کودک خود را سر کار بگذارید!

سرویس KidPass برای گسترش خود سرمایه جذب کرد

Byte - - News -

جمعهگذشـته گزارشدادکهشـرکتی Techcrunch مرتبـطبافعالیتکـودکانبهنام توانسـته KidPass در یکـی از مراحـل جـذب سـرمایه مبلغـی معـادل ۵.۱ میلیـون دلار را از سـرمایهگذاران مختلـف بـه منظـور توسـعه کار خـود جذب کنـد. این شـرکت که در حـال حاضـر در نیویـورک مسـتقر اسـت و در آن شـهر خدمـات ارائـه میدهـد، قصـد دارد با ایـن پول فعالیتهـای خـود را بـه خـارج از ایـن شـهر و فعـلا در شـهرهای دیگـر آمریـکا گسـترش دهـد. ایـده کار

شـباهتبسـیاریبـه دارد. ‪ClassPass KidPass‬ پلتفـورم بـهجوانـانونوجوانانـیکـه

ClassPass قصـد دارنـد کلاسهای ورزشـی مختلف را در سـطح شـهر بیابنـد و در آنهـا عضـو شـوند، کمـک میکند تـا بتواننـد بـه این هـدف خود دسـت پیدا کنند. شـاید بـههمیـندلیلاسـتکـه درنـامخودبه

KidPass شـباهت داشـته باشـد اما هیچ ارتباطی ClassPass بـا یکدیگر ندارند. در هر دو سـرویس، مشـتریان برای اسـتفاده از خدمـات آنهـا باید بـه طور ماهانـه مبلغی را بـرای اسـتفاده از کلاسهـا پرداخـت کننـد. یکی از بنیانگذاران آقای اسـت ‪Soloman Liou‬ KidPass کـه در باره علـت راهاندازی چنین سرویسـی به کمک دیگـر بنیانگـذاران آن از جملـه آرون کافمـن، شـای شـون و اولیویا بالـوی، میگوید که تصمیـم راهاندازی

از زمانـی شـروع شـد کـه آنهـا خـود KidPass بچـهدار شـده و از آن وقـت بـه بعـد چه دردسـرهایی بـرای یافتـن محلهـای مناسـب فرزندان خـود برای فعالیتهـای ورزشـی کشـیدهاند. لیـو میگویـد: در حالـی کـه نرمافزارهـای متعـددی بـرای یافتـن و رزرو رسـتوران، دکترهـا و تاکسـیهای درخواسـتی وجـود دارد، امـا جـای خالـی سـرویس مرتبطـی بـا فعالیتهـای کـودکان و نظـارت بـر آنهـا احسـاس میشـد. در واقـع بهتریـن راه تـا قبـل از خلـق چنیـن سرویسـی تنهـا از طریـق گفتوگوی زبانی بـا والدین بچههـای دیگـر یـا جسـتوجو در گـوگل بـود کـه وقت بسـیاری را از والدین میگرفت. برای اسـتفاده از

، والدیـن میتواننـد از بیـن سـه طرح پولی KidPass این سـرویس یکـی را انتخـاب کنند. کـم هزینهترین ایـن طرحهـا در مـاه ۴۹ دلار اسـت. هـر کـدام از ایـن طرحهـا هایـی را در اختیـار والدیـن قرار

Credit میدهـد کـه میتواننـد آنهـا را بـرای فعالیتهـای مختلفـی مانند فعالیتهـای هنری، ورزشـی و یا حتی گردشهـای مختلـف و کلاسهای علمـی و فناوری، شـنا، پخـت و پـز کـودکان، سـلامت و موضوعـات متنـوع دیگر مـورد اسـتفاده قـرار دهند. گفتنی اسـت در حـال حاضـر بیـش از ۹۰۰ مرکـز مختلف در شـهر نیویـورک در رابطـه بـا فعالیتهـای کـودکان در ایـن سـرویس خدمـات ارائـه میدهنـد. از زمـان راهاندازی

، ایـن سـرویس توانسـته نظـر ۲۰ هـزار KidPass خانـواده را بـرای اسـتفاده از ۱۰۰ هـزار فعالیت موجود در سـرویس خـود جلـب کنـد. لیـو میگویـد کـه هـر مـاه مشـتریان ایـن سـرویس ۲۰ تا سـی درصد رشـد از خـود نشـان میدهنـد. در حـال حاضـر نزدیـک بـه ۳۰۰۰ عضـو فعـال در نیویـورک در ایـن سـرویس خدمـات میگیرنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.