شاید 9 میلیون از 33 میلیون بزرگتر باشد!

Byte - - News -

به گزارش مهــر، دفتر بررســیهای اقتصادی معاونت برنامهریــزی وزارت ارتباطات در آخریــن گزارش خود، آمار مربوط به شــاخصهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در بین این آمار در ســال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸.۵۴ درصد اعلام شده است. همچنین عنوان شده که هم اکنون ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشــترک از اینترنت موبایل اســتفاده میکنند و تعداد مشترکان اینترنت ثابت از جمله

ADSL حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده است.ازآنجاییکه رویخطوطثابتراهاندازی

ADSL میشود،بهآناینترنتثابتمیگویند.ارتباط به

ADSL طور معمول در خانهها و محلهای کار راهاندازی میشود و ارتباط آن به وسیله سوئیچهای شبکه بین کاربران مختلف تقسیم میشود. بنابراین اگر بخواهیم تعداد کاربران استفاده کننده از را به طور دقیقتری تخمین بزنیم، باید ADSL اطلاعات بیشتری از ساختارهای شبکه مشترکان

ADSL بدانیم که تقریبا غیرممکن است. بنابراین، آمار ۹ میلیونی ADSL در برابر ۳۳ میلیون مشترک اینترنت همراه به هیچ وجه نشــاندهنده برتری اینترنت همراه بر

ADSL نیســت. البته نباید مزایای اینترنت همراه را و این نکته کــه اینترنت موبایل را هم میتــوان بین چند کاربر هم به اشــتراک گذاشــت، نادیده گرفت اما به علت آن که اینترنتهمراهازاینترنتثابت گرانتراست،هنوز

ADSL سرمایهگذاری در به نظر به صرفه میآید و این

ADSL شرکتهایارائهدهنده هستندکهاگربخواهند

ADSL میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

علیرضــا مظاهـری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.