رکورد فروش بازیهای رایانهای

Byte - - News -

اهمیت بازیهای کامپیوتری آنقدر مهم است که صنعتی به نام صنعت بازیهای کامپیوتری شکل گرفته. صنعتی که در کنار هالیوود جزو درآمدزاترین صنایع مدیا محسوب میشود و حتی گاهی از آن هم پیشی میگیرد. بازیهای کامپیوتری چنان در ذهن و فکر افراد فرو رفته که آنها برای بیشتر دیده شدن و یا به علت عالقه وافر نسبت به یک بازی اقدام به ثبت رکوردهای بسیار عجیبی کردهاند. عالوه بر این خود بــازی های کامپیوتری هم در زمینه فروش رکورهای عجیب و غریبی دارند . مدتی میخواهیم در مورد این رکوردها صحبت کنیم تا اهمیت بازیهای کامپیوتری و پرداختن بــه آن ها به عنوان یک صنعت مشهودتر شود: بگذارید به رکــورد پرفروشترین بازی های رایانهای بر روی تمام پلتفرمها بپردازیم. فکر میکنید پرفروش ترین بازیهای رایانــهای کدامها بودهاند و تعداد فروش آنها چه مقدار است؟ نفر اول این لیست بازیای است که در سال 1981 منتشر شده است و تقریبا غیر ممکن است آن را بازی نکرده باشید. با توجه به مدت زمان زیادی که از ساخت این بازی میگذرد قرار گرفتن در این رتبه آنقدرها هم دور از انتظار نیست اما جالب اینجاست که در لیست 5 بازی پرفروش تاریخ دو بازی بعد از سال 2010 ساخته شدهاند و این نشان دهنده رشد سریع بازیهای رایانهای اســت. و اما پرفروشترین بازی رایانــهای تاریخ همان تتریس یا به اصطالح خانهسازی خودمان است که تعداد نسخ فروخته شده آن به عدد باورنکردنی چهارصدو نود و پنج میلیون نسخه میرسد! همانطور که گفتیم این بازی در سال1984توسط ساختهشده

Elektronorgtechnica وبهوسیله منتشرگشتهاست.

‪Spectrum Holobyte‬ شــاید آن زمان هیچکس فکر نمیکرد این بازی زمانی لقب پرفروشترین بازی تاریخ بازیهای رایانهای بر روی همه پلتفرمها را به خود اختصاص دهد! اما دومین بازی کهتوســط ساختهشدوخودآنهاهمانتشار

Mojang آن را برعهده گرفتند در سال 2011 منتشر شده بازیای که مایکروســافت اخیرا حق امتیاز آن را خرید و تا کنون بیش از 122 میلیون نسخه فروش داشته عنوانی نیست جز کهدرآنمیةواندستبهخلقهرنوع

Minecraft فضایی زد. نکته جالب در مورد این بازی این است که تنها 6 سال از ساخت آن میگذرد اما در رتبه دوم قرار گرفته. رتبه ســوم هم در اختیار یکی از بازیهای نینتندو یعنی

اســت که با اینکه در ایران آنقدرها مورد ‪Wii sports‬ توجه قرار نگرفته اما بیش از 82 میلیون و هشتصد و ده هزار نسخه فروش داشته است و اما میرسیم به یکی از پرطرفدارترین و ناماشناترین بازیهای کامپیوتری که در ایران هم بســیار پرطرفدار است و در سال 2013 ساخته شدهاست.بازی کهبهتنهاییبیشاز75 میلیون

‪GTA 5‬ نسخه فروش داشته است. از آن دسته از بازیهای

GTA دنیای باز ‪)open world(‬ اســت که در آن میةوانید به هر کاری دست بزنید . جزئیات بازیسازی این بازی آن را به یکی از پرفروشةرین سریهای بازی سازی تاریخ تبدیل کرده است و همانطور که میبینید تنها قسمت 5 آن در لیست پرفروشترین بازیهای تاریخ بر روی تمام پلتفرمها قرار دارد. سازندگان قسمت 5 این بازی استودیو

بــوده و همانطور که حتما میدانید ‪Rockstar north‬ توسط منتشرشدهاست.امادررده

‪rockstar games‬ پنچم این لیست بازیای قرار دارد که احتماال منتظر بودید زودتر نام آن را بشنوید. یک بازی خاطرهانگیز برای همه ما که در سال 1985 توسط نینتندو منتشر شد و آن بازی عنوانینیستجز کهدرایرانبه

‪super Mario bros‬ اسم قارچخور معروف شد و هنوز که هنوزه نینتندو نسخ مختلفی از این بازی را برای پلتفرمهای محتلف عرضه میکند. این بازی بیش از چهل میلیون و دویست و چهل هزار نسخه فروش داشته و اگر شما انتظار فروش بیشتری از بازی سوپرماریو داشتهاید باید بگوییم آنقدرها هم انتظار اشتباهی نیست چرا که عنوان بعدی با بیش از سی و شش میلیون نهصد و پنجاه هزار نسخه به

‪kart wii Mario‬ تعلق دارد، بازی ای که البته در ایران چندان شناخته شده نیست اما یک بازی اتومبیلرانی با شخصیت ماریو است و در رتبه9 و11 هم نسخههای دیگری از سوپر ماریو وجود دارند!

رضا رهنمایمقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.