و طراحی آن را هم نسبت به نسل قبلی تغییر اساسی نداده اســت. برای این محصول جدید، کانفیگهای مختلفی درنظر گرفته شده تا کاربران براساس نوع نیاز و بودجه خود بتوانندبهتریننمونهراانتخابکنند؛عالوهبراین یک

MSI مدل سفارشــی و خاص هم از این لپتاپ تولید کرده که روی قسمتهای داخلی و خارجی آن، تصاویر کاراکترها و قهرمانهایبازی ساختشرکت

‪Heroes of Storm‬ بلیزارد حک شده است. این لپتاپ با ظاهر کامال متفاوت و خاصی کــه دارد، میتواند یکی از محصوالت محبوب برای گیمرهای حرفهای و بهخصوص طرفداران این بازی معروف باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.