بالا بردن سرعت اینترنت در ویندوز

‪QoS Packet Scheduler‬

Byte - - News -

درویندوزقابلیتیوجودداردبهنام کهاینموضوع۲۰%از پهنایبانداینترنتشمارامحدودمیکند.درصورتیکهبهاینقابلیتنیازینداریدباغیرفعال کردنآنمیتوانیدباآزادکردنپهنایباندگرفتهشدهسرعتاینترنتخودراتاحدچشمگیری بالا ببرید. در صورتی که از سرعت اینترنت خود ناراضی هستید از این ترفند بهره بگیرید. بدین منظور: ۱.بافشردنکلیدهایترکیبی وارد شوید. ‪Run Win+R‬ ۲.در عبارت راتایپکردهو راکلیککنید. ‪OK gpedit.msc Run‬ ۳.منتظربمانیدتا اجراشود. ‪Group Policy‬ ۴.دربخش وزیر گزینه ‪Ad- ComputerConfiguration LocalComputerPolicy‬ راگسترشدهید)باکلیکبررویعلامت+کارآنانجامدهید(. ministrativeTemplates ۵.درلیستبازشدهگزینه رانیزگسترشدهید. Network ۶.حالدراینلیست راانتخابکنید. ‪Qos Packet Scheduler‬ ۷. به گزینههایی که در سمت راست ظاهر میشوند دقت کنید. ۸.برروی کلیکراستکردهو راانتخابکنید. ‪Edit Limit reservable bandwidth‬ ۹.پسازاینکهپنجره بازشدگزینه ‪Limit reservable bandwidth Properties‬ را انتخاب کنید. Enabled ۱۰.مشاهدهمیکنیدکهباانتخابآندرروبروی مقدارپیشفرض ‪Bandwidth Limit‬ آن یعنی ۲۰ درصد به نمایش در می آید. ۱۱. به جای عدد ۲۰ مقدار ۰ را تایپ کرده و را کلیک کنید. OK ۱۲. حال به ‪Control Panel\Network and Internet\Network Connections‬ رفته و بر روی کانکشنی که از طریق آن به اینترنت متصل میشوید راست کلیک کرده ودکمه راانتخابکنید. Properties ۱۳.بهبرگه برویدودقتکنیدکه Networking باشد )تیک کنار آن مشاهده شود(. ۱۴.اینپنجرهرا کنید. OK ۱۵. کامپیوتر خود را Restart چند نکته: این کار را میتوانید با نرمافزارهای قدرتمند بهینه سازی ویندوز مثل خیلی سریعتر و راحتتر انجام دهید. ties برای بازگشت به حالت پیشفرض هم میتوانید مسیر فوق را دنبال کرده و به جای ۰ عدد۲۰راقراردهیدیاگزینه راانتخابکنید. Disabled کنید. ‪Qos Packet Scheduler‬ فعال ‪TuneUp Utili-‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.