پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - News -

دوست عزیز پردازنده قابل ارتقا نیســت بلکه تعویض میشود. درواقع هرگاه سخن ازارتقا در پردازنده پیش میآید موضوع تعویض آنست که از یک مدل باالتر بهرهبرده میشود. البته باید دقت داشته باشید که در زمان ارتقا یا همان تعویض، مادربورد قابلیت پشتیبانی از پردازنده مورد نظر را داشته باشد. سیســتم باتوجه به مصرف انرژی به صورت محدودتر، کند میشود. لذا مشکلی در باتری نیست و بهتر است برای این حد از کارکرد دستگاه از برق مستقیم استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.