عکسهای خود را خالقانه ویرایش کنید

Byte - - News - https://goo.gl/cxFK76

اگـــر از عالقهمنـــدان بـــه عکاســـی بـــا موبایـــل هســـتید، مطمئنـــا بـــا اپلیکیشـــنهای ویرایشـــگر تصویـــرمثـــل و یـــا

‪Instagram Photoshop‬ نمونههـــای مشـــابه کار کردهایـــد؛ ابزارهایـــی کـــه بـــه شـــما اجـــازه دســـتکاری در تصاویـــر را میدهنـــد تـــا از لحـــاظ بصـــری زیباتـــر و چشـــم نوازتـــر بـــه نظـــر برســـند. ایـــن روزهـــا کـــه اکثـــر تلفنهـــای هوشـــمند دارای دوربینهـــای قدرتمنـــدی شـــدهاند، عکاســـی بـــا موبایـــل هـــم بیشـــتر از پیـــش رونـــق یافتـــه و همیـــن باعـــث شـــده کـــه اپلیکیشـــنهای مدیریـــت و ویرایـــش تصاویـــر هـــم روز بـــه روز بیشتر شـــوند. بارهـــا شـــده کـــه عکســـی را بـــا موبایـــل گرفتهایـــد امـــا آن طـــوری کـــه میخواســـتید بـــه دلتـــان ننشســته؛ یــا زیــادی تاریــک و مــات بــوده، یــا از لحــاظ رنــگ بنــدی مشــکل داشــته یــا نیــاز بـــه وجـــود یـــک متـــن یـــا افکـــت در عکـــس احســـاسمیشـــده. بـــاشـــعار”

‪Studio Design‬ عکسهـــای خـــود را ریمیکـــس کنیـــد ” طراحـــی شـــده تـــا پاســـخگوی ایـــن نیاز شـــما باشـــد و فرصت ـی ب ـرای خالقی ـت در اختیارت ـان ق ـرار ده ـد. اســتودیو دیزاین یــک ویرایشــگر تصویــر آنالیــن بـــا شـــبکه اجتماعـــی مختـــص بـــه خـــود اســـت. در شـــبکه آن شـــما قادریـــد پروفایـــل شـــخصی خـــود را بســـازید، عکسهایتـــان را بـــا دیگـــران بـــه اشـــتراک گذاشـــته و آثـــار کاربـــران دیگـــر را ببینیـــد. پـــس از ســـاخت پروفایـــل کاربـــری، بـــا مراجعهبـــهمنـــوی میتوانیـــدتصاویـــر

Feed ویرایــش شــده دیگــر کاربــران را مشــاهده کــرده، آنهــا را فیــو کنیــد یــا بــرای آنها نظــر بگذاریــد. در بـــاالی همیـــن صفحـــه بخشـــی وجـــود دارد کـــهتصاویـــر شـــدهمحبـــوبدرارتبـــاط

Remix بــا ســوژهای خــاص را جمــع آوری کــرده، مثــال اگـــر االن اســـتودیو دیزایـــن را نصـــب کنیـــد، خواهیـــد دیـــد کـــه عکسهای ادیـــت شـــده بـــا موضـــوع پاییـــز روی بـــورس اســـت. در ایـــن اپلیکیشـــن ادیتـــور تصویـــری کاملـــی را هـــم در اختیـــار داریـــد. بـــا انتخـــاب عکـــس از گالـــری یـــا تصویـــری کـــه همـــان لحظـــه بـــا دوربیـــن میگیریـــد، میتوانیـــد شـــروع بـــه ایجـــاد تغییـــرات در آن کنیـــد. بـــه غیـــر از امکانـــات مرســـوم اپلیکیشـــنهای ویرایشـــگر مثل تنظیـــم روشـــنایی، رنـــگ، کادر و ... بـــه شـــما امـــکان اضافـه کـردن هـای مختلـف بـرای پـر

Overlay کــردن عکــس داده شــده اســت. ایــن

Overlay هــاشــاملدودســته (اشــکالهندســی،

Basic خطـــوط، قابهـــا، متنهـــای گرافیکـــی و ... )و ( شـــکلهای آمـــاده و وکتورهـــا و )...

Misc تقســـیم بنـــدی شـــدهاند. اگـــر هـــم فکـــر میکنیـــد تعدادشـــان کم اســـت، با مراجعـــه بـــهمنـــوی دریایـــیاز هـــای

‪Overlay Idea‬ جدیـــد پیـــش روی شماســـت. نکتـــه قـــوت ایـــن اپلیکیشــن، رابــط کاربــری ســاده و جمــع و جــور آن اســت که کاربــر را بــه اســتفاده از آن ترغیــب میکنــد. ویرایــش تصاویــر در آن راحــت بــوده و همـــه افـــراد، از گرافیســـتهای حرفـــهای گرفتـــه تـــا مبتدیهـــا، بـــا آن بـــه راحتـــی کار میکننـــد. بـــرای دانلـــود ایـــن برنامـــه میتوانیـــد از لینـــک زیـــر اســـتفاده کنیـــد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.