فیسبوک از گذشته تا امروز

مارک زاکربرگ، موسس و بنیان گذار بزرگترین شبکه اجتماعی جهان با 2 میلیارد کاربر فعال است

Byte - - News -

بدون شــک نقشی که فیسبوک در عرصه فراگیر شدن شــبکههای اجتماعی و قدرتمندتر شــدن رســانههای اینترنتــی، دارد به هیچ عنوان قابل انکار نیســت. ظهور فیسبوک در میان افراد باعث شــد که مفهوم برقراری ارتباط آســان و بدون محدودیت، شــکل بگیرد. عامل اصلــی این تحول مــارک زاکربرگ، موســس و بنیان گذار فیسبوک اســت. در ۴ فوریه ســال ۲۰۰۴ مارک برنامهنویســی وبســایت جدیــدی را بــا دامنه

the- شــروع کرد. چهار نفر از دوستانش facebook.com )ادواردو ساورین، اندرو مک کالم، کریس هیوز و داستین موســکوویتز( او را در ایــن کار همراهی میکردند. این وبسایت در ابتدا برای دانشگاه هاروارد طراحی شد؛ اما مدتی بعد در کالجها و دانشــگاههای دیگر هم توســعه یافت. پروژه اجتماعی آنها خیلی ســریع رشــد کرد و مارک تصمیم گرفت دانشــگاه را ترک کند و تماموقت خود را به این وبســایت اختصــاص دهد. در این زمان فیسبوک به روی تمامی دانشــجویان باز شــد. شرط اصلی داشــتن یک ایمیل قابل دسترس آموزشی بود و هنگام ثبتنام کاربران باید یک فرم اطلاعات شــخصی را پر میکردند و یک عکس از خودشان بهعنوان تصویر نمایه میفرســتادند. اگر کســی بهجــای عکس واقعی خود از آواتار اســتفاده میکرد، پروفایلش حذف میشد. در تابستان همان ســال مارک با پیتر تیل ملاقات کرد و توانســت او را راضی کند مبلــغ ۵۰۰ هزار دلار روی فیسبــوک ســرمایهگذاری کند. او و تیمــش به خانه کوچکــی در پالوآلتو نقل مکان کردند که تبدیل به دفتر کاری آنها شد.

طلوعفیسبوک

هنگامیکه زاکربرگ و شــریکش ادواردو ساورین متوجه شــدند که ۴۰۰۰ کاربر در فیسبوک نامنویســی کردهاند، تصمیم گرفتند برنامه نویســان جدیدی به خدمت بگیرند. یکی از این افراد همســایه مارک، دارن مسکوویتز بود که قبل از این سرویس فیسبوک را برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا، استنفورد و ییل راهاندازی کرده بود. مارک قصد داشت دوباره به دانشگاه برگردد؛ ولی با پیشرفت فیسبوک از این کار منصرف شد و تصمیم گرفت در کالیفرنیا بماند. در اولین عرضه سهام فیسبوک ، مارک زاکربرگ با ۵۰۳.۶ میلیون سهم ۶۰ درصد آرای شرکت را از آن خود کرد و مرد شماره یک فیسبوک شــد. پس از او ادواردو ساورین با ۳۵ درصد و مســکوویتز با ۵ درصد آرا در رتبههای بعدی شرکت قرار گرفتند. کریس هیوز هم بهعنوان رابط مطبوعاتی فیسبوک انتخاب شد. در پایان سال ۲۰۰۴ شمار کاربران فیسبوک به بیش از یکمیلیون کاربر رسید. برای توسعه فیسبوک و تجهیز آن به امکانات جدید نیاز به سرمایهگذاری بیشتری بود. اکســل پارتنر و گریلوک پارتنر بــه ترتیب به میزان ۱۲.۷ میلیــون دلار و ۲۷.۵ میلیــون دلار روی فیسبوک ســرمایهگذاری کردند. خیلی زود فیسبــوک از مرزهای دانشگاهی و آموزشی فراتر رفت و یک سال بعد وبسایت برای تمامی افراد بالای ۱۳ ســال آزاد شد. تب فیسبوک فراگیر شــده بود. مهمترین ویژگی فیسبوک این بود که افرادی که در دنیای واقعی باهم دوست بودند، میتوانستند بهواســطه فیسبوک بهطور آنلاین باهم در ارتباط باشند. مخاطبان فیسبوک رشد چشــمگیری داشتند، ولی هنوز مشخص نبود شرکت به چه طریقی میخواهد کسب درآمد کنــد. اولین ایده آگهیهای تجاری و تبلیغاتی بود. با توجه به اینکه مخاطبان فیسبوک اطلاعات کاملی از خودشان در اختیار این ســایت میگذاشتند، مشخص بود هرکسی به چه تبلیغاتی مرتبط میشــود. گرچه زاکربرگ علاقهای نداشت صفحات وبسایتش را از آگهیهای تجاری پر کند. هنگامیکه شمار کاربران فیسبوک از مرز ۵۰ میلیون نفر گذشت، شرکتهای بزرگ برای خرید آن با هم به رقابت پرداختند. یاهو با پیشــنهادی ۹۰۰ میلیون دلاری در صدر خریداران قرار گرفت ولی زاکربرگ با هیچکدام موافقت نکرد

