رسانانههای ذخیره سازی اطلاعات

Byte - - News - گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

همان طور که گفتیم در حال حاضر از تجهیزات متفاوتی در جهت ذخیره اطلاعات و دادههای رایانهای استفاده میشود. از دیسکهای سخت تا دیسکهای نوری و فلشمموریها، ابزارهای گســتردهای در این خصــوص در اختیار کاربران قرارگرفته اســت. این در حالی است که محققان به این امر قانع نبوده و در جدیدترین تلاشهای خود، تیمی از محققان علوم رایانه دانشگاه واشــنگتن با همکاری مایکروسافت و تیــمجداگانــهایازدانشــگاه نشــاندادهاندکه

Illinois مولکولهای میتوانند به عنوان زیرساختی در جهت

DNA اســتفاده به عنوان سیستمهای ذخیره دادهها در سطح بالا، مدنظر قرارگیرند. این در حالی اســت که تخمین زده شده تمامی اطلاعات دیجیتال موجــود در جهان را میتوان در ۹ لیتــر محلول حاوی جــای داد. در تحقیقات انجام

DNA شــده، فایلهای دیجیتالی مدنظر محققان، از میان انبوهی از دادههای ذخیرهشــده در قالب این روش، استخراج شدند. نکتــه مثبت دیگر در اســتفاده از این تکنولــوژی، امکان نگهداری ایمن و بدون دغدغه اطلاعات برای مدت زمانی در حدود یک هزاره و یا حتی بیشتر است. این در حالی است که دیسکهای مغناطیســی و حتی ابزارهای ذخیرهسازی نــوری اغلب تنها بــرای مدت چند دهــه میتوانند از این اطلاعات بهطور امن نگهداری کنند. فضای ذخیرهســازی خام را میتوان در ردیف پیشــرفتهترین سیستمهای

DNA ذخیرهســازی مغناطیسی یا الکترونیکی قرارداد. از نقطهنظر تئــوری، در قالب اســتفاده از امکان ذخیرهســازی

DNA اطلاعات در حجــم اگزابایت وجود دارد کــه هر اگزابایت معادل با حجم ۲۰۰ میلیون دیویدی است. مولکولهای

دستورالعملهای ژنتیکی را بهمنظور توسعه و استفاده DNA از اعضــا و جوارح مختلف در بر دارند اما هزینه تعیین توالی و یا خواندن کدهای ژنتیکی در مقایســه بــا هزینه تولید حافظه رایانه با ســرعت بیشــتری در حال کاهش است و تکنولوژیهای مختلفی در حــال تجهیز به توانایی ترکیب رشتههای توالی هســتند. از همین رو محققان علوم رایانه معتقدنــد با کاهش هزینههای تعییــن توالی و ایجاد

DNA ترکیبی، بهزودی امکان تولید نسل جدیدی از سیستمهای ذخیرهسازی هیبریدی وجود خواهد داشت. در طو رایانــه، «فض سازی دائم»، یکی آفرین بوده است و بیش برای کاربر، ایجاد محدودیت حافظه برای ثبت و ذخیره ســا رایانهها وجود داشــته است. شاید را بــا فلاپی جابهجا میکردیم، به یادب هنوز 1۰ سال هم نمیگذرد و بدون تردید هیچ عنوان قابل تصور نیست. دورانی که یک میکردیموپروژههایدانشجوییخودرارویف که با یک ضربه ساده، کل اطلاعات آنها از بین چندان طولانی، رسانههای ذخیره سازی با یک جه موضوع ویژه این هفته تصمیم بر این گرفتهایم که استفاده میشدند داشته باشیم و تحولاتی که در آی اطلاعات رخ دهد را مورد بررســی قرار دهیم. از زما برای دریافت دادههای ورودی و ذخیره ســازی آنه ساید استفاده میکردند تا دنیای دیجیتال امروز که اس بوده است و صحبت از این شده که حجم اطلاعاتی به اندازههای مگابایت و حتی گیگابایت و ترابایت را برای خود در اختیار داریم. حتی یک امپیتری پلیر کوچک در حالی که چنین حجمهای حافظهای برای چند دهه مثال، اولین هارد دیسکی که فضای ذخیره سازی در یخچال بزرگ بود و در ســال 1۹۸۰ ساخته شد. ام را فرا گرفته و دانشمندان سخت به دنبال یافتن روش روشهایی برای ذخیره بیشتر و ماندگاری طولانی خود در کف اقیانوسها کردهاند و برخی دیگر نگ جهت ذخیره سازی اطلاعات به خدمت گرفته زیاد و کوتاهترین زمان ممکن در این زمینه د سر یافتن راههایی جهت رسیدن به ذخیره هم تصمیم گرفتهاند که روشی برای ذخیر قرار دهند. به هر حال این موارد در مقایس فلاپی دیسکها ذخیره میکردیم یک ما باشید تا نگاهی به رسانههای ذخیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.