Prey

داستانی جذاب در کنار گیمپلی روان

Byte - - News -

همان طور که بارها گفته ایم بازی های شوتر اول شخص همیشه جزو پرطرفدارترین سبک های بازی های رایانه ای بوده اند و محال است اهل بازی کردن باشید و حداقل یک بازی شوتر را امتحان نکرده باشید. یکی از مهم ترین خصیصه های بازی های شــوتر ایجاد حس هیجان در گیمر است که باید هر چه بیشتر در بازی پیش برود بیشتر در حس شخصیت بازی فرو رود. یکی از بهترین بازیهای شــوتراولشخصبازی درزمانخودش

‪DOOM 3D‬ بود. بازیای که با داستانی مربوط به فضا همراه شده بود. البته بعدها بازیهای اول شخص زیادی با این تم ساخته شد که شاید معروفترین آنها باشد. اساسا بازی

halo هایی که عالوه بر گیمپلی خوب روند داســتانی خوبی هم دارند ماندگارتر می شوند و این قضیه خیلی به سبک بازی بســتگی ندارد. قطعا در بازیهایی مانند

dreamکه بر روی داستان تمرکز دارند این قضیه بیشتر به fall چشم میآید و الزم است اما در بازیهای با سبک شوتر معموال آنقدرها که باید و شاید بر روی شخصیتپردازی و داستان آن کار نمی شود و اگر این اتفاق به خوبی بیفتد شاهکارهاییمانند و بهوجود

‪dishonored bioshock‬ میآیند.بااینکــهدر همآنقدرهادر

‪dishonored 1‬ روایت داســتان زمان صرف نمیشود اما داستان بازی و تمایل به کشــف و اثبات حقیقت آنقدر مهم است که نمیتوان از آن گذشــت. بازی توسط استودیوی

Prey فرانســوی یعنیهمانسازندههایبازی ‪disArkane‬ تولید شده است. بد نیست بدانید این استودیو honored بازی هایی مانند ندای وظیفه:دنیا در جنگ و بایوشاک 2 را هم در کارنامه خود دارد. اگر اهل بازی کردن باشــید میدانیدکــه یکیازآناکشــنهایاول

bioshock شخصی است که همیشه در لیست بازیهای با داستان جذابقراردارد. داستانفردیبهنام

‪Morgan Yu Prey‬ است که بر اساس انتخاب گیمر در اول بازی میتواند مرد ویازنباشد(نام برایهردوجنسیتاستفاده

Morgan میشود) و این خود به نوعی جالب است هر چند که با این کار جا انداختن این شخصیت در طول زمان کمی سخت میشود.اگر رابازیکردهباشیدبهخوبی dishonored میدانیدکهاســتودیو درنشاندادنفضاهای Arkane زیبای بصری توانایــی خاصی دارد و در بازی هم

Prey چنین فضاسازی زیبایی را مشاهده میکنید. بازی از همان ابتدا درگیر کننده است و شما نیازمند پیدا کردن راه خود در فضایی بسیار خاص هستید. داستان از این قرار است که مورگان از خواب بلند شده و فکر میکند در آپارتمانی بر روی زمین اســت. و سپس برادرش با او تماس

Alex میگیرد و به او میگوید باید به ســاختمان

TranStar بیاید پس از آن مورگان همراه با گروهی توسط هلیکوپتر بهساختمان رفتهودرآنجاتوسطموجودات

Transtar فضایی که به آنها میگویند و میتوانند به هر

mimic شکلی درآیند مورد حمله قرار میگیرند. اطرافیان مورگان او را بــا یــک گاز بیهوش میکننــد و زمانی که بیدار میشود دوباره در آپارتمان اســت و ابن بار فرد دیگری تماس میگیرد و میخواهد سریعتر آپارتمان را ترک کنند. مورگان و همراهیانش متوجه میشوند که در یک البراتور در ایستگاه فضایی تالوس قرار دارند و تمام اتفاقات یک شبیهسازی بوده. آنها از البراتوار فرار میکنند در حالی کهبا هاو هاکهموجوداتفضایی

‪phantom mimic‬ خطرناکی هستند به تالوس حمله کرده اند و میجنگند. در این بازی شما به سالحهای بسیاری دسترسی دارید و باید کم کم در طول بازی بفهمید چه اتفاقهایی افتاده. در واقع حافظه شما به نوعی دستکاری شده و شما همه چیز را به خوبــی به خاطر نمیآورید. با انجام ماموریتهای جانبی بــازی خواندن روزنامه ها و ایمیلها و دیدن و شــنیدن فیلمهــا و صوتهای مختلف که در جای جای بازی به آنها بر خــورد میکنید تکههای پازل در کنار هم چیده شده و شما کم کم از اتفاقات سر درمیآورید. طراحی دشــمنان بســیار عالی انجام شده به خصوص

ها که توانایی این را دارند که به هر شــکلی در mimic بیایند و این خاصیت بازی باعث میشود شما هر لحظه در انتظار یک دشمن باشید چرا که کاغذهای روی میز، فنجان و یا حتی جعبه کمکهای اولیه که شما خیلی به آن نیاز پیدا میکنید میتواند دشمن شما باشد! تغییر شکل این دشمنان و تبدیل به شکل واقعیشان هم بسیار خوب از کار درآمــده. فانتومها هم همینطور. چرا که به خوبی دیده نمیشوند اما حضورشان آثاری در اطراف دارد مانند باال رفتن همه اشیا در هوا که باعث میشود شما به دنبال فانتوم بگردید. قطعا موسیقی خوب هم در بهوجود آوردن حس خوب بسیار موثر است. اگر بازیهای شوتر را دوست دارید را از دســت ندهید و به شما توصیه میکنیم

Prey بعد از پایان بازی صبور باشید و را تا انتها تماشا

credits کنید و سورپرایز شوید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.