علاقه ایرانیان به اینترنت روز به روز بیشتر میشود افزایش 3 برابری فعالیت مشترکان اینترنت در شبکههای اجتماعی

از میان افرادی که کاربر اینترنت نیستند ۳۷ درصد، شناختی نسبت به اینترنت ندارندو۲۹ درصدنیزسطحدانشپایینداشتهومهارتاستفادهازاینترنتندارند ICT

Byte - - News -

نتایج حاصل از طرح آمارگیری دسترسی خانوار و استفاده افراد از فناوری اطلاعات، نشان میدهد که فعالیت کاربران اینترنت در شبکههای اجتماعی درسال ۹۵ نسبت به ۳سال قبل، به ۳ برابر رسیده است. نتایج حاصل از آمارگیری دسترسی خانوار ایرانی به فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مرکز آمار ایران برای سال ۹۵ انجام شد، از سوی گروه نظام پایش مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مرجع اعلام آمارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، منتشر شده است. در این طرح میزان دسترسی خانوار ایرانی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اندازهگیری شده و وضعیت دسترسی تجهیزات و خدمات در خانه برای همه افراد خانوار، مورد توجه قرار گرفته است. این آمارگیری تخصصی، اطلاعاتی در رابطه با میزان دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت، رایانه، تلویزیون، خدمات تلویزیون چندمجرایی، رادیو و هزینهکرد خانوارها در رابطه با خدمات و محصولات فاوا و همچنین استفاده افراد جامعه از اینترنت، رایانه، تلفن همراه، مکان و تناوب استفاده، نوع فعالیتهای کاربران در اینترنت و مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد، ارائه کرده است.

بیـــش از ۴۵ درصـــد ایرانیهـــا کاربر اینترنتهستند

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسهای در مناطق شهری و روستایی بودهاند که این نتایج از مصاحبه میان ۲۵ هزار خانوار کشور به دست آمده است. در صورتی که در خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد، پرسشنامه به منظور تکمیل در نزد خانوار مانده و در مراجعه بعدی از خانوار جمعآوری شده است. نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و به تفکیک سن، جنس، مدرک تحصیلی و شغل افراد به شکل نشریهایمستقلوبهشکلالکترونیکیتوسطمرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده و در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی در دسترس قرار گرفته است. مرکز آمار اعلام کرده است که بالغ بر ۴۵.۳ درصد از افراد بالای ۶ سال از اینترنت استفاده میکنند و نسبت استفاده و دسترسی کاربران به اینترنت، نسبت به سال ۹۲ که آمارگیری انجام شده، بالغ بر ۵۰ درصد رشد داشته است.

81 درصــد از افــراد نیــازی بــه اینترنــت ندارند

برآوردها از مشاهدات اولیه در طرح آمارگیری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان میدهد که مهمترین دلیل عدم استفاده و نداشتن دسترسی به اینترنت در میان خانوار ایرانی این است که حدود ۸۱ درصد از افرادی که اینترنت ندارند، نیازی به داشتن این سرویس احساسنمیکنند.

37درصدافراد،اینترنترانمیشناسند

در همین حال مشخص شده است که از میان افرادی که کاربر اینترنت نیستند ۳۷ درصد، شناختی نسبت به اینترنت ندارند و ۲۹ درصد نیز سطح دانش پایین داشته و مهارت استفاده از اینترنت ندارند. در این میان ۲۵ درصد افرادی که در کشور از اینترنت استفاده نمیکنند، ملاحظات فرهنگی را دلیل آن میدانند. این درحالی است که بررسیها حاکی از آن است که تناوب استفاده روزانه از اینترنت نسبت به دوره قبل آمارگیری صورت گرفته، به میزان زیادیافزایش یافتهاست.

شکاف طبقاتی اینترنت ایران پایین تر از میانگینجهانی

اما با این حال در رابطه با کاربری اینترنت و رایانه ، هنوز بین مناطق شهری و روستایی فاصله وجود دارد. به نحوی که در رابطه با کاربری اینترنت، شکاف جنسیتی بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. بر مبنای برآوردهای صورت گرفته توسعه مناسب شبکههای تلفن همراه در سالهای اخیر، سیاربودن کاربران، کاربری تلفن همراه و استفاده از اینترنت سیار )اینترنت موبایل( را افزایش داده است. اما با این وجود دغدغههای کاربران، در رابطه با حریم خصوصی و مسائل فرهنگی در استفاده از اینترنت، افزایش یافته است.

فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی 3 برابر شد

از سوی دیگر فعالیت کاربران اینترنت در شبکههای اجتماعی به سه برابر دوره قبل رسیده است. اما آنچه مسلم است این است که آموزشهای عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازی در جامعه به خصوص برای ردههای سنی بالاتر از ۵۰ سال امری ضروری است و تولید محتوای بومی فاخر، ارزنده و قابل استفاده یکی از اولویتهای موجود است. این طرح پیش از این نیز در سالهای ۸۷ ، ۸۹ و ۹۲ توسط مرکز آمار ایران و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده بود و هدف از آن مطابق با طرح مورد نظر اتحادیه جهانی مخابرات، دستیابی به نتایج چگونگی استفاده ایرانیان از عنوان شده است. در این بررسیها ابزارهای قابل حمل مورد استفاده کاربران برای استفاده از اینترنت، مالکیت تلفن همراه، دلایل عدم استفاده افراد از اینترنت و انواع کالاها و خدمات خریداری شده توسط کاربران در اینترنت، اندازه گیری شده است. هم اکنون، مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حال تحلیل توصیفی و کیفی نتایج حاصل از این طرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.