محافظایمیل

ایمیلهای دریافتی خود را بدون هیچ نگرانی باز کنید

Byte - - News - www.firetrust.com حجم فایل :1۲ مگابایت

آخرین نرمافزاری که این هفته به شــما معرفی خواهیم کــرد درباره برنامهای جهت محافظت از ایمیل در برابر اسپم میباشــد. ‪MailWasher pro‬ نرمافزاری کاربردی در زمینه مدیریت ایمیل برای رهایی از رویت اسپم و ایمیلهای ناخواسته است. با این برنامه دیگر نگران اسپمها که عاملان اصلی انتقال ویروسهای اینترنتی هستند، نباشید. با اســتفاده از این برنامه میتوانید تمامی ایمیلهای دریافتی خود را بدون هیچ نگرانی باز و بررسی کنید. با این برنامه به راحتی متوجه انواع ویروسها در ایمیل خود خواهید شد. در صورت مواجه شدن با ویروس، این نرمافزار پیغامی را به شما نشان میدهد تا از فیلترینگ استفاده کنید. از دیگر قابلیتهای این برنامه این است که میتوانید آدرس ایمیل دوســتانتان را به لیســت این نرمافزار اضافه کنید و آدرس ایمیلهای مزاحم یا ناشناس را به لیست سیاه آن نیز اضافه کنید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.