راهنمای هوشمند عکاسی

Byte - - News -

ایــن روزها با وجود تعداد بســیار زیاد اپلیکیشــنهای هوشمند عکاسی، تصویربرداری و ثبت لحظات با موبایل آسانتر و لذت بخشتر از گذشته شده است. برخی از این اپلیکیشــنها به شما امکان ویرایش حرفهای تصاویر را داده و بعضی در نقش یک مشاور، با امکانات ویژه خود شما را در گرفتن بهترین عکس ممکن یاری میدهند.

بیشــتر از اینکه ابزاری برای تنظیمات Camera51 پیش از گرفتن عکس باشد، مشاوری هوشمند برای پیدا کردن بهترین کادر ممکن برای ثبت تصویر شماســت.

به صورت خودکار، کلیه چهرهها، مناظر، Camera51 اشیا و خطوط تصویر درون کادر را تشخیص داده و آنها را آنالیز میکند. پس از آنالیز، به طور هوشــمند بهترین کادر ممکــن برای گرفتن تصویــر را در نظر گرفته و با عالمتهای مختلف به شــما پیشنهاد میکند. به طور مثال، شــما قصد عکاسی از دوست خود در یک منظره زیبایطبیعیرادارید.در کافیستروی

Camera51 ســوژه اصلی در تصویر کلیک کرده و حاال پیدا کردن مناســبترین کادر را به دست اپلیکیشــن بسپارید. با فوکوسرویسوژه، باعالئمراهنماشما

Camera51 را در پیــدا کردن بهترین کادر برای گرفتن تصویر یاری میکند؛ کادری که در آن هم بیشترین نورگیری ممکن را داشته و هم شیء مزاحمی در چهارچوب تصویر نداشته باشــید. فوکوس روی سوژهها، در حالت پیش فرض به صورت خودکار اســت. اما از آنجا که فوکوس اتوماتیک آنچنان دقیق نیست، میتوانید حالت دستی را فعال کرده و خودتان اقدام به این کار کنید. در حالت دستی، قادرید تا روی سه شــیء مختلف در یک کادر فوکوس کنید. این قابلیت، بیشتر در عکاسی از سوژههای دور و نزدیک مثل یک سلفی دسته جمعی کاربرد حقیقی خود را نشان میدهد. یکی از نقــاط ضعف ،Camera51 نبود یک راهنمای مناسب برای استفاده از تنظیمات و قابلیتهای اپلیکیشن است. رابط کاربری نه چندان جالب و آیکنهای بدونتوضیحباعثشدهاندکه درتجربه

Camera51 اول برای کاربر گیج کننده باشد. با این حال، کمی که در محیــط آن کار کنید به آن عادت خواهید کرد و در بهره گیری از آن حرفهایتر خواهید شد. این مشاور هوشمند عکاســی را میتوانید به صورت رایگان در گجتهای اندرویدی خود داشته باشید. با توجه به رایگان بودن این راهنما بدون شــک امتحان کردن آن ضرری برای شما نخواهد داشت اما در صورتی که از آن استفاده کنید بعد از مدتی چنان به آن وابسته خواهید شد که تقریبا عکاسی بدون مشــاورههای این برنامه را امکان پذیر نمیدانید. به هر حال اگر به عکاســی عالقه ویژهای دارید به شما اســتفاده از این راهنمای هوشمند را پیشنهاد میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.