شبکهای از رایانهها

آشنایی با شبکههای رایانهای و مزیتهای آن

Byte - - News -

بسـیاری معتقدنـد کـه اسـتفاده از امکانـات شـبکه کـردن رایانههـا، کاری تخصصـی اسـت و کاربـران مبتـدی نمیتواننـد از ایـن ویژگـی و امکانـات آن بهـره ببرنـد. امـا مـا بـر ایـن اعتقادیـم کـه تمامـی کاربـران حـق دارنـد تا در ایـن زمینه اطالعاتی داشـته باشـند. بـدون تردیـد فراگیری بسـیاری از نـکات فنی و تخصصـی مربـوط بـه شـبکههای رایانـهای بـرای کاربـران مبتـدی دشـوار و البتـه غیرکاربـردی خواهـد بـود. امـا آگاهـی از برخی اصـول مقدماتی ایـن مقوله، نـه تنهـا الزم، بلکـه ضـروری نیـز بهنظـر میرسـد. تصمیـم داریـم تـا در ایـن شـماره به بیـان نکاتـی در زمینـه شـبکههای رایانـهای بپردازیـم. هرچنـد ممکن اسـت ایـن بحث کمی طوالنی شـده و در شـمارههای آینـده بـاز هـم نیاز شـود که بـه ایـن مقولـه بپردازیم.

فلسفه استفاده از شبکه

امـروزه از قابلیـت شـبکه کـردن رایانههـا بـرای پیادهسـازی بسـیاری از پروژههـای بـزرگ دولتـی و خصوصـی اسـتفاده میشـود. بـه عنـوان مثـال تمامی سیسـتمهایی کـه در یک اداره دولتی توسـط کارمندان متعـدد اسـتفاده میشـود، بـا اتصـال بـه یـک شـبکه مرکـزی، مسـیر مشـترکی بـرای تبـادل اطالعـات پیـدا میکنـد. بـدون شـک در مراجعـه بـه ادارات و سـازمانهای مختلـف، نمونه ایـن عملکـرد را دیدهاید. در شـرایط فعلی اسـتفاده از فناوری شبکههای رایانهای به امری اجباری در تمامی مشـاغل تبدیل شـده اسـت. در اکثـر ادارات، سـازمانها و شـرکتهایی کـه از ایـن فنـاوری اسـتفاده میکنند، معموال سیسـتمی به عنوان سیسـتم مادر یا همـان سـرور )Server( در نظر گرفته میشـود و کاربران از طریق شـبکه بـا آن ارتباط برقرار میکننـد. تمامـی اطالعاتـی که نیـاز به ذخیرهسـازی و بایگانـی دارد در ایـن سیسـتم مرکزی قـرار میگیرد و هـر کاربـر بـا اسـتفاده از نـام کاربـری و کلمـه عبور خـود، بـه اطالعاتـی کـه مـورد نیاز اوسـت دسترسـی پیـدا میکند. بنابراین حـد و مرز دسترسـی افراد کامال مشـخص بـوده و از سـوی دیگـر تمامـی فعالیتهای انجـام شـده آنها با ذکـر جزئیات ثبت میگـردد. البته ایـن نـگاه بـه شـبکه، نگاهـی پیشـرفته و تخصصـی اسـت کـه رعایـت اصـول مربـوط بـه پیادهسـازی و امنیـت آن را مطـرح میکنـد. امـا اگـر بخواهیـم بـه زبانی سـاده و در ابتداییترین سـطح اسـتفاده از شـبکه صحبـت کنیـم، بایـد اینگونـه گفـت کـه دو کاربر که بـا دو رایانـه مختلـف کار میکننـد، میتواننـد برخـی از اطالعـات را بهطـور مشـترک اسـتفاده کـرده و تبـادل کننـد. ما نیـز قصد داریـم مطالبـی را در همین سـطح و بـرای اسـتفاده در منـزل و یـا شـرکتهای کوچـک مطـرح کنیـم. بـدون تردیـد عالقهمنـدان بـه فراگیـری حرفـهای ایـن مبحـث، بـا منابـع مـورد نیـاز جهـت مطالعـه و آمـوزش آن آشـنایی دارنـد.

مزایای شبکه برای کاربران مبتدی

میخواهیـم به زبانی سـاده دربـاره مقدماتیترین فواید اسـتفاده از شـبکه صحبـت کنیم. امـروزه در بسـیاری از منـازل، عـالوه بـر رایانههـای رومیـزی، لپتاپ نیز وجـود دارد. بنابرایـن وجـود دو رایانـه در یـک منزل و یـا در یـک محـدوده بسـیار نزدیـک، کامـال منطقی و قابـل قبول اسـت. حـال فرض کنیـد میخواهیم حجم محـدودی از اطالعاتـی را میـان ایـن دو رایانـه تبادل کنیـم. راههای مختلفی برای انجـام این کار وجود دارد. یـک راه این اسـت که اطالعـات را روی سـیدی و یا دیویدی رایـت کرده و انتقال دهیم. راه دوم اسـتفاده از فلشممـوری اسـت. امـا راه دیگری کـه میتواند مد نظر قرار بگیرد اسـتفاده از فناوری شـبکه اسـت. شـما میتوانیـد بـا شـبکه کـردن ایـن دو رایانه، به سـادگی اطالعـات را میـان آنهـا جابهجا کنید. البتـه انجام این کار نیازمند مقدماتی اسـت که بهتدریج به آنها اشـاره خواهیـم کـرد. زمینـه دیگری که اسـتفاده از شـبکه را بـه شـما نشـان میدهـد اینترنـت اسـت. کاربرانی که از اینترنـت پرسـرعت اسـتفاده میکننـد میتواننـد بـه راحتی امکان اسـتفاده از آن را در بیش از یک سیسـتم ایجـاد کننـد. البتـه بـرای انجام ایـن کار الزم اسـت تا مودم مورد اسـتفاده شـما قابلیت چندکاربری را داشـته باشـد کـه اغلـب مودمهـای امـروزی ایـن ویژگـی را دارنـد. بـا ایـن کار بـه سـادگی میتـوان اینترنـت را میـان چنـد کاربـر مختلف به اشـتراک گذاشـت. زمینه دیگـری کـه بیـش از سـایر زمینههـا مـورد توجـه و اسـتقبال کاربـران قـرار میگیـرد، بازیهـای رایانهای اسـت. در اغلـب بازیهـای رایانـهای امـروزی، قابلیت بازی گروهی یا همان شـبکهای گنجانده شـده اسـت. یعنـی چندیـن کاربر میتواننـد بهطور همزمـان از یک بـازی مشـترک اسـتفاده کـرده و در رقابتـی تنگاتنگ حضـور داشـته باشـند. شـاید ایـن زمینـه مهمتریـن کاربـرد امروزی شـبکه در میـان کاربران باشـد. این در حالی اسـت که بسـیاری از این کاربران بـا نحوه تبادل و جابهجایـی اطالعات در شـبکههای رایانهای آشـنایی ندارنـد. در شـمارههای گذشـته بایـت گامهـای اولیـه بـرای راهانـدازی یـک شـبکه کوچک خانگـی آموزش داده شـده اسـت، در صـورت نیـاز مخاطبـان عزیـز باز هـم بـه این مقولـه خواهیـم پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.