واقعیت افزوده، آینده بنرهای تبلیغاتی

Byte - - News -

پیشرفت در بخش واقعیت افزوده در یکی دو سال اخیر با شتاب کمتری همراه بوده و برنامهنویسان و سازندگان گجتها هنوز بهدنبال راهی برای پیشرفت و بهکارگیری این تکنولوژی هستند. حال استارتآپ لندنی معتقد است که راه حل این کار در تبلیغات نهفته است. این استارتآپ

Blippar در سالهای اخیر با بسیاری از برندهای خودروسازی به منظور ساخت بنرهای تبلیغاتی متحرک با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده، همکاری داشته است. در یکی از این پروژهها که معرفی شد، کاربر پس از لمس بنر تبلیغاتی درون گوشی، به تصویری از فضای داخلی یک خودرو مواجه میشد سپس با حرکت دادن و چرخاندن گوشی خود میتوانست نمای داخلی خودرو را از زوایای مختلف مشاهده کند و درصورتی که به برنامه امکان دسترسی به دوربین داده میشد، کاربر قادر بود محیط واقعی اطراف خود را از درون پنجره جلویی شیشه اتومبیل (بهصورت مجازی) مشاهده کند. «دنی لوپز» مدیر اجرایی میگوید: «این اولین مدل تبلیغ با استفاده از

Blippar تکنولوژی واقعیت افزوده در صنعت بهشمار میآید و با استفاده از چنین تکنولوژی، نمایشگرهای دیجیتالی تبلیغات سبکی نوین در تبلیغات را تجربه خواهند کرد. تا اواخر این ماه یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی، تبلیغات جدید خود را با بهرهگیری از تکنولوژی واقعیت مجازی و نرمافزار شرکت به نمایش خواهد گذاشت». الزم به ذکر است که تعداد افرادی که

Blippar تبلیغات را مشاهده نمیکنند از افرادی که به تبلیغات اهمیت میدهند بسیار بیشتر است. اما لوپز معتقد است که استفاده از جمالت کلیدی در تبلیغات مانند «همین حاال وارد خودروی ما شوید» برای جلب توجه مردم کافی خواهد بود. از دیگر برندهایی که در حال تالش برای

Blippar استفاده از این تکنولوژی هستند، نام نبرده اما لوپز میگوید که از این تکنولوژی میتوان در تبلیغات پوشاک نیز استفاده نمود. مثال با دسترسی به دوربین اسمارتفونها کاربران میتوانند لباس مورد نظر خود را بر تنشان مشاهده کنند. سالهای زیادی از ظهور واقعیت افزوده و البته بنرهای تبلیغاتی میگذرد، اما چرا تا بهامروز از این دو بهصورت همزمان استفاده نشده است؟ لوپز معتقد است که واقعیت افزوده هنوز وارد مسیر اصلی خود نشده و بههمین دلیل شرکتها و تبلیغکنندگان برای سرمایهگذاری در این تکنولوژی که هنوز در مراحل نخستین خود قرار دارد، کمی مردد بودند. اما چیزی که االن شاهد آن هستیم، تمایل و عالقه روزافزون برندها و آژانسهای تبلیغاتی به این تکنولوژی در چند وقت اخیر است. ماه گذشته مارک زاکربرگ موسس و مدیرعامل فیسبوک اعالم کرد که به دنبال سرمایهگذاری عظیم دربخش واقعیت افزوده است و در سخنرانی خود در حضور برنامهنویسان گفت که شبکهاجتماعی فیسبوک از دوربین اسمارتفونها بهعنوان اولین پلتفورم جهت نمایش و بهکارگیری تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده خواهد کرد. ایده زاکربرگ این است که کاربران از واقعیت افزوده در مواردی فراتر از چند برچسب کارتونی ساده بهکارگرفته شده در اسنپچت استفاده کنند و با دنیایی پر از اشیای دیجیتالی تعامل نزدیک داشته باشند. استارتآپ نیز با چنین چشمانداز مشابهی در سال 2011 تاسیس شد. حال پس از

Blippar گذشت 5 سال و نیم از تاسیس آن، موفق به ساخت نرمافزار مختص واقعیت افزوده

Blippar درجهتساختتبلیغاتبرایبرندهایمعتبریهمچونکوکاکوال، و

‪General Mills Nestle‬ شده است. اپلیکیشن این شرکت خیلی بینقص و قدرتمند نیست اما قادر است اشیایی مانند بطری آب، کتاب و یا خودروها را هنگامی که دوربین را سمت آنها میگیرید تشخیص دهد. این شرکت ادعا میکند که این اپلیکیشن قادر است که در ایاالت متحده نام سازنده، سال تولید و مدل تمامی خودروهای تولید شده از سال 2000 به بعد را با دقت حداقل 94 درصد تشخیص دهد. اما چرا چنین برنامه وسیعی آن هم برای خودروها ساخته شده؟ لوپز در پاسخ به این سوال گفت: «از 5 شرکتی که بیشترین تبلیغات را در دنیا دارند، 3 شرکت خودروساز هستند». خیلی جای تعجب ندارد که یکی از اولین مشتریان این شرکت نیز یک کمپانی خودروسازی بزرگ باشد. لوپز میگوید که نرخ تبلیغات از این طریق نسبتا ارزانتر است و هر 1000 نمایش تبلیغ حدود 4 دالر هزینه خواهد داشت و این در حالیست که هر 1000 نمایش تبلیغات در رسانهها بین 7 تا 10 دالر هزینه دارد. او در ادامه گفت: «ما تقریبا همهچیز را درباره کاربران میدانیم. مثال با دوربین گوشی به چه اشیائی نگاه میکنند و یا چه زمانی از روز و یا تا چه مدت از دوربین اپلیکیشن ما استفاده میکنند. این اطالعات در طراحی و ساخت تبلیغات موثرتر به ما کمک میکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.