سربلندی اینترنت در انتخابات

Byte - - News -

اینترنـت، شـبکههای اجتماعـی و شـبکه ملـی اطلاعـات نقـش ویـژه ای در اطلاع رسـانی، تبلیغات و انتقـال اطلاعـات مـورد نیـاز در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـوراهای شـهر و روسـتا داشـتند. بـا وجـود شـدیدترین حمـلات سـایبري در انتخابـات اخیـر، هیـچ گونـه قطعـی ارتباطـی در ایـن روزهـا اتفـاق نیفتـاد. در ایـن میان شـبکه های اجتماعـی، بـه عنوان رسـانه اصلی انتخابات شـناخته شـدند. سـخنگوی دولـت بـا تاکید بـر لـزوم صیانت بیـش از پیـش از فضـای مجـازی گفـت: «در دوران انتخابات فضـای مجـازی را جایگزیـن رسـانهها کردیـم». بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت اینترنـت بـه ویژه شـبکه هـای اجتماعـی از انتخابات سـربلند بیـرون آمدنـد چـرا که بـرای اولیـن بـار در انتخابات ریاسـت جمهـوری اینترنت قطع نشـد و شـبکه های اجتماعـی و پیـام رسـان هـا پایـدار ماندنـد. اینترنـت باعث شـد مردم با سـرعت بیشـتری در جریـان اخبار قـرار بگیرنـد و بتواننـد به اطلاعـات مورد نیـاز بدون محدودیـت هایـی کـه در دورههـای قبـل انتخابـات وجـود داشـت، دسترسـی پیـدا کننـد. البتـه در ایـن میـان ضعـف هایـی از جملـه اسـتفاده از یارانـه های قدیمـی بـرای اسـتعلام کد ملـی و مشـخصات افراد بـه چشـم می خـورد کـه نمی تـوان آن هـا را نادیده گرفـت. امیـد اسـت بـا افزایـش سـرعت و کیفیـت اینترنـت در سـال هـای آتـی، شـاهد افزایـش نقـاط قـوت انتخابـات در حـوزه ارتباطـی باشـیم.

رشیـد زارعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.