فیسبوکچگونهدرآمدزاییمیکند؟

در ســال ۲۰۱۳ حجم معاملات در گــردش فیسبوک ۷.۸۷ میلیارد دلار و ارزش خالص درآمد این شــرکت به ۱.۵ میلیارد دلار میرسید. نرخ رشد این شرکت نیز طی سه سال شش برابر شده بود. درآمداصلیفیسبوکازتبلیغاتمتنیدرصفحاتشبکههای اجتماعی به دست میآید. تعداد روزافزون کاربران و زمانی که آنها در این وبســایت صرف میکنند، به درآمدهای حاصل از تبلیغات تبدیل شــده است. ۸۵ درصد از جریان

٪ نقدی درآمد شرکت در سال گذشته از طریق تبلیغات متنی به دســت آمده است. مابقی درآمد فیسبوک هم بهواسطه خریدوفروش مجازی از طریق این وبسایت تأمین میشود.

خریـــد اینســـتاگرام، آکیولـــس ریفت و واتساپ

مــارک زاکربــرگ یک استراتژیســت بزرگ اســت که شــرکتهای مســتقل را خریداری میکند تــا زیر چتر فیسبوک به فعالیتهای خود ادامه دهند. در آوریل ســال ۲۰۱۲ او اینستاگرام را که بزرگترین برنامه اشتراکگذاری عکسهای تلفن همراه است، خریداری کرد. اینستاگرام در آغاز یک اپلیکیشن بود که توسط مایک کریگر و کوین

iOS سیستروم برنامهنویسی شده بود. در حال حاضر این برنامه برای سیستمعامل اندروید نیز در دسترس است. در ماه مارس سال ۲۰۱۴ او اقدام به خرید شرکت آکیولس ریفت و امتیاز هدست واقعیت مجازی کرد. این شرکت توسط پالمر فریمن لاکی رهبری میشد و زاکربرگ برای خرید آن ۲۰۰ میلیون پول نقد پرداخت و ۲۳.۱ میلیون دلار از ســهام فیسبوک را واگذار کــرد. درصورتیکه این شــرکت در آینده نقطه عطفی داشــته باشد، فیسبوک ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت خواهد کرد. در اکتبر ۲۰۱۴، مارک زاکربرگ پروژه واتساپ را به مبلغ ۲۲ میلیارد دلار خریداری کرد که ۵۹.۴ میلیارد دلار آن نقد و مابقی از سهام فیسبوک پرداخت شد. واتساپ یک اپلیکیشن مسنجر پیامرسان است که در سال ۲۰۰۹ توسط یان کوم و برایان اکتون راهاندازی شده است.

در اولین عرضه ســهام فیسبوک ، مارک زاکربرگ با ۵۰۳.۶ میلیون سهم ۶۰ درصد آرای شرکت را از آن خود کرد و مرد شماره یک فیسبوک شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.