ج‌دول‌شماره‌164

Byte - - News - رمز جد ر خانه حل جدول شماره 460 طراح جدول: شادی طباطبایی

8( افقي و 2 عمودي) - 4( افقي و 11 عمودي) - 9( افقي و 1 عمودي) - 1( افقي و 2 عمودي) 11( افقي و 7 عمودي) - 2( افقي و 11 عمودي)

:460

)Surface( بایتبه2نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديهاوحرف«ش»یا برايشهرستانيهارابهنشانی ارسالنمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است. داوود‌خیــاط‌زاده‌-‌مرتضــی‌اشــراقی-‌محمدصالــح‌تفکری حمیده‌تفکری-‌محمدحســن‌جعفری-‌ســیدمهدی‌موســوی سیدحســن‌موســوی-‌محمدعلــی‌کریمی-‌عســل‌جعفری احمد‌جعفری-‌احســان‌جعفری-‌مجتبی‌جعفری-‌مریم‌جعفری ملیحه‌جعفری-‌فاطمه‌اســامی-‌عاطفه‌اسالمی-‌محسن‌اسالمی صالح‌مجاوری-‌فهیمه‌ك‌اشــاني-‌ریحانه‌قنبرزاده-‌سیده‌یگانه سالمت-‌طاهره‌خلیل‌خانی-‌مجید‌پوست‌چینیان-‌مرتضی‌پوست چینیان-‌مســعود‌کوهانی-‌مرتضی‌پوســت‌چینیان-سیدمهدی رضوی-‌ســید‌جواد‌رضوی-‌یونس‌مهرانــی-‌مجتبی‌چهکندیمسعود‌صحرائی-‌مهدی‌چهکندی-‌ســیدعلی‌سعادت-‌حسین فیروزیان-‌فرشــید‌حســنی-‌ابوالفضل‌غالمی-‌جواد‌خورسند امیر‌مندوستی‌-محمد‌علی‌کریمی‌-‌مجتبی‌چهکندی‌-‌ناصرالدین شجاع‌الدین‌-‌میثم‌شجاع‌الدین‌-‌ضیاالدین‌میرزایی‌-‌حسن‌نجاری یاســر‌ســعادت‌نژاد-‌محمدجواد‌قنبــرزاده‌-‌وهــاب‌کوالیی ماه‌منیر‌ابراهیم‌پــور-‌آرین‌صانعی‌فرهاد‌فاطمی‌پور‌-احمد‌کالمی مهران‌بینائی-‌هادی‌بروشــکی-‌ســینا‌خلیلــی-‌آیدین‌نوری سوسن‌میرزایی‌علی‌حسین‌زاده-‌بیژنک‌چرانلویي-‌علیک‌چرانلویي هادی‌یارمحمــدی-‌اکبر‌خلیل‌خانی-‌ریحانه‌ســادات‌ماهبدزاده غالمحســن‌گنج‌بخش-‌ســعید‌محمدپور-‌ضیاالدیــن‌میرزایی الهه‌ثابــت‌قدم‌-حیدر‌ضروری-‌زیبا‌جعفریــان-‌مریم‌خان‌بیکی محمدحســین‌صفری-‌بردیا‌زحمت‌کش-‌فاطمه‌خلیل‌خانی‌مریم خان‌بیکی‌علیرضــا‌الریمی-‌مهدی‌صانعــی-‌امیرعباس‌صانعی سمیر‌اخلیلی‌مطلق-‌ســیده‌صدیقه‌خرم-‌حمید‌رضا‌زحمت‌کش حنیفه‌شــجاع‌الدین-‌زینب‌بابایی‌شــرف-‌یاسرشــجاع‌الدین مهدی‌خلیل‌خانی-‌صادق‌خلیل‌خانی-‌محمد‌کوهانی-‌مهدی‌قنبرزاده زینــب‌تفکــری-‌حســین‌عســگری-‌مجید‌صادقــی‌مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.