پرسش‌و‌پاسخ‌همراه

Byte - - News - Byte.Hamrah@gmail.com

دوســتان عزیز بایت؛ ســوالهاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

بـــا ســـالم خدمـــت بایـــت عزیـــز، اگـــر امـــکان دارد در رابطـــه بـــا گوشـــیهای ســـری A شـــرکت سامســـونگ مـــن را راهنمایـــی کنیـــد. انتظـــار مـــن از گوشـــی داشـــتن یـــک دوربیــن ســلفی و دوربیــن اصلــی بســیار عالــی اســت. ضمــن ایــن کــه داشــتن اســپیکر قدرتمنــد و صفحــه نمایشــگر بــا کیفیـــت هـــم برایـــم اهمیـــت دارد. دوســت عزیــز قبــل از هــر چیــز بایــد بدانیــد کــه در حــال حاضــر دیگــر برخـــی از مدلهـــای ســـری تولیـــد نمیشـــوند و بیشـــتر امکاناتـــی کـــه در A گوشــیهای ســری سامســونگ وجــود دارد در ســری ایــن شــرکت هــم E A وجــود دارد و بیشــتر کاربــران ترجیــح میدهنــد کــه از ایــن ســری اســتفاده کننـــد. البتـــه بایـــد گفـــت کـــه ســـری از نظـــر ظاهـــری کمـــی شـــیکتر A و دلنشـــینتر از ســـری میباشـــد. اگـــر دوســـت داریـــد کـــه حتمـــا یـــک E گوشــی از ســری داشــته باشــید بــد نیســت کــه بــا انجــام کمــی هزینــه A بیش ـتر ب ـه س ـراغ گوش ـی بروی ـد در غی ـر ای ـن ص ـورت گوش ـی ن ـوت 5 A10 هـــم میتوانـــد پاســـخگوی بســـیاری از نیازهـــا و خواســـتههای شـــما باشـــد زی ـرا از نظ ـر امکان ـات س ـخت اف ـزاری ش ـرایط بس ـیار مناس ـبی را دارد. س ـری

هـــم ممکـــن اســـت بتوانـــد در برخـــی از مدلهایـــش نظـــر شـــما را بـــه J خــود جلــب کنــد. در نهایــت خودتــان هســتید کــه بایــد تصمیــم نهایــی را بگیریـــد و ببینیـــد کـــدام گوشـــی را بیشـــتر میپســـندید.

بـــا ســـالم خدمـــت بایـــت عزیـــز، اگـــر امـــکان دارد مـــن را راهنمایـــی کنیـــد کـــه از بیـــن دو گوشـــی ‪Galaxy S8‬ و ‪LG G6‬ کدام یک را خریداری کنم. ایــن دو گوشــی جــزو پرچمــداران جدیــد هــر دو برنــد هســتند و در واقــع انتخـــاب میـــان ایـــن دو گوشـــی بـــرای همـــه ســـخت اســـت. شـــاید الزم باشــد کــه ابتــدا هــر دو گوشــی را در دســت بگیریــد و ببینیــد کــه کــدام گوشــی بــه شــما حــس بهتــری را میدهــد زیــرا از نظــر ســخت افــزاری بایــد گفــت کــه بســیار بــه هــم نزدیــک هســتند و در واقــع تفــاوت چشــم گیـــری میانشـــان وجـــود نـــدارد امـــا نکتـــهای کـــه باعـــث میشـــود از میـــان ایـــن دو گوشـــی یکـــی را انتخـــاب کنیـــد، جذابیـــت کاربـــری اســـت کــه ظاهــر آنهــا میتوانــد بــرای شــما داشــته باشــد. بــه همیــن خاطــر پیشـــنهاد میشـــود کـــه ایـــن دو گوشـــی را از نزدیـــک دیـــده و آنهـــا را در دســت بگیریــد و ســپس تصمیــم بگیریــد کــه کــدام یــک را دوســت داریــد داشــته باشــید.

بــا عــرض ســالم، اگــر حافظــه RAM گوشــی بــه وســیله نصــب نــرم افــزار پــر شــود، چــه مشــکالتی ممکــن اســت بــرای گوشــی بــه وجــود آیــد؟ در واقــع بــرای رفــع ایــن مشـــکل بایـــد حتمـــا یـــک نـــرم افـــزار را حـــذف کـــرد تـــا بتــوان یــک نــرم افــزار جدیدتــر نصــب کــرد؟ دوســـت عزیـــز در چنیـــن شـــرایطی قطعـــا و یقینـــا اول از همـــه ســـرعت گوشـــی شـــما افـــت شـــدیدی پیـــدا خواهـــد کـــرد. بـــرای مدیریـــت ایـــن جریـــان میتوانیـــد از نـــرم افزارهایـــی کـــه بـــه منظـــور مدیریـــت باتـــری تولیـــد شـــدهاند اســـتفاده کنیـــد. تعـــدادی از ایـــن نـــرم افزارهـــا زمانـــی کـــه گوشــی هوشــمند شــما در حــال اســتفاده از نــرم افزارهــا نیســت، آنهــا را در حالـــت اســـتند بـــای یـــا همـــان آمـــاده بـــاش قـــرار میدهـــد و در واقـــع از اجرایـــی بـــودن آنهـــا جلوگیـــری میکنـــد. ایـــن کار باعـــث میشـــود کــه باتــری شــما کمتــر مصــرف شــود و بــه دلیــل ایــن کــه برنامههــای کمتـــری در پشـــت صحنـــه اجـــرا هســـتند، ســـرعت گوشـــی شـــما هـــم افزایـــش پی ــدا میکنــد. امــا در صورتــی کــه بــه شــرایطی رســـیدهاید کـــه در زمــان نصــب یــک برنامــه یــا نــرم افــزار جدیــد، گوشــی شــما بــه شــما پیغـــام میدهـــد کـــه فضایـــی بـــرای نصـــب برنامـــه جدیـــد وجـــود نـــدارد در ایــن صــورت حتمــا بایــد بــه فکــر خالــی کــردن حافظــه گوشــی خــود باشـــید. البتـــه بایـــد گفـــت کـــه بارهـــا در ایـــن رابطـــه صحبـــت کردهایـــم کــه بســیاری از کاربــران بــا وجــود داشــتن حافظــه جانبــی یــا همــان کارت حافظــه بــاز هــم از پــر بــودن حافظــه اصلــی گوشــی خــود شــکایت دارنــد. ش ـما بای ـد ب ـه ای ـن نکت ـه توج ـه داش ـته باش ـید ک ـه ای ـن ام ـکان وج ـود دارد کـــه بتوانیـــد برنامههـــا و فایلهـــای حجیمـــی نظیـــر عکـــس یـــا فایلهـــای ویدئویــی خــود را روی کارت حافظــه گوشــی خــود نصــب کنیــد و بــا ایــن کار همیشــه فضــای زیــادی را در اختیــار خواهیــد داشــت. البتــه ایــن امــکان هـــم بـــرای شـــما وجـــود دارد کـــه برنامههـــا یـــا فایلهایـــی کـــه روی حافظــه اصلــی گوشــی شــما وجــود دارنــد را بــه کارت حافظــه خــود انتقــال دهیــد و بــا ایــن کار بــه تمامــی مشــکالت خــود پایــان دهیــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.