و جایگزینکروممیشوند؟ Edge IE نبرد مرورگرها در شرکتها

Byte - - News -

اگرچـه ممکـن اسـت شـرکت هـا بـه اسـتفاده از مرورگرهـای مایکروسـافت متعهـد باشـند و را IE یـک مرورگر اسـتاندارد بـرای کارمندان خـود در نظر بگیرنـد اما تحلیلگران معتقد هسـتند این روزها مردم از مرورگـر کـروم بیشـتر از اسـتفاده می کنند.

IE11

پراستفادهترینمرورگربرایکارمندان

نتایـج یـک گـزارش پژوهشـی در مـورد سـهم مرورگرهـا در شـرکت هـا کـه سـال گذشـته منتشـر شـد نشـان می دهد کـروم پراسـتفاده تریـن مرورگر بـرای کارمنـدان اسـت. بـا این حـال هنوز سـهم

IE قابـل توجهـی در شـرکت هـا دارد چراکـه برخـی از برنامـه هـای کاربـردی مـورد نیـاز آن هـا ماننـد

و فقـطبـا کارمـیکنند. ‪IE Java Adobe Flash‬ بسـیاری از کسـب و کارهـا ایـن اسـتراتژی را دنبال مـی کنند کـه برای اسـتفاده از سـایت هـای قدیمی مرورگرهایـی ماننـد را بـرای خـود حفـظ کنند اما

IE بـرای دیگـر مـوارد اسـتفاده از سـایر مرورگرهـا را توصیـه مـی کننـد. برخی از شـرکت ها بـه کارمندان خـود توصیـه می کنند کـه از یک مرورگـر مدرن که بـا اسـتانداردهای وب و پلاگیـن هـا هماهنگ باشـد و بـه سـرعت صفحـات و برنامـه هـا را اجـرا کنـد، اسـتفاده کننـد. در ایـن میـان اکثـر کارمنـدان کروم را بـه عنـوان یـک مرورگر مـدرن انتخاب کـرده اند.

سنتی و مدرن در کنار هم

مایکروسـافتتـلاشمـیکنـدبـااجـرای و

Edge در یـک دسـتگاه، اسـتفاده از دو مرورگر مدرن IE11 و سـنتی را بـرای کاربـران خـود فراهم کنـد. در حال حاضـرمشـکلایـناسـتکـهمرورگـر فقط

Edge در ویندوز ۱۰ اجرا می شـود. بسـیاری از کارشناسـان بـه جایگزیـن شـدن بـه جـای کـروم حتـی

Edge زمانـی کـه وینـدوز ۱۰ به طـور گسـترده روی رایانه هـای شـرکت ها نصب شـود، خوش بین نیسـتند. در میـان کاربرانـی که وینـدوز ۱۰ دارند، نیمـی از آن ها از مرورگـر و نیمـی از آن هـا از مرورگر کروم Edge اسـتفاده مـی کننـد. سـال گذشـته کـروم بیشـترین سـهم را در بـازار مرورگرهـا بـه خـود اختصـاص داد. بر اسـاس آمار منتشـر شـده توسـط

‪Net Applica-‬ در مـاه آوریـل سـهم جهانی کـروم ۵۹ درصد tions ومجمـوعسـهم و حـدود۲۴درصدیعنی

‪Edge IE‬ کمتـر از نصف سـهم کـروم بوده اسـت.

مایکروسافتتهدیدیبرایگوگل

شـرکت گوگل برای حمایت از کروم و افزایش سـهم ایـن مرورگـر، یک بسـته نـرم افـزاری با قالـب ها و افزودنـی های جدید ارائه داده اسـت تـا از این طریق با مایکروسـافت رقابت کند و از تبدیل شـدن

Edge بـه مرورگـر اصلـی کارمنـدان شـرکت هـا جلوگیری کنـد. با این حال باز هم مایکروسـافت و مرورگرهای آن تهدیـدی بـرای گـوگل محسـوب میشـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.