اتصالدیتابیس

دیتابیسهای مختلف را به یکدگیر متصل کنید

Byte - - News - www.flowheater.net حجم فایل : 4 مگابایت

اولین نرمافزار پیشــنهادی این هفته به اتصال دیتابیسها به یکدیگر اختصاص دارد.

‪FlowHeater Designer‬ یکی از بهتریــن نرمافزارهای کاربردی برای دیتابیسها و دیتا ســورسها میباشد که دارای حجم بسیار مناســبی برای یک نرمافزار است. شــما با اســتفاده از این نرمافزار کم حجم و پرکاربرد میتوانیــد انواع دیتابیسها و دیتا ســورسهایی که از انواع مختلفی هستند را به یکدیگر متصل کنید. این نرمافزار دارای آداپترهای قدرتمندی اســت که برای ویرایش، خواندن و ویرایش انواع دادهها کاربرد بســیاری دارد. اگر به دنبال نرمافزاری هستید که با استفاده از آن بتوانید انواع دیتابیسهای مختلف را به یکدگیر متصل کنید، بی شک میتوانید به سراغ این نرمافزار محبــوب و کم حجم بروید. از مهم ترین ویژگیهــای این نرمافزار می توان به حجم بسیار مناسب برای یک نرم افزار، دارای آداپتر بسیار کاربردی برای ویرایش و خواندن و نوشتن انواع داده ها اشاره کرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.