ارزش سکههای بیت کوین 2 هزار دلار شد

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید، تــا بــه حــال در مــورد بیــت کویــن کــه واحــد پــول اینترنتــی اســت، صحبــت کردهایــم. ایــن واد پولــی در حــال حاضــر بــه محبوبتریــن ارز مجــازی در جهــان تبدیــل شــده اســت و قیمــت هــر واحــد از ایـنمحبوبتریـنارزمجـازیدنیـا)ارزمجـازیرمـزداریـا ،

Cryptocurrency واسـط مبادلـهای اسـت کـه از رمزنـگاری بـرای ایمنـی بخشـی بـه تراکنشهـا و کنتـرل تولیـد واحدهـای جدیـد اسـتفاده میکنـد( حـالا ارزشـی بیـش از ۲ هـزار دلار دارد کـه بـه دلیـل طیـف وسـیع مبـادلات بیـت کویـن توسـط شـرکتهایی همچــون و صــورتگرفتــهاســت.ایــنافزایــش،حجــم

‪Kraken Coinbase‬ ســرمایه کلــی بــازار بیــت کویــن )تعــداد ســکههای در گــردش( را بــه ۳۲.۹۲ میلیـارد دلار میرســاند. ارزش ارز بیـت کویـن بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۱۳ بــه ۱۰۰۰ دلار رســید امــا بــه دلیــل یــک ســری از عوامــل، از آن بــه بعــد بــا رکــود مواجــه شــد. بیــت کویــن و ســرویسهای مبتنــی بــر زنجیــره بلوکــی )زنجیــره بلوکــی یــا زنجیــره بســتک، یــک مــدل از پایــگاه داده توزیــع شــده اسـت کـه در ایجـاد بیـت کویـن بـه جهـان معرفـی شـد( بـا پشـتیبانی موسسـات مالــی و همچنیــن بــه دلیــل وضــع قوانیــن جدیــد در کشــور چیــن، بــه ثبــات بیشـتری رسـید و تـا پایـان سـال گذشـته، دوبـاره بـه ارزش ۱۰۰۰ دلار رسـید. از آن بــه بعــد، بیــت کویــن بــه طــور مــداوم رشــد داشــته اســت. ســه هفتــه پیـش، بیـت کویـن ارزشـی معـادل ۱۳۴۳ دلار داشـت و طـی ایـن مـدت زمـان کــم بــا افزایــش ۵۰ درصــدی بــه قیمــت کنونــی رســید. بیــت کویــن فقــط در هفتـه گذشـته،۱۲ درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. بیـت کویـن تنهـا ارز مـرز پایـهای نبـوده کـه اخیـرا رشـد داشـته اسـت. ارزش ، ارز متمرکـزی کـه

Ripple قـرار اسـت بـه پروتـکل دائمـی بانکهـای بـزرگ تبدیـل شـود، طـی مـاه اخیـر بیـش از ۱۰ برابـر افزایـش داشـته اسـت وحـالا دومیـن ارز مـرز پایـه بـا ارزش در دنیاسـت. نیـز نـوع دیگـری از ارز مـرز پایـه اسـت کـه در پلـت فـرم

Ethereum پــردازش مبتنــی بــر زنجیــره بلوکــی Plat-(

‪Blockchain-based Coputing‬ ) بـرای اسـتفاده توسـط برنامـه نویسـان طراحـی شـده اسـت. ‪Ethereum form‬ حـالا بـا ارزش هـر واحـد ۱۳۰ دلار معاملـه میشـود و ارزش سـرمایه کل بـازار آن کمتـر از ۱۲ میلیـارد دلار اسـت. ارزش ایـن ارز طـی مـاه اخیـر بیـش از ۲ برابـر افزایـش داشـته اسـت. بـا بررسـی ایـن ارقـام بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه در حـال حاضـر در دنیـای ارزهـای مـرز پایـه، تنهـا بیـت کویـن حـرف اول و آخـر را نمیزنـد. امـروز، ارزش سـرمایه بـازار بیـت کویـن تنهـا ۴۷ درصـد از کل بـازار ارزهـای مـرز پایـه اسـت امـا ایـن رقـم تـا چنـد مـاه پیـش بیـش از ۸۰ درصـد بــوده اســت. برخــی میگوینــد کــه افزایــش چشــم گیــر بیــت کویــن نشــان از «حبـاب» دارد. از آنجایـی کـه ارزهـای مـرز پایـه عملکـرد متفاوتـی دارنـد، هیـچ کــس نمیتوانــد بگویــد کــه ارزش واقعــی آنهــا چقــدر بایــد باشــد. بــر خــلاف شـرکتها، در مـورد ارزهـای مـرز پایـه هیـچ دارایـی یـا درآمـدی وجـود نـدارد کـه بتـوان ارزش احتمالـی آنهـا را پیشبینـی کـرد. بـه همیـن دلیـل، بـا توجـه بــه اینکــه هیــچ ارزش ملموســی پشــت بــازار ارزهــای مرزپایــه نیســت، ارزش بـازار ۷۰ میلیـارد دلار، منطقـی بـه نظـر نمیرسـد. برخـی از کارشناسـان معتقدنـد اگـر مشـکلات کنونـی ایـن ارز برطـرف شـود و سـرمایه گـذاران بـا اطمینـان از زیرسـاختهای بیـت کویـن، از آن پشـتیبانی بیشـتری بـه عمـل آورنـد، ایـن ارز میتوانــد بــه ارزش هــر واحــد ۱۰ هــزار دلار نیــز برســد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.