پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - News -

بـه تازگی برروی سیسـتم خـود وینـدوز 7 را نصب کـردهام، اما پـس از نصـب کارت گرافیـک سیسـتم بـا بازکـردن یـک عکس یا فعال شـدن اسـکرین سـیور یا... راهانـدازی مجدد می شود.مشـکل از کجـا میتوانـد باشـد و چگونـه میتـوان آن را حـل کرد؟ مشـکل از درایـور کارت گرافیـک سیسـتم شـما میباشـد. بـرای حـل مشـکل فوق شـما بایسـتی درایـور سـازگار با وینـدوز 7 رابـرروی سیسـتمتان نصب کنیـد؛ بدین منظـور میتوانیـد بـه وب سـایت کارخانـه سـازنده کارت گرافیـک سیسـتم خـود مراجعـه کـرده و درایـور خـود را بـه منظـور سـازگاری بـا وینـدوز 7 آپدیـت کنید.

در سیسـتم مـن برروی درایـو C وینـدوز7 و روی درایو D ویندوز XP نصـب میباشـد، لطفـأ راهنمایـی کنیـد کـه چگونـه میتوانـم بوتـی را بـه وجـود آورم که به تناسـب اسـتفاده هر وینـدوزی را که میخواهـم Load کنـم؟ قابلیـت انتخـاب اینکه کـدام یـک از سیسـتمعاملهای موجود بروی سیسـتم اجرا شـوندتوسـطنرمافـزار اولیـنسیسـتمعاملیکـهنصـبکردهایـدایجـاد

Boot.ini میگـردد. در ایـن فایـل شـما میتوانیـد اولویـت شـدن سیسـتمعاملهای

Load موجـود را انتخـاب کنید.هنگامـی کـه شـما رایانه خود را روشـن میکنیـد در هنگام بـاال آمـدن سیسـتم صفحـه انتحـاب وینـدوز نمایـش داده شـده وشـما میتوانیـد هریـک از سیسـتم عاملهـا را کـه مایلیـد بـرای شـدن انتخـاب کنیـد. الزم

Load اسـت بدانید که انتخاب ویندوز به تناسـب اسـتفاده بایسـتی توسـط کاربرانجام شود.

لطفا در مورد مدیریت و راه اندازي یک شـبکه محلي توضیح دهید. به منظور راهاندازی یک شبکه محلی این سه کار را باید انجام دهید: .1 انتخاب فناوری مناسب شبکه .2 خریـد و نصـب سـختافزار مناسـب ایـن کار، کـه اصلیترین آنها کارت شـبکه بـرای هـر یـک از کامپیوترها و یک هاب- سـوییچ اسـت. .3 تنظیـم و آمادهسـازی سیسـتمها بـه نحـوی کـه بتواننـد همدیگـر را ببیننـد و با یکدیگـر صحبـت کنند. وینـدوزقسـمتیبـهنـام داردکهتنظیماتشـبکهرا

‪Network Setup Wizard‬ بـرای شـما انجـام میدهد. بـه طـور کلـی، کارهایـی کـه بایـد انجـام دهیـد تـا یـک شـبکه مـرده یعنـی شـبکهای کـه اتصـاالت آن انجـام شـده و فقـط منتظـر تنظیمـات نرمافـزاری اسـت را زنـده کنیـد و بـه بهرهبـرداری از آن بپردازیـد، از ایـن قـرار اسـت: نامگذاری کامپیوتر دادن آدرس

IP به اشتراک گذاشتن فایلها به اشتراک گذاشتن چاپگر انجام تنظیمات امنیتی به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت بعـد از نصـب سـختافزارهای مورد نیـاز برای راهاندازی شـبکه، نوبت بـه تنظیمات نرمافـزاری آن میرسـد. در اولیـن قـدم، بایـد بـرای تکتـک کامپیوترهـای موجود در شـبکه خـود اسـمی منحصـر بـه فـرد و غیرتکـراری تعییـن کنید. عالوه بر اسـم کامپیوتـر،اسـمگـروهکارییـا هـممهـماسـت.تمـامکامپیوترهای

workgroup یـک شـبکه کوچک بایـد عضو یک گـروه کاری باشـند. بـرای اتصـال کامپیوترهایـی کـه در فاصلـهای نهچنـدان دور از یکدیگـر قـرار دارند راههـای مختلفـی وجـود دارد کـه عبارتند از: سیمکشی دیتا به صورت توکار در حین ساخت ساختمان قـراردادن سـیمها در کف اتـاق و اتصال کامپیوترهایی که در یـک اتاق قرار دارند. استفاده از فناوری بیسیم استفاده از سیمکشی برق داخل ساختمان استفاده از سیمکشی تلفن داخل ساختمان

لطفـا توضیـح دهید کـه چگونه ميتـوان از آپدیتهـاي Nod32 بک آپ یا نسـخه پشـتیبان تهیـه کرد؟ چنانچـهميخواهیـدبهآپدیتهاي دسترسـيداشـتهباشـیدبایسـتيمراحل Nod32 زیـرراتکـرارکنید:بهشـاخه رفتهوپوشـه راانتخابکنید. ‪ESET C:program files‬ از داخـل پوشـه مذکور فایلهـاي را که 12 عدد هسـتند در محلي دیگر کپي کنید. em چنانچـه وینـدوز سیسـتمتان را عـوض کردیـد و یـا به هر دلیـل دیگري خواسـتید را آپدیـت کنیـد بـا یسـتي به آدرس باال رفتـه و فایلهـای را در همان ‪em ESET‬ مسـیر قبلـي کپـي کنیـد. سـپس در پاسـخ سـوالي کـه پرسـیده ميشـود بایسـتي را زده و در نهایت سیستم را راهاندازي مجدد کنید. ‪YES TO ALL‬ البتـه الزم بـه ذکراسـت کـه نرمافزارهایـي نیـز وجـود دارنـد کـه بـا اسـتفاده از آنهـا ميتوانیـد از آپدیتهـاي نسـخه پشـتیبان تهیـه کنیـد. عـالوه بر ایـن با یک Nod32 جسـتوجوی بسـیار سـاده در گوگل هم میتوانید آپدیتهای را از سـایتهای Nod32 ایرانـی دریافـت کنیـد. در ایـن سـایتها توضیحات مفصلـی جهت نحـوه آپدیت کردن هـم گذاشـته شـده اسـت که میتوانـد تمامی مشـکالت شـما در این زمینـه را برطرف سـازد. ایـن موضـوع در رابطـه بـا آنتـی ویروسهـای دیگری نظیـر کاسپراسـکای هم صـادق اسـت و اگـر از ایـن آنتـی ویـروس اسـتفاده میکنیـد هـم میتوانیـد از طریـق راهنماهـای موجود در وب سـایتها نحوه فعال سـازی آن به صـورت رایگان را بیاموزید و هـم میتوانیـد آپدیتهـای آن را بـه همیـن روش دریافـت کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.