Oxenfree

Byte - - News -

بازیهای ماوراءالطبیعه یا ترســناک معموال توســط اســتودیوهای بزرگ ساخته میشــوند و سبک شوتر اول شخص و یا ســوم شخص دارند اما یک

oxenfree بازی با داســتانی ماوراءالطبیعه و تمی ترسناک است (البته نمیتوان آن را در ژانر ترسناک قرار داد) که در محیط (یعنی دو بعدی با رندرهای از پیش گرفته

2.5D شــده سه بعدی جهت فضای بازی) بازی میشود.این بازی توسط یک استودیوی مستقل بازیسازی طراحی شده و داســتانی بسیار زیبا دارد. آلکس نوجوانی است کــه به همراه برخی از دوســتانش به جزیرهای میروند که شــایع اســت در آن فرکانسهای خاص رادیویی موجب اتفاقات ماوراءالطبیعه میشوند.آنها در جزیره به کنجکاوی میپردازند و وارد غارهای آنجا میشــوند آلکس به طور اتفاقی یک فرکانس رادیویی ایجاد می کند که سیاهچالهای به وجود میاورد. صدایی به گوش میرسد و بعد از هوش میرود... داســتان بازی در یک فضای مرموز اتفاق میافتد و شــما بیشتر به عنوان الکس بایــد از اتفاقات این جزیره عجیب ســر دربیاورید. به جای اســتفاده از دیالوگ از ابرهایی که در کمیک ها مرســوم هستند برای نشان دادن صحبت بین شخصیت ها اســتفاده میشــود و شــما می توانید دیالوگهای مورد نظر که هرکدام باعث واکنشــی متفاوت میشوند را انتخاب کنید. بازی فضا و داستانی جذاب دارد که به شــما توصیه می کنیم اصال آن را از دست ندهید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.