‪Manuel Calavera‬

Byte - - News -

اگر از قدیمیهای بازیهای کامپیوتری باشید شخصیت معروف سا 1998 بازیهای رایانهای یعنی هرگزازیادتاننخواهدرفت.شــخصیتبازی

‪Grim fan- Manuel Calavera‬ ،dangoشاهکار کهدرآنسالعنوانبهترینبازیادونچرازتمامسایتهای

‪lucas arts‬ معــروفازجملــه و و و راازآنخودکرد.

‪PC Gamer GAMESPOT CNET IGN‬ مانوئل که در دنیایی برزخ مانند کارمند بخشی به نام دپارتمان مردهها است. مسئولیت او هم فرستادن مردهها به دیار باقی و بستن پرونده اعمال آنهاست. او در این اداره متوجه میشود که برخی از افراد با اینکه خطایی نکرده اند سفرشان به دنیای نهم که مانند بهشت است سالها طول میکشد . در این حین در مییابد که پرونده بسیاری از این افراد دستکاری می شود و بلیت قطارشان یه دیگران فروخته میشود. یکی از این افراد دختری به نام

Mecha اســت که را شیفته خود کرده است. داستان بازی فضایی کامال سورئال دارد و

Manuel مانوئل هم شخصیتی است که با اینکه گیمر هرگز نمیتواند خود را جای او بگذارد اما در عین حال بسیار گیرا و دوست داشتنی است. مانوئل از راننده این قطارهای لوکس که برای سفر به دنیای نهم که مانند بهشت است و دوستش کمک میگیرد تا بیگناهان

Glottis به حق خود برسند. مانوئل در واقع خود مرده ای است که مردهها را عازم سفر می کند او در دنیای برزخ مانند کار و زندگی میکندو فردی شجاع و با شرف است. مانوئل شما را به دنیایی میبرد که تصورش سخت است و بیشتر شبیه یک رویاست. بیشتر شبیه خوابها و رویاهایی است که داشتهایم . شخصیت مانوئل در عین این که در دنیایی خیالی قرار دارد بسیار باورپذیر و قابل لمس اســت . شاید به همین دلیل است که این بازی جایزههای بسیار زیادی را از آن خود کرد. اگر این بازی را بازی کرده باشید محال است مانوئل از ذهن شما برود و هر جایی که این شــخصیت جالب و دوست داشتنی را ببینید فورا او را به خاطر خواهید آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.